Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses keskkonnakasutuse aastaaruannetega

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 6

Keskkonnaministri määruste muutmine seoses keskkonnakasutuse aastaaruannetega

Vastu võetud 15.12.2022 nr 56

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 127 lõike 2 ja § 128 lõike 2, jäätmeseaduse § 117 lõike 1 ning veeseaduse § 195 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruse nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruses nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 teisest lausest jäetakse välja sõnad „üleriigiliselt või”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) teistelt isikutelt saadud jäätmete kogused, jäätmeid üle andnud isiku nimi, registrikood, keskkonnakaitseloaga seotud või muu registreeritud tegevuskoht või selle puudumisel tegevuskoha kohaliku omavalitsuse üksus;”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) teistele isikutele antud jäätmete kogused, jäätmeid vastu võtnud isiku nimi, registrikood, keskkonnakaitseloaga seotud või muu registreeritud tegevuskoht või selle puudumisel tegevuskoha kohaliku omavalitsuse üksus;”.

§ 2.  Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määruse nr 68 „Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määruse nr 68 „Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord” pealkirjas, §-s 1, § 4 pealkirjas ning määruse lisa pealkirjas asendatakse sõna „vorm” sõnaga „andmekoosseis”.

§ 3.  Keskkonnaministri 16. jaanuari 2020. a määruse nr 6 „Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2020. a määruse nr 6 „Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Veekasutuse aruande andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json