Teksti suurus:

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 7

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseis

Vastu võetud 16.12.2022 nr 57

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 134 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi LOÜ) sisaldavaid lahusteid kasutava registreerimiskohustusega käitise registreerimise taotluse ja registreeringu andmekoosseisud.

§ 2.  Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise taotluse andmekoosseis

  (1) Käitaja kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) ärinimi või nimi ja registrikood või isikukood;
  2) aadress;
  3) kontaktisiku nimi e-posti aadress ja telefon.

  (2) Käitise kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) aadress;
  3) territoriaalkood Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) järgi;
  4) tegevuskoha L-EST 97 koordinaadid.

  (3) Kavandatava tegevuse kirjelduses esitatakse tegevusala nimetus tööstusheite seaduse § 113 mõistes.

  (4) Orgaanilise lahusti või lahustit sisaldavate kemikaalide kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) orgaanilise lahusti või kemikaali nimetus;
  2) LOÜde sisaldus (%) vastavalt käesoleva määruse lisa punktile 1 või LOÜde sisaldus kemikaalis (g/l) ja kemikaali tihedus (g/cm³);
  3) aastane tarbimine (t);
  4) maksimaalne kulu (kg/h);
  5) ohulaused (H).

  (5) Orgaanilise lahusti või lahustit sisaldava kemikaali koostises olevate LOÜde kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) CAS number;
  3) maksimaalne sisaldus kemikaalis (% vastavalt ohutuskaardile);
  4) kaalutud keskmine sisaldus kemikaalis (% vastavalt käesoleva määruse lisa punktile 2);
  5) heitkogus (t/a) vastavalt käesoleva määruse lisa punktile 3.

  (6) Lisaks esitatakse järgmised andmed:
  1) taotletava registreeringu tähtaeg;
  2) ettevaatusmeetmete rakendamise kirjeldus;
  3) vajaduse korral lisaandmed.

§ 3.  Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreeringu andmekoosseis

  (1) Käitaja kohta märgitakse:
  1) ärinimi või nimi ja registrikood või isikukood;
  2) aadress, e-posti aadress.

  (2) Käitise kohta märgitakse:
  1) nimetus;
  2) tegevuskoha aadress;
  3) territoriaalkood EHAK järgi;
  4) käitise tootmisterritooriumi katastritunnus;
  5) tegevuskoha L-EST97 koordinaadid L-EST97.

  (3) Tegevusala nimetus tööstusheite seaduse § 113 mõistes.

  (4) Orgaanilise lahusti või lahustit sisaldavate kemikaalide kulu:
  1) orgaanilise lahusti või kemikaali nimetus;
  2) LOÜde sisaldus (%);
  3) aastane tarbimine (t);
  4) maksimaalne kulu (kg/h).

  (5) Välisõhku eralduvate LOÜde loetelu ja nende aastased heitkogused:
  1) CAS number;
  2) nimetus;
  3) heitkogus (t/a).

  (6) Registreeringu andmed:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu kehtivusaeg;
  3) vajaduse korral registreeritud tegevusele seatud kõrvaltingimused;
  4) õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel on registreering tehtud;
  5) vaidlustamisviide;
  6) registreerija.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 4. juuli 2013. a määrus nr 52 „Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Valemid lenduvate orgaaniliste ühendite registreeringu taotlusel esitatavate andmete

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json