Teksti suurus:

Veterinaarteenuse osutamisel ravimi väljakirjutamise, väljastamise ja kasutamise nõuded ning veterinaarretsepti vorm, veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 23

Veterinaarteenuse osutamisel ravimi väljakirjutamise, väljastamise ja kasutamise nõuded ning veterinaarretsepti vorm, veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded

Vastu võetud 27.06.2022 nr 36
RT I, 28.06.2022, 34
jõustumine 01.07.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2022RT I, 21.12.2022, 901.01.2023, osaliselt 09.02.2023

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 15 lõike 71 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veterinaarteenuse osutamise käigus ravimi väljakirjutamise, väljastamise ja kasutamise nõuded loomahaiguste ennetamiseks ja loomade raviks ning väljastatava veterinaarretsepti vorm, veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded.

§ 2.   Ravimi väljakirjutamise nõuded

  (1) Veterinaararsti kutsetegevuse loa omaja (edaspidi veterinaararst) järgib ravimi veterinaarretsepti väljastamisel nõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/6, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ (ELT L 4, 07.01.2019, lk 43–167), artiklis 105.

  (2) Veterinaararst võib isiklikult loomale manustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/6 artikli 34 kohaselt veterinaarretsepti alusel väljastatavat ravimit ilma veterinaarretseptita.

  (3) Veterinaararst väljastab veterinaarretsepti üksnes vormikohasel nummerdatud veterinaarretsepti plangil.

  (4) Enne ravimi väljakirjutamist veendub veterinaararst, et ravimi kasutamine on:
  1) selle looma haiguse puhul vajalik;
  2) kooskõlas loomale varem tehtud või samal ajal tehtava ravikuuriga.

  (5) Kasutamata veterinaarretsepti planki ei tohi säilitada allkirjastatult ega veterinaararsti isikliku pitseriga. Veterinaarretsepti planki ei tohi edasi anda teisele isikule. Veterinaarretsepti plangi säilitamise korral tuleb välistada selle sattumine teise isiku kätte.

§ 3.   Ravimi väljastamise nõuded

  (1) Põllumajandusloomade pidamise ettevõttes loomahaiguse ennetamiseks ja loomade raviks ettenähtud säilitatava retseptiravimi manustamise ja selle loomapidajale väljastamise üle otsustab üksnes looma ravimise eest vastutav veterinaararst.

  (2) Veterinaararst väljastab ravimi loomapidajale üksnes juhul, kui ta on looma läbi vaadanud ja teinud kindlaks tema tervisliku seisundi.

  (3) Veterinaararst võib lemmikloomapidajale väljastada vaid parasitooside metafülaktikaks kasutatavaid välispidiselt või suukaudselt manustatavaid käsimüügi antiparasiitikume lemmiklooma varasema läbivaatuseta.

  (4) Veterinaararst ei tohi loomapidajale väljastada ravimit, mis sisaldab östrogeenselt, androgeenselt või gestageenselt mõjuvat ainet, ega ravimit, mis sisaldab prostaglandiine. Loomapidajale võib väljastada lemmikloomale, hobusele ja seale suukaudselt manustatavat ravimit, mis sisaldab gestageenselt mõjuvat ainet.

  (5) Veterinaararst ei tohi loomapidajale väljastada immunoloogilist, narkootilist, psühhotroopset ega muud peamiselt kesknärvisüsteemile mõjuvat ainet, süstina manustatavaid kortikosteroide ega süstina manustatavat ravimit, mis sisaldab β-agoniste. Loomapidajale võib väljastada suukaudselt manustatavat ravimit, mis sisaldab psühhotroopset ainet, teatud haiguste, nagu näiteks epilepsia raviks vajaliku raviskeemi rakendamise korral.

§ 4.   Ravimi väljastamisel esitatav selgitus

  (1) Veterinaararst väljastab loomapidajale viimase nõudmisel koos loomal kasutatava ravimiga kirjaliku selgituse ja pakendi infolehe.

  (2) Lõikes 1 nimetatud selgituses märgitakse:
  1) loomale pandud diagnoos;
  2) ravimi nimetus ning annustamine ja selle kasutamise viis;
  3) ravimi kasutamise kestus;
  4) põllumajanduslooma puhul keeluaeg;
  5) ravimi määranud ja väljastanud veterinaararsti nimi ja telefoninumber.

  (3) Kui loomapidaja kirjalikku selgitust ei nõua, esitab veterinaararst loomapidajale lõikes 2 nimetatud teabe suuliselt.

  (4) Kui väljastatav ravim ei ole tootja originaalpakendis, märgitakse ravimi pakendile lisaks ravimi nimetusele ravimi toimeaine sisaldus, kogus, partiinumber ja viimane kõlblikkusaeg.

§ 5.   Ravimi kasutamise nõuded

  (1) Veterinaararst ning loomapidaja järgivad ravimi kasutamisel nõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/6 VII peatüki 3. jaos.

  (2) Loomahaiguse ennetamiseks ja raviks ettenähtud ravimi kasutamine ei tohi olla ohtlik inimese ega looma tervisele.

  (3) Üldjuhul võib ravimit loomale süstida üksnes veterinaararst. Ravikuuri jätkamise korral võib ravimit veterinaararsti vastutusel süstida ka loomapidaja või muu isik.

  (4) Immunoloogilist, narkootilist, psühhotroopset ja muud peamiselt kesknärvisüsteemile mõjuvat ainet, süsteemset hormonaalset ravimit ning süstina manustatavaid kortikosteroide ja süstina manustatavat ravimit, mis sisaldab β-agoniste, võib loomale manustada üksnes veterinaararst. Teatud haiguste, nagu näiteks epilepsia raviks vajaliku raviskeemi rakendamise korral võib loomapidaja ise veterinaararsti üksikasjalikke juhiseid järgides manustada loomale suukaudselt manustatavat ravimit, mis sisaldab psühhotroopset ainet.

  (5) Östrogeenselt, androgeenselt või gestageenselt mõjuvat ainet ning ravimit, mis sisaldab prostaglandiine, võib loomale manustada üksnes veterinaararst. Loomapidaja võib veterinaararsti üksikasjalikke juhiseid järgides lemmikloomale, hobusele ja seale manustada suukaudselt manustatavat ravimit, mis sisaldab gestageenselt mõjuvat ainet.

  (6) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2022/1255, millega määratakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/6 mikroobivastased ained või nende rühmad, mis on ette nähtud üksnes teatavate nakkuste raviks inimestel (ELT L 191, 20.07.2022, lk 58–60), lisas loetlemata kolmanda ja neljanda põlvkonna tsefalosporiine ja kinoloone tohib looma raviks kasutada ainult siis, kui on tehtud haigusetekitaja ravimitundlikkuse uuring ning selle kohaselt on haigusetekitajal välja arenenud resistentsus teiste selle haigusetekitaja vastaseks raviks näidustatud antibiootikumide suhtes.
[RT I, 21.12.2022, 9 - jõust. 09.02.2023]

  (7) Erandina võib veterinaarse näidustusega põhjendatud juhul kasutada lemmiklooma raviks lõikes 6 nimetatud antibiootikume ilma ravimitundlikkuse uuringut tegemata.

§ 6.   Veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ning plankide üle arvestuse pidamise nõuded

  (1) Vormikohaseid veterinaarretsepti planke väljastab veterinaararstile Põllumajandus- ja Toiduamet, dokumenteerides veterinaarretsepti plankide numbrid ja pidades arvestust veterinaararstile väljastatud veterinaarretsepti plankide numbrite üle.

  (2) Veterinaarretsepti plangi vorm on kehtestatud määruse lisas.

  (3) Veterinaarretsepti plankide jaotust kajastavat arvestust säilitatakse Põllumajandus- ja Toiduametis viis aastat alates nende väljastamisest.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Veterinaararst tohib veterinaarretsepti väljastamisel kasutada enne 1. juulit 2022. a seni kehtinud korras väljastatud veterinaarretsepti planke kuni 31. detsembrini 2022. a.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2022. a.

Lisa Veterinaarretsepti plank

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json