Teksti suurus:

Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 24

Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord1

Vastu võetud 23.01.2020 nr 8
RT I, 28.01.2020, 10
jõustumine 31.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2021RT I, 26.02.2021, 1201.03.2021
25.01.2022RT I, 29.01.2022, 201.02.2022
15.12.2022RT I, 21.12.2022, 601.01.2023

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 117 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrusega kehtestatakse jäätmearuande (edaspidi aruanne) andmekoosseis ja esitamise kord.

  (2) Aruanne on dokument, mis sisaldab andmeid jäätmeseaduse § 117 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku (edaspidi aruande esitaja) jäätmealase tegevuse kohta.

  (3) Tegevuskoht käesoleva määruse tähenduses on jäätmekäitluskoht, jäätmete tekkekoht või muu jäätmekäitlustegevusega seotud koht.

§ 2.   Aruande esitamine

  (1) Aruande esitaja esitab aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi infosüsteem) iga kalendriaasta 31. jaanuariks.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (2) Aruandeaasta, mille kohta teavet esitatakse, on eelmise kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

  (3) Aruanne esitatakse iga tegevuskoha kohta eraldi. Jäätmete koguja ja vedaja, kellel ei ole püsivat tegevuskohta, esitab aruande iga maakonna kohta eraldi.
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata reoveesette kasutamisel põllumajanduses juhul, kui aruande esitajal on ühe kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil mitu tegevuskohta. Sellisel juhul võib aruande esitaja esitada nende kõigi kohta ühe aruande.
[RT I, 26.02.2021, 12 - jõust. 01.03.2021]

  (4) Kui aruande esitaja ei tegelenud aruandeaastal jäätmete tekitamise ega käitlemisega, sisestab aruandja infosüsteemi aruande, millel on täidetud üksnes tiitelleht.

§ 3.   Aruande andmekoosseis

  (1) Aruanne sisaldab järgmisi üldisi andmeid aruande esitaja ja tegevuskoha kohta:
  1) aruande esitaja nimi, registrikood või isikukood, aadress;
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]
  11) keskkonnakaitseloa number ja liik;
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]
  2) aruande koostaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]
  3) tegevuskoha nimetus, kood, asukoha aadress;
  4) tegevuskoha põhitegevusala ja muud tegevusalad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi.

  (2) Aruandes esitatakse järgmine teave aruande esitaja jäätmealase tegevuse kohta:
  1) jäätmeliigi nimetus ja jäätmekood jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud jäätmete liigitamise korra ja jäätmenimistu kohaselt;
  2) laoseis aruandeperioodi algul;
  3) aruande esitaja tootmis- või muu tegevuse tulemusel tekkinud jäätmete kogused, välja arvatud jäätmekäitluses tekkinud (sekundaarsed) jäätmete kogused;
  4) jäätmekäitluse tulemusel tekkinud (sekundaarsed) jäätmete kogused;
  5) settelaadsete jäätmete keskmine kuivainesisaldus (protsentides) tekkinud jäätmetes (massiprotsentides);
  6) teistelt isikutelt saadud jäätmete kogused, jäätmeid üle andnud isiku nimi, registrikood, keskkonnakaitseloaga seotud või muu registreeritud tegevuskoht või selle puudumisel tegevuskoha kohaliku omavalitsuse üksus;
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]
  7) kodumajapidamistelt saadud jäätmed nende omavalitsuste kaupa, kust üle antud jäätmed pärinesid;
  8) imporditud jäätmete kogused, jäätmeid üle andnud isiku nimi, registrikood ja päritoluriik;
  9) muu sissetulek, sealhulgas selgitus tekkepõhjuste kohta;
  10) taaskasutatud jäätmete kogused ja jäätmete taaskasutamistoiming jäätmeseaduse § 15 lõike 8 alusel kehtestatud toimingute nimistu kohaselt;
  11) settelaadsete jäätmete keskmine kuivainesisaldus (protsentides) taaskasutatud jäätmetes (massiprotsentides);
  12) kõrvaldatud jäätmete kogused ja jäätmete kõrvaldamistoiming jäätmeseaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud toimingute nimistu kohaselt;
  13) teistele isikutele antud jäätmete kogused, jäätmeid vastu võtnud isiku nimi, registrikood, keskkonnakaitseloaga seotud või muu registreeritud tegevuskoht või selle puudumisel tegevuskoha kohaliku omavalitsuse üksus;
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]
  14) eksporditud jäätmete kogused, jäätmeid vastu võtnud isiku nimi, registrikood, sihtkohariik ja edasise käitlustoimingu taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingu kood;
  15) muu väljaminek, sealhulgas selgitus tekkepõhjuste kohta;
  16) laoseis aruandeperioodi lõpul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–16 ja lõikes 6 nimetatud info esitatakse iga jäätmeliigi kohta eraldi.

  (4) Aruandes märgitakse jäätmete kogused tonnides kogusest oleneva täpsusega järgmiselt:

Kogus tonnides
Täpsus
1
0,001
1–10
0,01
10–100
0,1
100–1000
1

  (5) Suuremad jäätmetekitajad eristatakse ning kantakse aruandesse eraldi, kui jäätmekäitlejale üle antav summaarne jäätmekogus ületab aastas tavajäätmete korral 10 tonni ja ohtlike jäätmete korral 100 kilogrammi.

  (6) Aruande esitaja, kes on kohustatud andma aru jäätmete ülekannetest väljapoole tegevuskohta andmete kandmiseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse (E-PRTR) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17), artikli 5 lõike 1(b) kohaselt, esitab lisaks järgmised andmed:
  1) tavajäätmete ülekanded väljapoole tegevuskohta, sealhulgas käitlustoimingu nimetus, jäätmete kogus, koguse määramise meetod, meetodi nimetus ja meetodi kirjeldus;
  2) ohtlike jäätmete riigisisesed ülekanded, sealhulgas käitlustoimingu nimetus, jäätmete kogus, koguse määramise meetod, meetodi nimetus ja meetodi kirjeldus;
  3) ohtlike jäätmete riikidevahelised ülekanded väljapoole tegevuskohta, sealhulgas käitlustoimingu nimetus, jäätmete kogus, koguse määramise meetod, meetodi nimetus ja meetodi kirjeldus, taaskasutaja või kõrvaldaja nimi, postiaadress ja riik ning tegeliku taaskasutamis- või kõrvaldamiskoha aadress ja riik.

§ 4.   Aruande kontrollimine
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (1) Keskkonnaagentuur kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 75 päeva jooksul alates käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast. Kui aruanne esitati pärast tähtpäeva, kontrollib Keskkonnaagentuur aruande vastavust ja andmeid 75 päeva jooksul alates aruande esitamisest.

  (2) Kui Keskkonnaagentuur ei nõustu aruandes esitatud andmetega või jäätmearuande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, samuti juhul, kui mitme aruandja esitatud andmed omavahel ei ühti, juhib Keskkonnaagentuur puudustele tähelepanu ning määrab aruande esitajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja kulgemine peatub aruande esitajale puuduste kõrvaldamise tähtajast teatamisest alates, kuni aruande esitaja on puudused kõrvaldanud.

  (4) Kui puudusi Keskkonnaagentuuri määratud tähtajal ei kõrvaldata, loetakse aruanne esitamata jäetuks.

  (5) Keskkonnaagentuur võib aruandes ise parandada toimetuslikud ebatäpsused, kui see aruande sisu ei muuda, teavitades aruande esitajat pärast muudatuse tegemist. Muudatusega mittenõustumise korral on aruande esitajal teavituse saamisest arvates 14 päeva oma vastuväite esitamiseks.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

§ 5.   Rakendussäte

  2019. aasta aruanne esitatakse Keskkonnaametile infosüsteemis 60 päeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006, 18. jaanuar 2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json