Teksti suurus:

Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande andmekoosseis ja esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 25

Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande andmekoosseis ja esitamise kord1
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

Vastu võetud 14.12.2016 nr 68
RT I, 22.12.2016, 6
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2020RT I, 31.01.2020, 103.02.2020
25.01.2022RT I, 29.01.2022, 201.02.2022
15.12.2022RT I, 21.12.2022, 601.01.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 127 lõike 2 ja § 128 lõike 2 alusel.
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse välisõhu saastamisega seotud aastaaruande (edaspidi aruanne) andmekoosseis ja esitamise kord.
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

§ 2.   Välisõhu saastamisega seotud aruande esitamine ja kontrollimine
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (1) Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja esitab aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (11) Paikse heiteallika käitaja registreeringut omav käitaja esitab aruande keskkonnaotsuste infosüsteemis iga kolmanda kalendriaasta kohta sellele aastale järgneva aasta 31. jaanuariks.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loal on aruandeaasta jooksul paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise osa oluliselt muudetud, siis esitab paikse heiteallika käitaja välisõhu saastamisega seotud aruanded iga aruandeaastal oluliselt muudetud loaversiooni kohta eraldi.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (3) Aruandeaasta, mille kohta teavet esitatakse, on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

  (6) Keskkonnaagentuur kontrollib aruande vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja andmete sisu 75 päeva jooksul alates käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 11 sätestatud tähtpäevast. Kui aruanne esitati pärast tähtpäeva, kontrollib Keskkonnaagentuur aruande vastavust ja andmeid 75 päeva jooksul alates aruande esitamisest.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (7) Kui Keskkonnaagentuur ei nõustu aruandes esitatud andmetega või aruande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, juhib Keskkonnaagentuur puudustele tähelepanu ning määrab aruande esitajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (8) [Kehtetu - RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud tähtaja kulgemine peatub aruande esitajale puuduste kõrvaldamise tähtajast teatamisest alates, kuni aruande esitaja on puudused kõrvaldanud.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (10) Kui puudusi Keskkonnaagentuuri määratud tähtajal ei kõrvaldata, loetakse aruanne esitamata jäetuks.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (11) Keskkonnaagentuur võib aruandes ise parandada toimetuslikud ebatäpsused, kui see aruande sisu ei muuda, teavitades sellest aruande esitajat pärast muudatuse tegemist. Muudatusega mittenõustumise korral on aruande esitajal teavituse saamisest arvates 14 päeva oma vastuväite esitamiseks.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

§ 3.   Andmete kogumine ja dokumentatsiooni säilitamine

  (1) Aruannete koostamiseks vajalike andmete kogumisel kasutab heiteallika käitaja kogu olemasolevat teavet, mis sisaldab arvutusi, eksperthinnanguid, mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, mis on kooskõlas riigisiseste või rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega.

  (2) [Kehtetu - RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

  (3) Heiteallika käitaja säilitab dokumentatsiooni andmetega, millest lähtudes aruanded koostati, kättesaadavana viis aastat asjaomase aruandeaasta lõpust arvates.

§ 4.   Aruande andmekoosseis
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

  Aruandes esitatakse välisõhu saastamise kohta käivad asjakohased andmed käesoleva määruse lisa kohaselt.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

§ 5.   Saasteainete heitkogused

  (1) Iga saasteaine heitkoguse juures märgitakse, kas andmed põhinevad mõõtmistel või arvutustel.
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

  (2) Kui andmed saasteaine heitkoguse kohta põhinevad mõõtmistel, märgitakse, kas tehtud on paiksed (pidevad või pistelised) või indikaatormõõtmised.

  (3) Pistelise või indikaatormõõtmise korral märgitakse mõõtmiste sagedus järgmiselt:
  1) kord nädalas;
  2) kord kuus;
  3) kord kvartalis;
  4) kord aastas;
  5) muu sagedusega.

§ 6.   Aruande seletuskiri

  (1) Seletuskiri esitatakse juhul, kui ilmneb uusi asjaolusid, tuleb esitada selgitusi või kui Keskkonnaagentuur seda nõuab.
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]

  (11) Aruande seletuskiri sisaldab:
  1) lubatud heitkoguse või väljuvates gaasides saasteaine sisalduse piirväärtuse või muu kehtestatud piirnormi ületamise põhjusi iga saasteaine ja heiteallika kohta;
  2) teavet saasteainete heitkoguste määramiseks kasutatud mõõtmis-, analüüsi- ja arvutusmeetodite kohta;
  3) muud asjaomast teavet.
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

  (2) Jäätme- või koospõletustehase aruande seletuskirjas esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud teabele andmed jäätmete töötlemise lubatud koguvõimsuse kohta.
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

  (3) Kui käitise heiteallikale on kehtestatud saasteaine heite piirväärtus või muu piirnorm, esitatakse seletuskirjas täiendav teave aruandeaastal selle normi järgimiseks rakendatud meetmetest (lisaks püüdeseadmetele).

  (4) Keskkonnaagentuuri nõudmisel lisatakse seletuskirjale:
[RT I, 29.01.2022, 2 - jõust. 01.02.2022]
  1) mõõtmisprotokollid;
  2) arvutused.

§ 7.   Riigi koondaruanded ja andmete kandmine Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse

  (1) Keskkonnaagentuur koostab heiteallikate käitajate esitatud aruannete põhjal aruandeaastal välisõhu saastamise riigisisese koondaruande kogu riigi kohta ja maakondade kaupa aruandeaastale järgneva aasta 3. septembriks.

  (2) Keskkonnaagentuur koostab ja edastab Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskkonnaametile ning rahvusvaheliste konventsioonide sekretariaatidele välisõhu saastamist käsitlevad riigi koondaruanded konventsioonide või protokollidega või Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Keskkonnaagentuur kannab vajaduse korral heiteallikate käitajatelt saadud andmed Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrisse.

§ 71.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 2 lõikes 11 sätestatud aruandekohustust rakendatakse heiteallika käitaja registreeringut omava käitaja suhtes alates 2020. aastast. Esmakordse aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2021. Järgmine aruandeaasta on 2023 ja aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2024. Seejärel esitatakse aruanne igal kolmanda kalendriaasta kohta sellele järgneval aastal olenemata paikse heiteallika käitaja registreerimise kuupäevast.
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 24–33);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (ELT L 23, 26.01.2005, lk 3–16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.06.2008, lk 1–44);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Lisa Välisõhu saastamise aastaaruande andmekoosseis
[RT I, 21.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json