Teksti suurus:

Hüdrograafiliste mõõdistustööde loetelu, loa andmise ja mõõdistustöö aruande heakskiitmise kord ning nõuded mõõdistustöö tegemisele

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2022, 39

Hüdrograafiliste mõõdistustööde loetelu, loa andmise ja mõõdistustöö aruande heakskiitmise kord ning nõuded mõõdistustöö tegemisele

Vastu võetud 20.12.2022 nr 102

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 47 lõike 5 alusel.

§ 1.  Hüdrograafiliste mõõdistustööde loetelu

  (1) Transpordiameti luba on vaja järgmise veeliikluse ohutust mõjutava hüdrograafilise mõõdistustöö (edaspidi mõõdistustöö) tegemiseks:
  1) sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee ning laevatee mõõdistustöö;
  2) süvendus-, ehitus-, lõhke- ja veekogu sügavust muutva töö järgne mõõdistustöö;
  3) ehitusprojekti koostamiseks või navigatsioonimärgistuse rajamiseks oluliste andmete väljaselgitamiseks tehtav mõõdistustöö;
  4) kaadamisala ja veeliiklust ohustava koha mõõdistustöö.

  (2) Transpordiameti luba ei ole vaja süvendustöö vaheetappide kontrollmõõdistuste tegemiseks, mis tehakse enne süvendustöö lõpetamist.

§ 2.  Mõõdistustöö loa taotlemine ja selle andmine

  (1) Mõõdistustöö loa saamiseks esitab mõõdistustöö tegija Transpordiametile taotluse ja kavandatava mõõdistustöö kavandi.

  (2) Mõõdistustöö kavand peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) mõõdistustöö tegemise põhjendust;
  2) mõõdistusala asukohaandmeid aadressiandmete süsteemi ja kohanimeregistri alusel ning ulatust kaardil;
  3) mõõdistustöö ajakava;
  4) mõõdistustöö metoodikat ja täpsusklassi;
  5) mõõdistustööks kasutatavate seadmete või aparatuuri tehnilisi andmed;
  6) esialgset hinnangut saadavate andmete horisontaalse ja vertikaalse määramatuse kohta;
  7) põhjaproovi võtmise koha esialgseid koordinaate ja kaadamisala koordinaate, kui mõõdistustöö on seotud süvendustöödega.

  (3) Transpordiametil on õigus mõõdistustöö tegijalt nõuda mõõdistustöö kavandi muutmist, kui see on vajalik ohutu veeliikluse tagamiseks.

  (4) Transpordiamet annab mõõdistustöö loa või keeldub selle andmisest viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (5) Transpordiamet teavitab mõõdistustöö loa andmisest Kaitseväge.

§ 3.  Nõuded mõõdistustöö tegemisele

  (1) Mõõdistustöö tegemise aluseks on mõõdistustöö loa taotlemisel esitatud mõõdistustöö kavand.

  (2) Mõõdistustöö tegemisel Eesti merealal ja laevatataval siseveekogul lähtutakse Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni kehtivast standardist S-44 või samaväärsest nõudest.

  (3) Mõõdistustööks kasutatav seade ja aparatuur peavad võimaldama sügavuste mõõtmist ja koha määramist kavandatava täpsusklassi saavutamiseks piisava täpsusega.

  (4) Transpordiametil on õigus jälgida ja kontrollida mõõdistustöö tegemist ja mõõdistamise käigus kogutud ja loodud andmete töötlemist.

§ 4.  Mõõdistustöö aruanne

  (1) Mõõdistustöö tegija peab koostama mõõdistustöö tegemise ja selle tulemuse kohta mõõdistustöö aruande.

  (2) Mõõdistustöö aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) mõõdistustöö tegemise põhjendust;
  2) mõõdistusala asukohaandmeid aadressiandmete süsteemi ja kohanimeregistri alusel ning ulatus kaardil;
  3) mõõdistustöö tegemise aega;
  4) mõõdistustöö metoodikat ja täpsusklassi;
  5) mõõdistustööks kasutatava seadme või aparatuuri tehnilisi andmeid;
  6) horisontaalse ja vertikaalse määramatuse arvutust;
  7) põhjasette proovi võtmise korral selle tulemust, proovipunktide koordinaate ja sette kirjeldust;
  8) süvendustööde puhul kaadamisala koordinaate;
  9) kõrgusandmeid EH2000 kõrgussüsteemis.

  (3) Mõõdistustöö aruande lisad on:
  1) EUREF-EST97 või L-EST97 koordinaatsüsteemis mõõdistusplaan digitaalselt ja kõrgusväärtused EH2000 kõrgussüsteemis;
  2) mõõdistustööde käigus tuvastatud veeliikluse seisukohalt oluliste objektide koordinaadid ja sügavused eraldi tekstifailina;
  3) andmetöötluse läbinud hõrendamata sügavuspunktid XYZ-formaadis tekstifailina;
  4) mõõdistuse algandmestik enne andmetöötlust digitaalselt.

  (4) Kui mõõdistustööl ei kasutatud EUREF-EST97 või L-EST97 koordinaatsüsteemi, peavad mõõdistustöö aruandes andmed olema ümberarvutatud EUREF-EST97 või L-EST97 koordinaatsüsteemis ning ära näidatud kasutatud ülemineku parameetrid ja arvutusvalemid.

  (5) Mõõdistustöö aruanne koostatakse digitaalselt.

§ 5.  Mõõdistustöö aruande heakskiitmine

  (1) Mõõdistustöö tegija peab mõõdistustöö aruande esitama Transpordiametile heakskiitmiseks kolme kuu jooksul mõõdistustöö lõpetamisest või kuue kuu jooksul mõõdistustöö loa saamisest arvates.

  (2) Transpordiamet kiidab mõõdistustöö aruande heaks või keeldub selle heakskiitmisest viie tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (3) Heakskiidetud mõõdistustöö aruandes kajastatud mõõdistustöö andmed kannab Transpordiamet hüdrograafia infosüsteemi kolme tööpäeva jooksul mõõdistustöö aruande heakskiitmisest arvates.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määrus nr 27 „Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json