Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013. a määruse nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2014, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013. a määruse nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord” muutmine

Vastu võetud 20.01.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse ehitusseaduse § 31 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013. a määruse nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord” lisa 4 „Energiasäästumeetmete loetelu“ lõppu lisatakse tekstiosa järgmises sõnastuses:
„Täiendavat informatsiooni energiatõhususe kohta saab eelkõige Sihtasutuse KredEx koduleheküljelt www.kredex.ee. Hoone energiakasutuse täpsemaks kaardistamiseks ja renoveerimisplaani koostamiseks on soovitatav tellida energiaaudit. Kutselised energiaaudiitorid on leitavad aadressilt www.kutsekoda.ee/et/kutseregister.
Riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse omandis olevas hoones on soovitatav rakendada energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid energiamärgise kehtivusaja jooksul.“
ning lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 4  Energiasäästumeetmete loetelu

/otsingu_soovitused.json