Teksti suurus:

Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2016, 1

Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” muutmine

Vastu võetud 08.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 147 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 14. aprilli 2014. a määruses nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametniku kandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Lips on” sõnadega „valmis seotud sõlmega,”;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse arv „12” arvuga „13”;

3) paragrahvi 15 viiendas lauses asendatakse sõnad „ja rinnataskul” tekstiosaga „ning rinnataskutel, õlakukatetel ja jaki seljaosa allääre kaunistusdetailidel”;

4) paragrahvi 34 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) musta- ja hallilaigulised sirged, avara lõikega, taskutega ja aasadega püksid;”;

5) paragrahvi 34 lõike 2 punktidest 2 ja 3 jäetakse välja sõna „nööbitava”;

6) paragrahvi 42 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „hõbedase” tekstiosaga „(Pantone 877 C)”;

7) paragrahvi 42 lõikes 2 asendatakse sõna „kuldne” tekstiosaga „kollane (Pantone 116 C)”;

8) paragrahvi 43 lõikes 1 asendatakse sõna „tikitud” sõnaga „kootud”;

9) paragrahvi 44 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tavavormi mütsimärk on niidiga tikitud vanglateenistuse vapp, mille kõrgus on 45 mm ja laius 35 mm.”;

10) paragrahvi 45 lõikes 1 asendatakse sõna „vasakul” sõnaga „paremal”;

11) paragrahvi 48 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sõna VANGLATEENISTUS on tikitud või trükitud tasapinnaliselt kollaste suurtähtedega.”;

12) paragrahvi 49 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Relvastatud üksuse riietusel kantav relvastatud üksuse funktsiooniembleem on musta põhja ja kollase (Pantone 116 C) äärisega kilp, millel ristatud mõõkade taustal on kollane püstine otsa vaatav lõvi, esikäppade vahel väike riigivapp. Lõvil on punane keel ja kaks valget kihva. Kilbil lõvi taga on kaks ristatud mõõka, mõõgaotsad suunatud alla. Mõõgad on kollased, mõõkade käepidemed ja mõõgaotsad ulatuvad üle kilbi külgmiste servade (lisa 7).”;

13) paragrahvi 62 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „hulka” tekstiosaga „, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti”;

14) paragrahvi 62 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vanglateenistuse ametnik ja vanglaametniku kandidaat hoolitsevad neile väljastatud vormiriietuse puhtuse, korrashoiu ja säilimise eest ning on kohustatud teavitama vormiriietuse kadumisest või hävimisest. Vormiriietuse esemeid ei tohi ise ümber õmmelda.

(5) Vormiriietuse pükstega kantakse isiklikke musta värvi pikema säärega sokke, mustrita põlvikuid või sukkpükse, seelikuga mustrita ihuvärvi sukki või sukkpükse. Jopiga võib kanda isiklikku ühevärvilist musta salli, millel ei ole näha kaubamärki.”;

15) paragrahvi 62 lõike 8 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Juuksed võivad olla värvitud vaid loomulikku tooni.”;

16) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Vormiriietust kandes ei või olla näha tätoveeringut ega muud kehale tehtud joonistust.”;

17) paragrahvi 63 lõiget 2 täiendatakse viienda lausega järgmises sõnastuses:

„Lipsu ots peab kandmisel ulatuma püksirihmani, kuid see ei või varjata püksirihma pannalt.”;

18) paragrahvi 63 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 63 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tavavormiga kantakse õues peakatet. Vanglateenistuse või sisekaitselise rakenduskõrgkooli territooriumil võib tavavormi kanda ilma peakatteta, välja arvatud juhul, kui kantakse joppi. Tavavormi võib õues olles kanda peakatteta, kui õhutemperatuur on kõrgem kui +25 kraadi. Siseruumides üldjuhul peakatet ei kanta. Nokkmütsi mütsinokk peab asetsema eespool.”;

20) paragrahvi 65 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Eririietusega peakatte kandmisele kohaldatakse tavavormiga peakatte kandmise kohta sätestatut.”;

21) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Tagastada tuleb ka vormiriietuse ese, mis vahetatakse välja käesoleva määruse § 67 lõikes 2 sätestatud juhtudel.”;

22) määruse lisas 10 asendatakse sõnade „Vanglaametniku kandidaat” all olev pilt järgmise pildiga:23) määruse lisa 11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 11 Vormiriietuse varustusnormid