Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2016, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.01.2016 otsus nr 731

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.01.2016

§ 1.  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister), asub vastavas vallas või linnas.”;

2) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

§ 301. Teavitamiskohustus

Perekonnaseisuasutuse või muu valitsusasutuse või valla- või linnavalitsuse ametnik, politseiametnik, raviasutuse või hoolekandeasutuse juht, kohtunik, prokurör, notar ja kohtutäitur, kellel on andmeid 16–17-aastase isiku kohta, kes tuleb valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistada, on kohustatud sellest teatama valla- või linnavalitsusele ja kohtule 16–17-aastase isiku hariliku viibimiskoha järgi. Sama kohustus on ka 16–17-aastase isiku sugulastel.”;

4) paragrahvi 46 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes eelhääletamise päevaks on saanud 16-aastaseks.”.

§ 2.  Rahvastikuregistri seaduse § 26 lõiget 2 täiendatakse punktidega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

„101) tunnistatakse 16–17-aastane isik valimisõiguse osas teovõimetuks;
102) tühistatakse 16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise määrus;”.

§ 3.  Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 526 lõikes 5 asendatakse sõnad „valimisõiguse tähenduses teovõimetuks” sõnadega „valimisõiguse osas teovõimetuks”;

2) paragrahvi 550 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine;”;

3) seadustiku 56. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. jagu
Alaealisele isikule eestkostja määramine ja alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine
”;

4) seadustikku täiendatakse §-ga 5571 järgmises sõnastuses:

§ 5571. Alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine

(1) 16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamisele kohaldatakse piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise sätteid. Eestkostjat valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamisel ei määrata.

(2) Kohus otsustab alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise omal algatusel või valla- või linnavalitsuse, eestkostja või huvitatud isiku avalduse alusel.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json