Teksti suurus:

Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2016, 14

Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord

Vastu võetud 19.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kindlustustegevuse seaduse § 123 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisule, vormile ja esitamisele.

§ 2.   Esitatavad aruanded

  (1) Kindlustusandja ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaal (edaspidi filiaal), kes sõlmivad kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepinguid (edaspidi pensionileping), esitavad Finantsinspektsioonile järgmised aruanded:
  1) „Pensionilepingud” vastavalt määruse lisale 1;
  2) „Pensionilepingute kohustused” vastavalt määruse lisale 2.

  (2) Filiaal esitab pensionilepingute kattevara kohta lisaks lõikes 1 nimetatud aruannetele järgmised komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2450, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega, lisa I kohased aruanded:
  1) „S.06.02.01 – Varade loetelu”;
  2) „S.06.03.01 – Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod”;
  3) „S.07.01.01 – Struktureeritud tooted”;
  4) „S.08.01.01 – Avatud positsiooniga tuletistehingud”;
  5) „S.08.02.01 – Tehingud tuletisinstrumentidega”;
  6) „S.09.01.01 – Teave perioodi tulu/kasum ja kahjumi kohta”;
  7) „S.10.01.01 – Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud”;
  8) „S.11.01.01 – Tagatisena hoitavad varad”.

  (3) Lõikes 2 nimetatud aruannete koostamisel lähtub filiaal komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2450 artiklites 2 ja 3 ning lisades II ja IV–VI sätestatust.

§ 3.   Aruandeperiood

  Aruannete aruandeperiood on kalendriaasta esimene poolaasta ja kalendriaasta, välja arvatud § 2 lõike 2 punktides 3 ja 6–8 nimetatud aruanded, mille aruandeperiood on kalendriaasta.

§ 4.   Aruannete esitamine

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud aruanded esitatakse ühe kuu jooksul alates aruandeperioodi lõpust.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud aruanded esitatakse kalendriaasta esimese poolaasta kohta viie nädala jooksul ja kalendriaasta kohta 14 nädala jooksul alates aruandeperioodi lõpust, arvestades kindlustustegevuse seaduse § 273 lõikes 1 sätestatut.

  (3) Kindlustusandja ja filiaal esitavad § 2 lõikes 1 nimetatud aruanded elektrooniliselt XML-dokumendina, järgides Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatud tehnilisi nõudeid.

  (4) Filiaal esitab § 2 lõikes 2 nimetatud aruanded elektrooniliselt andmevahetusvormingus XBRL (eXtensible Business Reporting Language) aadressile xbrl@fi.ee, võttes aruannete struktuuri ja sisu määramisel aluseks Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse kodulehel avaldatud XBRL taksonoomia nõuded.

  (5) Kui aruande esitamise tähtpäev langeb puhkepäevale või riigipühale, esitatakse aruanne hiljemalt puhkepäevale või riigipühale järgneval tööpäeval.

  (6) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

  (7) Kui kindlustusandja või filiaal tuvastab Finantsinspektsioonile esitatud aruandes vea, tuleb esitada parandatud aruanne.

§ 5.   Aruannetes „Pensionilepingud” ja „Pensionilepingute kohustused” esitatavad andmed

  (1) Aruandes „Pensionilepingud” esitatakse pensionilepingute liikide lõikes kindlustusmaksed, pensionimaksed, edasikindlustuse osa eelnimetatud maksetes, tagastusväärtuste summad, väljamaksed soodustatud isikutele, pensionilepingute eraldised ja edasikindlustuse osa pensionilepingute eraldistes ning andmed kindlustatud isikute ja ülesöeldud pensionilepingute arvu kohta.

  (2) Pensionilepingute liigid on pensionileping vastavalt kogumispensionide seaduse § 41 lõikele 1, edasilükatud pensionileping vastavalt § 46 lõikele 1, ühine pensionileping vastavalt §-le 47, garantiiperioodiga pensionileping ja garantiiperioodiga ühine pensionileping vastavalt §-le 48.

  (3) Aruandes „Pensionilepingute kohustused” esitatakse pensionilepingute eraldiste suurus lähtuvalt garanteeritud intressimäärast ja kohustuse kestusest. Sama kestuse ja garanteeritud intressimääraga seotud pensionilepingute eraldised esitatakse summeeritult ühel aruandereal.

  (4) Pensionilepingute eraldiste suurus arvutatakse vastavalt kindlustustegevuse seaduse §-s 44 sätestatud nõuetele.

  (5) Tagastusväärtuse arvutamisel võetakse aluseks kogumispensionide seaduse § 522 lõigetes 7 ja 71 kehtestatud põhimõtted.

  (6) Aruannete rahalised andmed esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

  (7) Negatiivsed väärtused näidatakse aruannetes miinusmärgiga.

  (8) Kui aruanderea välja väärtus puudub, märgitakse väärtuseks „0” (null).

Sven Sester
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Aruanne „Pensionilepingud”

Lisa 2 Aruanne „Pensionilepingute kohustused”

/otsingu_soovitused.json