Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2019, 1

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 15.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 59 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja täiendatakse pärast sõna „kriteeriumid” tekstiosaga „, toetatavad tegevused”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlused esitatakse keskkonnatasude seaduse § 56 lõikes 6 nimetatud valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud keskkonnakaitse valdkondade nimekirja alusel vastavalt keskkonnaprogrammile.”;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 52 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnatasude seaduse § 56 lõike 6 alusel sihtotstarbeliselt rahastatavate keskkonnakaitse valdkondade kinnitamisel määratakse keskkonnatasude seaduse § 59 lõikes 3 sätestatud kriteeriume arvestades, millist alamprogrammi ja toetatavat tegevust valdkonnas rahastatakse. Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi SA KIK) nõukogu välja kuulutatud taotlusvoorus võib rahastada ühte või mitut käesoleva määruse §-des 2–8 loetletud valdkondlikku programmi, alamprogrammi ja toetatavat tegevust.”;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kalavarude jätkusuutliku kasutamise alaste otsuste tegemiseks vajalikke kalandusalaseid prognoose ning uuringuid, et viia ellu arengu- ja tegevuskavade nõudeid;”;

6) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) riiklikku kaitset vajavate ja ohustatud kalaliikide kaitse ja kalavarude taastootmise programmis nimetatud prioriteetsete kalaliikide asustamist või taasasustamist;”;

7) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kalapüügivõistluste, seminaride, koolituste, õpitubade, teabepäevade ja laagrite korraldamist, et arendada teadlikkust õiguskuulekast ja säästvast kalandusest. Seminaride, koolituste, õpitubade, teabepäevade ja laagrite toetus on kuni 75% projekti kogueelarvest;”;

8) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Reoveekäitluse ja joogiveevarustuse valdkonnas toetatakse olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivate nõuetega ja reoveekogumisalade piires joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist.”;

9) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 3 lõikes 8 asendatakse sõnad „Reoveekäitluse ega joogiveevarustuse” sõnadega „Reoveekäitluse ja joogiveevarustuse”;

11) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 2 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 5 lõike 4 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „erametsanduse arendamine ühistegevuse ning erametsaomanike organisatsioonide tugevdamise kaudu,”;

14) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „kaitse” sõnaga „tutvustamine”;

16) paragrahvi 6 lõike 3 punktid 1, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 6 lõike 4 punktid 1, 3, 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) majanduslik analüüs, et leida kuluefektiivseim tee metsaökosüsteemide kaitse edendamiseks;”;

19) paragrahvi 6 lõike 5 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 6 lõike 7 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 61 lõike 2 punktid 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 61 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) osoonikihti kahandavate ainete ning fluoritud kasvuhoonegaaside kontroll ja kasutamise piiramine ning fluoritud kasvuhoonegaasidelt alternatiivsetele ainetele ja -tehnoloogiatele üleminek;”;

23) paragrahvi 61 lõikes 5 asendatakse läbivalt sõna „saasteallikatest” sõnaga „heiteallikatest”;

24) paragrahv 62 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 71 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ringmajanduse programmi eesmärk on:
1) toetada tegevusi, mis aitavad ressurssi tõhusamalt kasutada ja võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju;
2) toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamist.”;

26) paragrahvi 71 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõna „tööstuses,”;

27) paragrahvi 71 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 71 lõike 6 punktist 6 jäetakse välja sõnad „avalikel kogunemistel”;

29) paragrahvi 71 lõike 7 punktid 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 71 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 71 lõike 9 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 71 täiendatakse lõigetega 13–15 järgmises sõnastuses:

„(13) Maastike korrastamisega seoses toetatakse:
1) korrastamata karjäärialade korrastamist, kui maavara kaevandamise loa kehtivus on lõppenud ning ei kehti ka maapõueseaduse § 80 lõikes 1, §-s 88 ja § 93 lõigetes 1–4 sätestatud kohustus;
2) korrastamata turbaalade korrastamist, kui maavara kaevandamise loa kehtivus on lõppenud ning ei kehti ka maapõueseaduse § 80 lõikes 1, §-s 88 ja § 93 lõigetes 1–4 sätestatud kohustus;
3) allmaakaevandustes kaevandamise tagajärjel maapinnal tekkinud varingute või vajumite korrastamist, kui maavara kaevandamise loa kehtivus on lõppenud ning ei kehti ka maapõueseaduse § 80 lõikes 1, §-s 88 ja § 93 lõigetes 1–4 sätestatud kohustus;
4) geoloogilise uuringu või üldgeoloogilise uurimistöö otstarbel rajatud puuraukude ja kaeveõõnte korrastamist, kui geoloogilise uuringu või üldgeoloogilise uurimistöö loa kehtivus on lõppenud, maapõueseaduse § 80 lõikes 1 sätestatud kohustus ei kehti ning maapõueseaduse §-s 92 sätestatud nõue on aegunud või ei ole seda muul põhjusel võimalik rakendada.

(14) Maapõueteabe korrastamise ja levitamisega seoses toetatakse järgmiseid tegevusi:
1) geoloogilise informatsiooni süstematiseerimine, ajakohastamine ja kirjastamine;
2) geoloogiliste loodusmälestiste korrastamine ja eksponeerimine;
3) kogutud kivimimaterjali korrastamine ja süstematiseerimine ning säilitamistingimuste parandamine;
4) maavarade ressurssidega seotud uuringud;
5) maapõue keskkonnakahjulike komponentide uurimine, kasutades geokeemilisi ja biogeokeemilisi meetodeid;
6) geoloogiliste uuringute ja maapõue kasutamisega seotud teabe tutvustamine avalikkusele.

(15) Maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju vähendamisega seoses toetatakse maavarade uurimist, kaevandamist ning kasutamist käsitlevate strateegiate ja arengukavade elluviimiseks vajalikku tegevust, sealhulgas tervisemõjude uuringuid.”;

33) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kindlale teemale keskendunud üleriigilise teavituskampaania korraldamine;”;

34) paragrahvi 8 lõike 4 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides. Taotleja on projektis osalev haridusasutus või selle pidaja. Iga klass või lasteaiarühm saab toetust ühes õppeaastas kuni 300 eurot, mida võib kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks. Taotlus menetletakse lihtsustatud korras, taotlusvoor kuulutatakse välja üks kord aastas;
2) välipraktikumi, sealhulgas laagri korraldamist põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning looduse valdkonna huvikooli õpilastele. Laagri läbiv teema on looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Taotleja saab olla haridusasutus, selle pidaja või huvikool. Toetus on kuni 75% projekti kogueelarvest;”;

35) paragrahvi 8 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 10 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ringmajanduse programmis saab käesoleva määruse § 71 lõike 6 punktis 6 ja lõike 9 punktides 5 ja 6 nimetatud tegevusteks toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksus ja 100% kohaliku omavalitsuse üksuse omandis olev juriidiline isik.

(3) Toetuse taotlemisel määruse § 71 lõike 6 punktis 6 ja lõike 9 punktides 5 ja 6 nimetatud tegevusteks peab kohaliku omavalitsuse üksusel, sealhulgas juriidilise isiku omanikuks oleval kohaliku omavalitsuse üksusel, olema kehtiv ja ajakohane jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri ning enam kui 1500 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksusel korraldatud ja toimiv korraldatud jäätmevedu.”;

37) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 41 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 11 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja Keskkonnaministeeriumi”;

39) paragrahvi 11 lõige 23 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 14 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „reoveekäitluse” sõnadega „ja joogiveevarustuse”;

41) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju pinnaveekogumitele, põhjaveele, joogivee kvaliteedile, varustuskindlusele ja põhjavee reostusohu vähendamisele.”;

42) paragrahvi 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahv 172 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest)” tekstiosaga „projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest), välja arvatud käesoleva määruse § 71 lõigetes 13–15 nimetatud tegevuste korral”;

45) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) projekti keskkonnakaitse mõju käesoleva määruse § 71 lõigetes 13–15 nimetatud tegevuste korral (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju keskkonnaseisundi paranemisele, maapõueressursside säästlikule kasutamisele ja maastike korrastamisele ning avalikkuse maapõuealase teadlikkuse paranemisele.”;

46) paragrahvis 19 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „§ 8 lõike 4 punktides 1 ja 2” tekstiosaga „§ 8 lõike 4 punktis 1”;

47) paragrahvi 222 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse abil rajatud vesiehitised, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised ja hooned peavad säilima ning olema sihtotstarbelises kasutuses vähemalt 15 aastat arvates toetuse saajale toetuse lõppmakse tegemisest. Vara võõrandamisel peab vara uus omanik vastama kõikidele toetuse andmise hetkel toetuse saaja kohta kehtinud tingimustele. Vara võõrandamisel on toetuse saaja kohustatud sellest toetuse andjat teavitama.”;

48) paragrahvi 261 tekstis asendatakse tekstiosa „2–4” tekstiosaga „2 ja 3”.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json