Teksti suurus:

Välisministri 17. juuni 2009. a määruse nr 7 „Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2019, 4

Välisministri 17. juuni 2009. a määruse nr 7 „Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid” muutmine

Vastu võetud 16.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.  Välisministri 17. juuni 2009. a määruses nr 7 „Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotleja esitab isiklikult allkirjastatud ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluse või välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse (edaspidi koos taotlus) kas isiklikult või posti, faksi või elektronposti teel. Ajutiselt välisriigis registreerimise taotluse saab taotleja esitada ka Välisministeeriumi veebilehe või mobiilirakenduse kaudu. Elektronposti teel esitatud välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse allkirjastab taotleja omakäeliselt või digitaalselt.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „taotlus esitatakse” sõnaga „elektronposti,”;

3) paragrahvi 2 lõike 6 punkti 51 täiendatakse pärast sõnu „(teise vanema ees- ja perekonnanimi, isikukood, allkiri)” sõnadega „või kontaktandmed”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Alaealise kohta esitatud taotluse korral teeb konsulaarametnik elukohaandmete muutmise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.

(4) Teise hooldusõigusliku vanema nõusoleku puudumisel võtab konsulaarametnik temaga ühendust ja kontrollib nõusoleku olemasolu. Nõusoleku tähtpäevaks mittesaabumisel või nõusolekust keeldumisel teeb konsulaarametnik elukohaandmete muutmise või muutmata jätmise otsuse kõiki asjaolusid kaaludes.”

5) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „järgmised taotleja” sõnadega „ja taotlusel märgitud alaealise lapse”;

6) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub üldises korras.

Sven Mikser
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 2 Välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus

/otsingu_soovitused.json