Teksti suurus:

Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2019, 5

Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid

Vastu võetud 17.06.2009 nr 7
RTL 2009, 49, 719
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2017RT I, 04.01.2018, 407.01.2018
16.01.2019RT I, 22.01.2019, 425.01.2019

Määrus kehtestatakse «Konsulaarseaduse» § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimine

  (1) Konsulaarametnik või aukonsul registreerib välisesinduses või aukonsuli juhitavas konsulaarasutuses välisriigis ajutiselt viibiva või seal püsivalt elava Eesti kodaniku või «Konsulaarseaduse» § 1 lõikes 2 nimetatud välismaalase (edaspidi välismaalane) andmed tema taotluse alusel.

  (2) Eesti kodanik või välismaalane, kes elab püsivalt Eestis, kuid viibib ajutiselt välisriigis, või Eesti kodanik, kes elab püsivalt välisriigis, kus puudub Eesti välisesindus või aukonsuli juhitav konsulaarasutus, võib esitada taotluse välisriigis ajutise viibimise või seal püsivalt elamise registreerimiseks Välisministeeriumi konsulaarosakonnale (edaspidi konsulaarosakond).

§ 2.   Registreerimise taotlemine

  (1) Ajutiselt välisriigis viibiv Eesti kodanik või välismaalane (edaspidi taotleja) esitab välisesinduse või konsulaarosakonna konsulaarametnikule või aukonsulile ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluse (lisa 1).

  (2) Püsivalt välisriigis elav taotleja esitab konsulaarametnikule või aukonsulile välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse (lisa 2).

  (3) Taotleja esitab isiklikult allkirjastatud ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluse või välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse (edaspidi koos taotlus) kas isiklikult või posti, faksi või elektronposti teel. Ajutiselt välisriigis registreerimise taotluse saab taotleja esitada ka Välisministeeriumi veebilehe või mobiilirakenduse kaudu. Elektronposti teel esitatud välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse allkirjastab taotleja omakäeliselt või digitaalselt.
[RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]

  (4) Kui välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus esitatakse elektronposti, posti või faksi teel, tuleb taotlusele lisada taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia.
[RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]

  (5) Taotleja esitab ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotluses järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni- või faksinumber, elektronposti aadress);
  5) välisriigis viibimise ajavahemik (välisriiki saabumise ja sealt lahkumise kuupäev);
  6) sugulase või kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, suhe taotlejaga, telefoninumber, elektronposti aadress);
  7) kaasareisivate perekonnaliikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikut tõendava dokumendi liik ja number, isikood või sünniaeg);
  8) taotluse esitamise kuupäev.

  (6) Taotleja esitab välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluses järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) isikut tõendava dokumendi liik ja number;
  4) elukoht ja kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni/faksi number, elektronposti aadress);
  5) taotlejaga koos elavate pereliikmete andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi liik ja number, suhe taotlejaga);
51) alaealise lapse elukohaandmete esitamise korral teise hooldusõigusliku lapsevanema nõusolek (teise vanema ees- ja perekonnanimi, isikukood, allkiri) või kontaktandmed;
[RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]
  6) sugulase või kontaktisiku andmed (ees-ja perekonnanimi, suhe taotlejaga, telefoni number, elektronposti aadress);
  7) enda, oma vanemate või vanavanemate või vanavanavanemate viimane püsiv elukoht Eestis;
  8) taotluse esitamise kuupäev.

  (7) Välisriigis püsivalt elav Eesti kodanik esitab käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 7 nimetatud andmed kehtiva haldusterritoriaalse korralduse alusel valla või linna ja Tallinnas linnaosa täpsusega. Andmed on vajalikud valimisringkonna kindlaksmääramisel.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus võetakse menetlusse selle esitamise päeval. Posti, faksi või elektronposti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle saabumist.

  (2) Aukonsulile esitatud taotlus edastatakse esimesel võimalusel konsulaarosakonna või välisesinduse konsulaarametnikule registreerimiseks.

  (3) Alaealise kohta esitatud taotluse korral teeb konsulaarametnik elukohaandmete muutmise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]

  (4) Teise hooldusõigusliku vanema nõusoleku puudumisel võtab konsulaarametnik temaga ühendust ja kontrollib nõusoleku olemasolu. Nõusoleku tähtpäevaks mittesaabumisel või nõusolekust keeldumisel teeb konsulaarametnik elukohaandmete muutmise või muutmata jätmise otsuse kõiki asjaolusid kaaludes.
[RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]

§ 4.   Taotluse registreerimine

  Konsulaarametnik registreerib taotluses esitatud andmed konsulaarametniku ametitoimingute andmekogus välisministri 7. augusti 2017. a määruse nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu pidamise kord” §-de 6 ja 15 kohaselt.
[RT I, 04.01.2018, 4 - jõust. 07.01.2018]

§ 5.   Eesti rahvastikuregistrile välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmete edastamine

  (1) Rahvastikuregistrile edastatakse välisriigi püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel järgmised taotleja ja taotlusel märgitud alaealise lapse andmed:
[RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) isikut tõendava dokumendi number;
  4) elukoht ja kontaktandmed välisriigis (täpne aadress, telefoni- või faksinumber, elektronposti aadress).

  (2) Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku kohta edastatakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu ka andmed tema, tema vanemate või vanavanemate või vanavanavanemate viimase püsiva elukoha kohta Eestis.

  (3) [Kehtetu - RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Lisa 1 Ajutiselt välisriigis viibimise registreerimise taotlus

Lisa 2 Välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotlus
[RT I, 22.01.2019, 4 - jõust. 25.01.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json