Teksti suurus:

Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2019, 8

Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 29.08.2013 nr 30
RT I, 30.08.2013, 5
jõustumine 02.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2019RT I, 22.01.2019, 725.01.2019

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab põhikoolis ja gümnaasiumis (edaspidi õppeasutus) töötavate direktorite, õppealajuhatajate, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded.

  (2) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja töötaja valmisolekut vastaval ametikohal töötada hindab tööandja.

  (3) Välisriigis õpetaja kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel lähtutakse välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega kehtestatud tingimustest ja korrast.

§ 2.   Õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid.

  (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

§ 3.   Õpetajate kvalifikatsiooninõuded

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

  (2) Gümnaasiumi valikkursuste õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus.

  (3) Põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eripedagoogilised kompetentsid.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 ning § 2 lõikes 2 nimetatud õpetajakutse saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist või kutset andva organi juures pärast õpetaja ametiks vajalike pedagoogiliste kompetentside tõendamist. Õpetajate pedagoogilised kompetentsid on kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.

§ 4.   Tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

  (1) Eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

  (2) Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

  (3) Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata direktoritele, õppealajuhatajatele, õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes käesoleva määruse jõustumise hetkel töötavad õppeasutuses pedagoogina, vastates haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” (RTL 2002, 96, 1486; 2010, 72, 546) vastaval ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (11) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata õpetajatele, kes töötasid haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” kehtivuse ajal põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või kutseõppeasutuses üldharidusainete õpetajana ning vastasid eelnevalt nimetatud määruse kohaselt vastaval ametikohal töötamiseks kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
[RT I, 22.01.2019, 7 - jõust. 25.01.2019]

  (12) Õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse õpetajakutset omamata isikud, kes on lõpetanud õpetajakoolituse magistriõppe õppekava käesoleva määruse jõustumise ning õpetajakoolituse õppekava alusel õpet läbiviivale ülikoolile kutse väljastamise õiguse andmise vahelisel ajal.
[RT I, 22.01.2019, 7 - jõust. 25.01.2019]

  (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded kuni õpetajakutse andmise alustamiseni kutset andva organi poolt on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, pedagoogilised kompetentsid ning juhtimiskompetentsid.

  (3) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded kuni õpetajakutse andmise alustamiseni kutset andva organi poolt on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja pedagoogilised kompetentsid.

  (4) Põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded kuni õpetajakutse andmise alustamiseni kutset andva organi poolt on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, pedagoogilised kompetentsid ning eripedagoogilised kompetentsid.

  (5) Määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json