Teksti suurus:

Kohtute ning kohtu registri- ja kinnistusosakondade töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2020, 5

Kohtute ning kohtu registri- ja kinnistusosakondade töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 61, § 315 lõike 5, § 336 lõigete 3 ja 6, kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 2 ja väärteomenetluse seadustiku § 51 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse arv „500” arvuga „20”;

2) paragrahvi 203 lõike 21 esimeses lauses asendatakse arv „500” arvuga „200”;

3) paragrahvi 203 lõike 22 punktis 2 asendatakse tekstiosa „PGN” tekstiosaga „PNG”;

4) paragrahvi 203 lõike 22 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „GIF (Graphics Interchange Format)” tekstiosaga „, DCR (Digital Court Recording), CSV (Comma Separated Values)”.

§ 2.  Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruses nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kuni kõikides kohtuasjades digitaalse toimiku kohustuslikule pidamisele üleminekuni on digitaalse toimiku pidamine kohustuslik järgmistes asjades:
1)Tallinna Halduskohtus kõikides kohtuasjades, välja arvatud planeerimis- ja ehitusasjad, keskkonnaõiguse asjad, vangide ja muud korrakaitseasjad ning teenistussuhete asjad;
2) Tartu Halduskohtus halduskohtumenetluses halduskohtumenetluse seadustiku 27. peatüki, välismaalaste, kodakondsuse, nimeõiguse, isikut tõendavate dokumentide ja viivistasu kohtuasjade ning maksuasjades (välja arvatud maksuotsuse asjad), andmekaitse ja avaliku teabe kohtuasjades ning riigi õigusabi taotluste ja esialgse õiguskaitse taotluse asjades;
3) väärteomenetluses täitemenetluse asjades;
4) tsiviilkohtumenetluses isiku kinnisesse asutusse paigutamise asjades, maakohtule kohtu registri-, kinnistus- või maksekäsuosakonnast läbivaatamiseks edasi saadetud asjades, notari tasust vabastamise, riigi õigusabi ja erinõude korras ärakuulamise asjades;
5) kriminaalkohtumenetluses kriminaalmenetluse seadustiku §-s 208 sätestatud Riigiprokuratuuri tegevuse peale esitatud kaebuse asjades.”.

§ 3.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruses nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa punkti 1 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutusele, kes vajab andmeid õigusaktist või halduslepingust tulenevate ülesannete täitmiseks;”;

2) lisa punkti 1 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) lisa punkti 1 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad „§ 5 lõikes 1” sõnadega „§ 4 lõike 1 punktis 16”.

§ 4.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” § 2148 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad „§ 5111 teise lause” sõnadega „§ 5111 lõike 1”;

2) paragrahv 258 tunnistatakse kehtetuks.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json