Teksti suurus:

Kohtule dokumentide esitamise kord

Kohtule dokumentide esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2020, 6

Kohtule dokumentide esitamise kord1

Vastu võetud 28.12.2005 nr 59
RTL 2006, 5, 77
jõustumine 14.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.06.2006RTL 2006, 49, 89125.06.2006
27.07.2006RTL 2006, 62, 112711.08.2006
22.12.2006RTL 2006, 93, 172101.01.2007
28.12.2006RTL 2006, 93, 172201.01.2007
25.01.2007RTL 2007, 10, 16302.02.2007
18.04.2007RTL 2007, 36, 62806.05.2007
30.04.2007RTL 2007, 39, 66213.05.2007
08.05.2007RTL 2007, 41, 69419.05.2007
18.01.2008RTL 2008, 9, 11301.02.2008, osaliselt rakendatakse alates 01.01.2008
25.04.2008RTL 2008, 35, 50810.05.2008
04.07.2008RTL 2008, 58, 80015.07.2008
25.09.2008RTL 2008, 82, 112701.10.2008
12.12.2008RTL 2008, 99, 138901.01.2009
27.03.2009RTL 2009, 32, 41410.04.2009
18.12.2009RTL 2009, 99, 146601.01.2010, osaliselt 01.03.2010
08.01.2010RTL 2010, 3, 4318.01.2010
05.02.2010RTL 2010, 7, 12115.02.2010
19.02.2010RTL 2010, 9, 16008.03.2010
29.04.2010RTL 2010, 23, 40417.05.2010
21.05.2010RTL 2010, 26, 45301.06.2010
30.06.2010RT I 2010, 44, 26312.07.2010, rakendatakse 01.07.2010
13.12.2010RT I, 22.12.2010, 301.01.2011
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
29.12.2010RT I, 06.01.2011, 809.01.2011
05.04.2011RT I, 12.04.2011, 1015.04.2011
05.04.2011RT I, 13.04.2011, 109.05.2011, osaliselt jõustumine muudetud 28.05.2011 [RT I, 06.05.2011, 17]
05.05.2011RT I, 06.05.2011, 1709.05.2011
14.06.2011RT I, 17.06.2011, 120.06.2011
05.09.2011RT I, 09.09.2011, 112.09.2011
12.12.2011RT I, 15.12.2011, 401.01.2012
09.12.2012RT I, 17.01.2012, 220.01.2012
21.06.2012RT I, 28.06.2012, 3101.07.2012
02.07.2012RT I, 12.07.2012, 115.07.2012
20.12.2012RT I, 29.12.2012, 2201.01.2013
14.06.2013RT I, 21.06.2013, 324.06.2013, osaliselt 01.03.2014
22.11.2013RT I, 29.11.2013, 1002.12.2013
26.03.2014RT I, 29.03.2014, 2201.04.2014
17.06.2014RT I, 28.06.2014, 201.07.2014
19.09.2014RT I, 24.09.2014, 401.12.2014
03.12.2014RT I, 11.12.2014, 114.12.2014, osaliselt 01.01.2015; määruses asendatud läbivalt sõnad „kohtute registriosakondade” ja „kohtute registriosakonna” sõnadega „kohtu registriosakonna”.
04.02.2016RT I, 11.02.2016, 214.02.2016
31.05.2017RT I, 05.06.2017, 108.06.2017
18.09.2017RT I, 22.09.2017, 201.10.2017
30.11.2017RT I, 23.12.2017, 101.01.2018, osaliselt 01.03.2018
16.02.2018RT I, 23.02.2018, 126.02.2018
07.01.2019RT I, 11.01.2019, 314.01.2019
06.08.2019RT I, 09.08.2019, 1412.08.2019
02.01.2020RT I, 22.01.2020, 525.01.2020

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 336 lõigete 3 ja 6, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3, äriseadustiku § 4 lõike 6, § 33 lõike 14, § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 1391 lõike 1, § 151 lõike 2, § 318 lõike 51, § 520 lõike 42 ning § 541 lõigete 3 ja 4, kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 51 lõike 2, erakonnaseaduse § 81 lõike 6, notariaadiseaduse § 57 punkti 1, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 3 punkti 1 ja § 7717 lõike 2 alusel.
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse kohtule dokumentide elektroonilise esitamise ning digitaalallkirjastamise nõuded.
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

  (2) Määrusega kehtestatakse vormistusnõuded järgmiste dokumentide kohta:
  1) elektrooniliselt esitatav maksekäsu avaldus;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  11) infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu esitatav maksekäsu avaldus;
  12) paberil esitatav vastuväide maksekäsu kiirmenetluses;
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  2) kande-, sealhulgas kinnistamisavaldus, ja selle lisadokumendid, kui need esitatakse elektrooniliselt;
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]
  3) majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid;
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  4) elektrooniliselt esitatav erakonna liikmete nimekiri;
  5) elektrooniliselt esitatavad sidevahendite andmed.
  6) elektrooniliselt esitatavad andmed audiitori ja nõukogu liikmete nimekirja ning tegevusala muudatuste kohta;
  7) osakapitali sissemakse tagastamise taotlus.

  (3) Määrusega sätestatakse juhud, mil isiku poolt kohtule dokumendi esitamine on asendatud asutustevahelise elektroonilise andmevahetusega.

  (4) Määrusega kehtestatakse ettevõtja tegevusalade klassifitseerimisnõuded.

  (5) Määrusega sätestatakse juhud, mil notar esitab kohtule elektroonilised dokumendid infosüsteemi „e-notar” kaudu.

  (6) Määrusega sätestatakse juhud, kui kande- ja kinnistamisavaldusi ja lisadokumente võib esitada paberkandjal.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]

§ 2.   Dokumendi elektroonilise esitamise viisid

  (1) Dokument esitatakse kohtule elektrooniliselt:
  1) e-posti teel või
  11) X-tee kaudu
[RTL 2007, 39, 662 - jõust. 13.05.2007]
  2) selleks määratud veebilehe või infosüsteemi kaudu.

  (2) Kui käesoleva määruse kohaselt tuleb dokument esitada veebilehe või teatud infosüsteemi kaudu, on keelatud seda esitada e-posti teel.

11. peatükk DIGITAALALLKIRJASTAMISE NÕUDED 
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

§ 21.   Nõuded digitaalse allkirjastamise sertifikaadile

  (1) Digitaalseks allkirjastamiseks kasutatav sertifikaat (edaspidi sertifikaat) peab olema väljastatud sertifitseerimise riiklikus registris registreeritud sertifitseerimisteenuse osutaja poolt „E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse” alusel füüsilisele isikule tema isikunime all, varjunime kasutamata.
[RT I, 09.08.2019, 14 - jõust. 12.08.2019]

  (2) Sertifikaadi omanik peab sertifikaadi väljaandmisel olema tuvastatud isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse või elamisloakaardi väljaandmiseks ettenähtud korras „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel.
[RT I, 06.01.2011, 8 - jõust. 09.01.2011]

  (3) Sertifitseerimise riiklikus registris registreerimata sertifitseerimisteenuse osutaja välja antud sertifikaadi tehnilised ja organisatsioonilised turvanõuded, sertifikaadi omaniku tuvastamise nõuded ning nõuded sertifitseerimisteenuse osutajale peavad olema samaväärsel tasemel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetega.

  (4) Kui sertifikaat on välja antud väljaspool Euroopa Liitu, peab see olema tunnustatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/93/EÜ artiklile 7.

  (5) Äriregistri kiirmenetluses ja maksekäsu kiirmenetluses ning teistes automatiseeritud teenustes kasutatav sertifikaat ei tohi sisaldada kasutusvaldkonna piiranguid ega sertifikaadiga allkirjastatavate tehingute väärtuste ülempiire.
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

§ 22.   Eksperthinnang sertifikaadile

  Kui sertifikaadi on välja andnud sertifitseerimise riiklikus registris registreerimata sertifitseerimisteenuse osutaja, küsib Registrite ja Infosüsteemide Keskus enne sertifikaadile teenuse avamist majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud pädevalt asutuselt eksperthinnangut sertifikaadi vastavuse kohta käesoleva määruse § 21 nõuetele.
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

2. peatükk NÕUDED PABERDOKUMENDILE 

§ 3.   [Kehtetu - RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Maksekäsu kiirmenetluse avaldus ja vastuväide

  (1) [Kehtetu - RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Pabervastuväide makseettepanekule esitatakse kohtule määruse lisades 3 ja 4 kehtestatud vormil.
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

3. peatükk DOKUMENDI ESITAMINE E-POSTI TEEL 

§ 5.   Kohtu e-posti aadress ja mahupiirang

  (1) e-kirjaga kohtule menetlusdokumendi saatmiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud e-posti aadressi, mis on avaldatud Justiitsministeeriumi veebilehel http://www.just.ee.

  (2) E-kirja maht võib kohtule menetlusposti saatmisel olla kuni 20 megabaiti. Mahtu ületav e-kiri tuleb kohtule saatmiseks jagada väiksemamahulisteks e-kirjadeks.
[RT I, 22.01.2020, 5 - jõust. 25.01.2020]

§ 6.   Nõuded e-posti teel esitatud dokumendile

  (1) e-posti teel esitatud menetlusdokument, mis seaduse kohaselt peab olema digitaalallkirjastatud:
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]
  1) tuleb digitaalallkirjastada tarkvara abil, mille kirjeldus on antud Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel;
  2) peab olema loetav kas AdobeReaderi või Microsoft Wordi tarkvara abil;
  3) tuleb esitada lihtteksti- (Text), RTF- (Rich Text Format), PDF- (Portable Document Format), ODF- (Open Document Format), DOC- (MS Office Word Document), DOCX- (Office Open XML Document), DDOC- (digitaalselt allkirjastatud fail), BDOC- (rahvusvaheline digitaalallkirja vorming), ASICE (BDOC allkirjavorming), JPG- (pildifail), XLS- (MS Office Excel Spreadsheet) või XLSX- (MS Office Excel workbook) vormingus;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
  4) ei tohi sisaldada muutuvaid osi (kirja sisu muutvaid linke);
  5) peab sisalduma manusena e-kirjas;
[RT I, 11.02.2016, 2 - jõust. 14.02.2016]
  6) e-kirja manusena lisatakse esimesena põhidokument ja seejärel dokumendi lisad vastavalt menetlusdokumendi lisade numeratsioonile.
[RT I, 09.08.2019, 14 - jõust. 12.08.2019]

  (2) Tõendamise huvides ja vastava taotluse esitamisel võib kohus vastu võtta ka muus vormingus koostatud ning muu tarkvaraga digitaalallkirjastatud dokumente. Sellisel juhul pöördub kohus vajaliku tarkvara paigaldamiseks (installeerimiseks) Registrite ja Infosüsteemide Keskusse. Tarkvara paigalduskulusid ja litsentsitasusid võib kohus lugeda asja läbivaatamiskuludeks.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (3) Kinnistamis- ja kandeavaldused, mis ei ole omavahel seotud, tuleb digitaalallkirjastada ning esitada eraldi.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]

§ 7.   Kohtu vastuvõtukinnitus

  (1) e-kirjaga dokumendi esitamisel selleks ettenähtud e-posti aadressile saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse dokumendi laekumise kohta kohtu e-postkasti.

  (2) Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.

§ 8.   Kohustuslikud dokumendivormid

  (1) e-kirjaga kohtule dokumendi esitamisel tuleb järgmistel juhtudel kasutada käesoleva määruse lisadena kehtestatud vorme:
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]
  1) [kehtetu - RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  2) [kehtetu - RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]
  3) vastuväide maksekäsu kiirmenetluses – lisa 3;
  4) vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses – lisa 4;
  5) [kehtetu - RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]
  6) [kehtetu - RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]
  7) [kehtetu - RT I, 29.12.2012, 22 - jõust. 01.01.2013]
  8) [kehtetu - RT I, 29.12.2012, 22 - jõust. 01.01.2013]
  9) avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 9;
  10) avaldus laevakinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks – lisa 10;
  11) avaldus kommertspandiregistrisse kande tegemiseks – lisa 11;
  12) avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks – lisa 12;
  13) nõusolek kommertspandiregistrisse või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 13;
[RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]
  14) volikiri laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 14.
[RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud vorme tuleb kasutada ka juhul, kui nende e-postiga esitamine ei ole võimalik kohtu e-postkasti tehnilise rikke tõttu ja need tuleb esitada kohtule paberkandjal.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]

§ 9.   Kohustuslike dokumendivormide kättesaadavaks tegemine

  Kohustuslikke dokumendivorme saab isik oma arvutisse laadida Justiitsministeeriumi veebilehelt http://www.just.ee.

31. peatükk DOKUMENDI ESITAMINE X-TEE KAUDU 
[RTL 2007, 39, 662 - jõust. 13.05.2007]

§ 91.   Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine

  (1) Tehniliste võimaluste olemasolul võib avaldaja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitada sõnumipõhiselt riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu.
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

  (2) Sõnumipõhise maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab X-tee kaudu esitada juhul, kui avaldaja infosüsteem on X-teega liidestatud ning talle on teenus Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kasutamiseks avatud.

  (3) Justiitsministeerium avaldab sõnumipõhiselt esitatava maksekäsu kiirmenetluse avalduse andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi nõuded ning tehnilised tingimused oma veebileheküljel.

  (4) X-tee kaudu saab sõnumipõhist maksekäsu kiirmenetluse avaldust esitada sõltumata kohtu tööajast.

  (5) X-tee kaudu edastatav sõnumipõhine maksekäsu kiirmenetluse avaldus loetakse kohtule esitatuks, kui see on salvestatud kohtute infosüsteemi. Sõnumi saatjale edastatakse selle kohta elektrooniline vastuvõtukinnitus.

  (6) [Kehtetu - RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

§ 92.   Teenusega liitumine

  (1) X-tee kaudu sõnumipõhise maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamise teenusega liitumiseks tuleb esitada avaldus Registrite ja Infosüsteemide Keskusele.

  (2) Info teenusega liitumise korra ja tingimuste kohta avaldatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel.
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

§ 93.   Avalduse esmane kontroll ja kohtu vastuvõtukinnitus

  (1) Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisel X-tee kaudu saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse avalduse laekumise kohta kohtute infosüsteemi.

  (2) Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esmase kontrolli vormi- ning tehnilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel kohtute infosüsteem.
[RTL 2007, 39, 662 - jõust. 13.05.2007]

  (3) Kui sõnumipõhine maksekäsu kiirmenetluse avaldus edastatakse vormingus, mis ei vasta kehtestatud vormi- ning tehnilistele nõuetele, loetakse, et sõnumit ei ole esitatud ja see tagastatakse esitajale. Esitajale kuvatakse tagastamise põhjus.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (4) Vastuvõtukinnituses esitatakse avaldajale edastatud sõnumi põhjal loodud kohtuasjade numbrid, sõnumi saatmise aeg ja muu sõnumiga seonduv oluline info. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.
[RTL 2007, 39, 662 - jõust. 13.05.2007]

§ 94.   Väljatrükk paberkandjale

  Kohtute infosüsteemi salvestatud sõnumi põhjal luuakse automatiseeritult maksekäsu kiirmenetluse avaldus.
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

§ 95.   [Kehtetu - RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

4. peatükk DOKUMENDI ESITAMINE VEEBILEHE JA INFOSÜSTEEMI KAUDU 

§ 10.   Veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu esitatavate dokumentide loetelu ja allkirjastamise viisid
[RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]

  (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu esitatakse kohtule:
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]
  1) äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrite kandeavaldus ning selle lisadokumendid – digitaalallkirjastatult, arvestades § 11 lõikes 6 toodud erandit;
  2) majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid – digitaalse isikutuvastusega;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
  3) erakonna liikmete nimekiri – digitaalse isikutuvastusega;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
  4) füüsilisest isikust ettevõtja ning juriidilise isiku sidevahendite andmed – digitaalse isikutuvastusega;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
  5) osakapitali sissemakse tagastamise taotlus – digitaalallkirjastatult;
  6) äriühingu ja sihtasutuse audiitori andmed ja muudatused nõukogu nimekirjas – digitaalallkirjastatult;
  7) ettevõtja tegevusala muutumise teadaanne – digitaalse isikutuvastusega.
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]

  (11) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu võib kohtule esitada määruskaebuse registriosakonna kandemääruse peale.
[RT I, 29.12.2012, 22 - jõust. 01.01.2013]

  (2) [Kehtetu - RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

  (3) [Kehtetu - RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]

§ 11.   Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri elektrooniline kandeavaldus
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

  (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel võimaldatakse esitada tavamenetlusse digitaalallkirjastatud kandeavaldus:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu, mittetulundusühingu ning maaparandusühistu registrisse kandmiseks;
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]
  2) füüsilisest isikust ettevõtja, täis-, usaldus- ja osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu, sihtasutuse, mittetulundusühingu, korteriühistu ja maaparandusühistu andmete muutmiseks registris, välja arvatud ühinemisel ja jagunemisel.
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

  (2) Äriregistri kiirmenetlusse võimaldatakse esitada „Äriseadustiku” § 53 lõikes 5 sätestatud juhtudel:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja, täis-, usaldus- ja osaühingu esmakandeavaldus;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja ning täis-, usaldus- ja osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu ja filiaali muu kandeavaldus.

  (3) Äriregistri kiirmenetlusse esitatakse kandeavaldus üksnes juhul, kui kandeavalduses näidatud ja kandedokumentidele alla kirjutanud:
  1) füüsilised isikud on registreeritud Eesti rahvastikuregistris või välisriigi rahvastikuregistris, kust kohtu registriosakonna infosüsteem saab nende isikuandmeid automatiseeritult kontrollida või kui kande tegemiseks vajalikud isikuandmed on allalaetavad käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele vastavalt sertifikaadilt;
  2) juriidilised isikud on kantud Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või välisriigi sarnasesse registrisse, kust kohtu registriosakonna infosüsteem saab nende andmeid ning esindusõiguse reegleid automatiseeritult kontrollida
[RTL 2008, 35, 508 - jõust. 10.05.2008]

  (4) Kandeavalduste esitamisel Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe kaudu tuleb täita kõik ettenähtud andmeväljad. Lisadokumendid salvestatakse vajadusel avalduse juurde manusena. Manus peab vastama käesoleva määruse § 6 lõikes 1 dokumendi kohta esitatud nõuetele.
[RT I, 22.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Äriregistri kiirmenetluses makstakse riigilõiv registrikande eest ja osakapitali sissemakse selleks ettenähtud arvelduskontole:
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]
  1) kandeavalduse esitamiseks ettenähtud veebilehel asuva pangalingi kaudu või
  2) muu krediidiasutuse või makseasutuse kaudu, kui kohtu registriosakonna infosüsteem saab makse laekumist automatiseeritult kontrollida.
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

  (6) Kui kandeavaldust registriandmete muutmiseks ei ole võimalik esitada veebilehe kaudu, võib seadusega ettenähtud andmeid sisaldava vabas vormis kandeavalduse ja lisadokumendid esitada e-postiga käesoleva määruse 3. peatüki alusel. Kui kandeavaldust ja lisadokumente registriandmete muutmiseks ei ole võimalik esitada e-posti teel kohtu e-postkasti tehnilise rikke tõttu, võib seaduses sätestatud andmeid sisaldava vabas vormis kandeavalduse ja lisadokumendid esitada kohtule paberkandjal.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]

§ 111.   Kiirmenetluses kasutatav põhikiri

  (1) Osaühing, mis kantakse äriregistrisse kiirmenetluse korras, kasutab vormikohast põhikirja (lisa 15).

  (2) Kiirmenetluses kasutatav põhikiri koosneb:
  1) põhiandmetest, mille kohtu registriosakonna infosüsteem võtab ise kandeavalduse andmetest (lisa 15 punktid 1.1–1.4);
  2) püsisätetest (lisa 15 põhikirja punktid 1.5, 2.1, 3.1, 3.8 ja 3.9);
[RT I, 11.02.2016, 2 - jõust. 14.02.2016]
  3) valiksätetest, mille asutajad valivad lisa 15 põhikirja punktides 2.2–2.7, 3.2–3.7 ja 3.10–3.12 ning põhikirja lisa punktides 1–4 toodud valikutest.
[RT I, 11.02.2016, 2 - jõust. 14.02.2016]

  (3) Põhikiri lisatakse kandeavaldusele PDF-vormingus.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

§ 112.   Kiirmenetluses makstud osakapitali sissemakse tagastamine

  (1) Äriregistri kiirmenetluses makstud osakapitali sissemakse tagastamise taotluse esitab juhatuse liige pärast vastava osaühingu äriregistrisse kandmist Riigi Tugiteenuste Keskusele Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe kaudu.
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Esitaja täidab taotluses järgmised andmed:
  1) osakapitali sissemakse teinud isiku andmed;
  2) krediidiasutuse või makseasutuse ja konto andmed, kuhu ja millelt sissemakse tasuti;
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]
  3) sissemakse viitenumber;
  4) sissemakse tagastamise taotluse esitaja isikuandmed;
  5) osaühingu andmed, kellele pärast registrisse kandmist sissemakse tagastatakse;
  6) osaühingu maksekonto number, kuhu sissemakse tagastamist taotletakse.
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

  (3) Kohtu registriosakonna infosüsteem kontrollib taotlust automatiseeritult ning edastab selle Riigi Tugiteenuste Keskusele osakapitali sissemakse tagastamiseks juhul, kui:
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]
  1) taotluses märgitud osaühing on äriregistrisse kantud;
  2) taotluse esitaja on kantud vastava äriühingu juhatuse liikmena äriregistrisse;
  3) sama osaühingu kohta pole varem osakapitali sissemakse tagastamise taotlusi esitatud.

  (4) Kui taotluses esitatud andmete automaatkontrollimisel ilmneb, et taotlust ei saa edastada, kuvatakse esitajale põhjus.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

  (5) Juriidiline isik, mille ühelgi juhatuse liikmel ei ole autentimisvahendit, mis võimaldaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse digitaalallkirjastada, ega õigust seda taotleda, esitab Riigi Tugiteenuste Keskusele kohtu registriosakonna kaudu digitaalallkirjastatud taotluse asemel notariaalselt kinnitatud avalduse. Avalduses tuleb märkida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed. Avalduse vastavust nõuetele kontrollib kohtu registriosakond.
[RT I, 15.12.2011, 4 - jõust. 01.01.2012]

§ 113.   Krediidiasutuse ja makseasutuse teatist asendavad dokumendid
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

  Osa- või aktsiakapitali sissemakse kohta esitatavaks krediidiasutuse või makseasutuse teatiseks loetakse ka krediidi- või makseasutuse poolt digitaalselt allkirjastatud või digitaalse templiga varustatud konto väljavõte või maksekorraldus, kui konto väljavõttel või maksekorraldusel on kapitali sissemaksmist tõendav selgitus.
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

§ 12.   Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine

  (1) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse majandusaasta aruande elektroonilise koostamise ja esitamise keskkonnas (edaspidi aruandluskeskkond). Aruandluskeskkond asub käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud veebilehel.

  (2) Raamatupidamiskohustuslane, kes lähtub majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide koostamisel „Raamatupidamise seaduse” § 141 lõikest 3, koostab ja esitab need dokumendid aruandluskeskkonnas või laadib vastavad andmed aruandluskeskkonda.

  (3) Raamatupidamiskohustuslane, kes ei lähtu majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide koostamisel käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust, kuid peab kohtule esitama majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid, esitab need dokumendid kohtule aruandluskeskkonnas PDF-vormingus. Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide maht kokku ei tohi ületada 10 megabaiti.
[RT I, 17.01.2012, 2 - jõust. 20.01.2012]

  (4) Majandusaasta aruande esitamisel täidab raamatupidamiskohustuslane aruandluskeskkonnas andmeväljad sidevahendite andmete (telefon, faks, e-posti aadress), osanike nimekirja, mittetulundusühingu või sihtasutuse aruandeaasta põhitegevusala või äriühingu müügitulu jaotuse kohta. Välismaa äriühingu filiaali juhataja täidab aruandluskeskkonnas andmeväljad filiaali sidevahendite kohta.
[RT I, 29.03.2014, 22 - jõust. 01.04.2014]

§ 121.   Majandusaasta aruande aruandluskeskkonnas esitaja
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

  (1) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid koostab ja esitab aruandluskeskkonnas raamatupidamiskohustuslase registrisse kantud juhatuse liige, täisosanik, esindusõiguslik usaldusosanik, likvideerija, pankrotihaldur või filiaali juhataja (edaspidi raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik).
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik võib majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide koostamiseks ja esitamiseks aruandluskeskkonnas volitada teise isiku.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimingu saab teha ka notari kaudu. Notar tõestab raamatupidamiskohustuslase esindusõigusliku isiku poolt välja antava volituse ja sisestab volituse andmed aruandluskeskkonda.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.03.2010]

  (4) Raamatupidamiskohustuslane, kelle ühtegi esindusõiguslikku isikut ei ole võimalik aruandluskeskkonda autentimisel üheselt siduda äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse raamatupidamiskohustuslase kohta kantud andmetega, võib majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid lasta koostada ja esitada ka muul isikul.
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

§ 122.   Majandusaasta aruande esitamine aruandluskeskkonnas

  (1) Kui majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid on aruandluskeskkonnas koostatud, siis nende esitamiseks digitaalallkirjastatakse majandusaasta aruanne aruandluskeskkonnas.

  (2) Paberkandjal allkirjastatud majandusaasta aruande esitamiseks lisatakse majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid aruandluskeskkonda PDF-vormingus. Kui lisatav aruanne on koostatud väljaspool aruandluskeskkonda, peab raamatupidamiskohustuslane esitama ka majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide andmed aruandluskeskkonnas olevatel andmeväljadel.
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

§ 123.   Vandeaudiitori aruande vormistamine aruandluskeskkonnas
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]

  (1) Raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik määrab aruandluskeskkonnas raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks audiitori, kui audiitorkontroll on kohustuslik. Määratud audiitor peab määramise aruandluskeskkonnas aktseptima.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui audiitorkontroll on kohustuslik, vormistab audiitor aruandluskeskkonnas vandeaudiitori aruande. Vandeaudiitori aruanne peab olema digitaalallkirjastatud.
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]

  (3) Kui majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid lisatakse aruandluskeskkonda PDF-vormingus, võib vandeaudiitori aruande esitada koos majandusaasta aruandega. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata.
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

§ 124.   Majandusaasta aruande esitamine PDF-vormingus

  (1) Käesoleva määruse § 12 lõikes 3 nimetatud raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik lisab aruandluskeskkonda paberkandjal allkirjastatud ja seaduses sätestatud juhtudel auditeeritud majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid PDF-vormingus. Vastavalt kohaldatakse käesoleva määruse § 121 ja § 123.
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

  (2) PDF-vormingus aruandluskeskkonda lisatava majandusaasta aruande võib paberkandjal allkirjastamise asemel digitaalallkirjastada aruandluskeskkonnas.
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

§ 125.   Majandusaasta aruande esitamine notari kaudu

  (1) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid võib esitada kohtule ka notari kaudu.

  (2) Raamatupidamiskohustuslane esitab majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumendite ärakirjad notarile elektrooniliselt PDF-vormingus või paberkandjal. Elektrooniliselt esitatud majandusaasta aruanne peab aruande esitaja poolt olema digitaalallkirjastatud. Notar ei pea kontrollima esitatud dokumentide vastavust originaalile.

  (3) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirja esitamisel peab nende esitaja edastama notarile justiitsministri 19. juuni 2009. aasta määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” § 57 lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed. Paberkandjal majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide esitamisel peab notar tuvastama nende dokumentide esitaja isiku.

  (4) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide esitamisel notari kaudu ei pea notar tuvastama aruande esitaja esindusõigust.

  (5) Notar edastab majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirja kohtule aruandluskeskkonnas viie tööpäeva jooksul, jättes täitmata või muutmata aruandluskeskkonnas olevad andmeväljad sidevahendite andmete (telefon, faks, e-posti aadress), osanike nimekirja, mittetulundusühingu või sihtasutuse aruandeaasta põhitegevusala või äriühingu müügitulu jaotuse kohta.
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

§ 13.   Erakonna liikmete nimekirja esitamine

  (1) Erakonna registrisse kandmisel või erakonna liikmete nimekirja muutumisel esitab erakonna liikmete nimekirja kohtule erakonna juhatuse liige, likvideerija või pankrotihaldur, kes on sellisena kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

  (2) Erakonna liikmete nimekirja esitajal on võimalik kohtu registriosakonna infosüsteemi kaudu volitada teist isikut erakonna liikmete nimekirja muudatusi tegema. Esitaja sisestab selleks volitatu isikukoodi ja volituse kehtivuse lõppkuupäeva.

  (3) Isiku erakonna liikmete nimekirja lisamiseks sisestab nimekirja esitaja isiku isikukoodi ja erakonda astumise aja, mille on ette andnud kohtu registriosakonna infosüsteem. Juhul, kui isik on varem kuulunud samasse erakonda, lisab isiku poolt allkirjastatud PDF-, RTF- või JPG- (Joint Photographic Expert Group) vormingus avalduse erakonda astumiseks.
[RT I, 12.04.2011, 10 - jõust. 15.04.2011]

  (4) Kui isik on erakonna liikmete nimekirja lisamise ajal veel ka teise erakonna liikmete nimekirjas, arvatakse isik välja sellest erakonnast, mille nimekirja ta varasema erakonna liikmeks astumise kuupäevaga oli kantud. Väljaarvamise kuupäevaks märgitakse uude erakonda astumise aeg. Kohtu registriosakonna infosüsteem saadab sellekohase teate erakonnale, mille liikmete nimekirjast isik välja arvati, ja isikule.

  (5) Isiku liikmelisuse lõppemisega erakonnas sisestab nimekirja esitaja väljaarvatava või väljaastuva isiku isikukoodi ja väljaarvamise või väljaastumise aja, mille on ette andnud kohtu registriosakonna infosüsteem. Kohtu registriosakonna infosüsteem saadab sellekohase teate erakonnale, mille liikmete nimekirjast isik välja arvati või välja astus, ja isikule.
[RT I, 12.04.2011, 10 - jõust. 15.04.2011]

  (6) Rahvastikuregistri andmetel surnud isikut ei võimalda kohtu registriosakonna infosüsteem erakonna liikmete nimekirja lisada, samuti arvatakse selline isik automaatselt erakonna liikmete nimekirjast välja. Kohtu registriosakonna infosüsteem saadab sellekohase teate erakonnale, mille liikmete nimekirjas surnud isik oli.

  (7) Kui erakonna liikmete nimekirja lisatav isik ei ole rahvastikuregistri andmetel Eesti kodanik või Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik, ei võimalda kohtu registriosakonna infosüsteem isikut erakonna liikmete nimekirja lisada, samuti arvatakse selline isik automaatselt erakonna liikmete nimekirjast välja. Kohtu registriosakonna infosüsteem saadab sellekohase teate erakonnale, mille liikmete nimekirjas isik oli, ja isikule.
[RT I, 22.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 14.   Erakonnast väljaastumise avalduse esitamine

  Isik võib erakonnast väljaastumise avalduse esitada kohtu registriosakonnale kirjalikult või digitaalallkirjastatult Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe kaudu. Kohtu registriosakonna infosüsteem saadab sellekohase teate erakonnale, millest isik välja astus, ja isikule.
[RT I, 22.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 15.   Kohtu registriosakonna infosüsteemi teade

  Käesoleva määruse §-des 13 ja 14 nimetatud teade saadetakse elektrooniliselt. Isikule saadetakse teade juhul, kui on aktiveeritud e-posti aadress kujul [email protected]
[RT I, 22.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 16.   Vabariigi Presidendiga seotud erisus erakonna liikmete nimekirjas

  (1) Kui erakonda kuulub Vabariigi President, siis näidatakse tema andmed erakonna liikmete nimekirjas analoogselt teiste erakonna liikmetega, vaatamata liikmeksoleku peatamisele.

  (2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus teeb erakonda kuuluva Vabariigi Presidendi nime juurde märkuse „Erakondlik kuuluvus peatatud Põhiseaduse § 84 alusel”.

§ 17.   [Kehtetu - RT I, 22.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 18.   [Kehtetu - RT I, 22.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 19.   Nimekirjade avalikkusele kättesaadavaks tegemine

  Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel tehakse avalikkusele kättesaadavaks käesoleva määruse alusel esitatud nimekirjad koos otsinguvõimalustega. Erakonna liikme isikukoodi asemel tehakse kättesaadavaks sünniaeg.

§ 20.   Sidevahendite andmete elektrooniline esitamine

  (1) Juurdepääs sidevahendite andmete elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse füüsilisest isikust ettevõtjale, juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale ja pankrotihaldurile, kes on kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

  (2) Pärast registrikoodi sisestamist tuleb esitajal täita etteantud vormid oma sidevahendite andmetega (telefon, faks, e-posti ja veebilehe aadress jm). Telefoni ja faksi numbri ette tuleb märkida riigi suunakood. Eeltäidetud vorme saab vajadusel korrigeerida.

§ 201.   Dokumentide esitamine „e-notari” infosüsteemi kaudu

  (1) Notar esitab kohtu kinnistus- või registriosakonnale infosüsteemi „e-notar” kaudu järgmised dokumendid:
  1) kinnitatud kande- ja kinnistamisavaldus;
[RT I, 21.06.2013, 3 - jõust. 24.06.2013]
  11) digitaalallkirjastatud avaldus ja nõusolek, mis on seotud notari tõestatud tehingu või kinnitatud avaldusega;
[RT I, 21.06.2013, 3 - jõust. 24.06.2013]
  2) teade osaühingu osa võõrandamise, pärimise või pantimise kohta;
  3) teade hooneühistu liikmelisuse võõrandamise, pärimise, pantimise või hooneühistu liikmeks saamise kohta;
  4) äriühingu nõukogu nimekirja muudatused juhul, kui notar tõestas nõukogu nimekirja muutnud üldkoosoleku protokolli;
  5) [kehtetu - RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.03.2010]
  6) määruskaebus kinnistus- või registriosakonna kandemääruse peale.
[RT I, 29.12.2012, 22 - jõust. 01.01.2013]

  (11) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente ei ole võimalik esitada infosüsteemi e-notar kaudu, esitatakse need e-posti teel. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente ei ole võimalik esitada e-posti teel kohtu e-postkasti tehnilise rikke tõttu, esitatakse need kohtule paberkandjal.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (31) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

  (4) Saadetavad dokumendid peavad vastama käesoleva määruse § 6 lõikes 1 dokumendi kohta esitatud nõuetele.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

§ 202.   Nõukogu koosseisu ja audiitori muutmine

  (1) Juurdepääs nõukogu nimekirja ja audiitori muudatuste elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse vastava äriühingu või sihtasutuse juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale ja pankrotihaldurile, kes on kantud registrisse.

  (2) Nõukogu nimekirja ja audiitori andmete muudatuste esitamiseks sisestatakse selleks ettenähtud lahtrisse vajalikud isikuandmed.

  (3) Taotluse nõukogu nimekirja ja audiitori andmete muutmiseks loob ja kuvab esitajale kohtu registriosakonna infosüsteem. Taotluse kinnitavad digitaalallkirjaga andmete esitaja ja vastav nõukogu liige või audiitor.

  (4) Nõukogu nimekirja muutmise taotlusele lisatakse manusena äriühingu või sihtasutuse organi protokoll või otsus ja muud nõutavad dokumendid, mille on digitaalallkirjastanud aktsionäride üldkoosoleku juhataja ja protokollija või muud seaduses nimetatud isikud.

  (5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata, kui nõukogu nimekirja muudatuse esitab notar.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 203.   Dokumentide esitamine e-toimiku menetlemise infosüsteemi kaudu

  (1) E-toimiku süsteemi kaudu võib tsiviil- ja halduskohtumenetluses esitada järgmisi menetlusdokumente:
  1) hagiavaldus, avaldus ja taotlus kohtuasja või -menetluse algatamiseks tsiviilasju lahendavas kohtus;
  2) kaebus, protest ja taotlus kohtuasja või -menetluse algatamiseks halduskohtus;
  3) kaja, menetluse taastamise avaldus, apellatsioonkaebus ja määruskaebus menetlusseadustikes sätestatud juhtudel;
  4) muud menetlusdokumendid kohtumenetluse kestel menetlusseadustikes sätestatud juhtudel.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (11) E-toimiku süsteemi kaudu ei või kohtule esitada:
  1) riigisaladust või lapsendamissaladust sisaldavaid menetlusdokumente ega menetlusdokumentide lisasid;
  2) menetlusdokumente, mis on piiratud juurdepääsuga teabe sisaldamise tõttu krüpteeritud;
  3) [kehtetu - RT I, 29.12.2012, 22 - jõust. 01.01.2013]
  4) [kehtetu - RT I, 24.09.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

  (12) E-toimiku menetlemise infosüsteemi (edaspidi e-toimiku süsteem) kaudu esitatakse kohtule maksekäsu kiirmenetluse avaldus ja maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (2) E-toimiku süsteemi kaudu esitatakse menetlusdokument digitaalallkirjastatult.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (21) E-toimiku süsteemi kaudu esitatud ühe menetlusdokumendi maht võib olla kuni 200 megabaiti. Korraga esitatavate menetlusdokumentide kogumaht ei või ületada 500 megabaiti.
[RT I, 22.01.2020, 5 - jõust. 25.01.2020]

  (22) E-toimiku süsteemi kaudu esitatud menetlusdokumendid:
  1) peavad olema digitaalallkirjastatud tarkvara abil, mille kirjeldus on Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel;
  2) tuleb esitada TXT-, RTF-, PDF-, DOC-, DOCX-, DDOC-, BDOC- või JPG-vormingus või ühes järgmistest vormingutest: XLS (MS Office Excel workbook), XLSX (MS Office Excel workbook), AVI (Audio Video Interleave), ASICE (BDOC allkirjavorming), MOV (Apple videofail), MP4 (MPEG-4 Part 14), MKV (Matroska), WMV (Microsoft Windows Media Video), M4V (iTunes Video Format), 3GP (3GPP File Format), MPG (MPEG-1 konteiner), MPEG (Moving Picture Experts Group), MPV (MPEG-1), 3G2 (3GGP2 File Format), ODF (Open Document Format), OGG (Ogg Video), QT (QuickTime File Format), ASF (Advanced Systems Format), MP3 (MPEG-1 Audio Layer III), WAV (Audio File Format), AIFF (Advanced Forensics Format), M4P (MPEG-4 Part 14), WMA (Windows Media Audio), ZIP (tihendatud failid), MSG (Microsoft Outlook sõnum), EML (Microsoft Outlook Express), PNG (Portable Network Graphics), JPEG (Joint Photographics Experts Group), 7Z (tihendatud failid), GIF (Graphics Interchange Format), DCR (Digital Court Recording), CSV (Comma Separated Values);
[RT I, 22.01.2020, 5 - jõust. 25.01.2020]
  3) ei tohi sisaldada muutuvaid osi (sisu muutvaid linke).
[RT I, 11.02.2016, 2 - jõust. 14.02.2016]

  (3) E-toimiku süsteemi kaudu esitatava menetlusdokumendi esmase kontrolli vormilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel infosüsteem.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (4) Puuduste ilmnemisel ei võta infosüsteem menetlusdokumenti vastu. Esitajale kuvatakse põhjus, miks avalduse vastuvõtmine ei ole võimalik.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (5) E-toimiku süsteemi kaudu menetlusdokumendi esitamisel saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse dokumendi laekumise kohta kohtute infosüsteemi. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (6) E-toimiku kaudu esitatud dokumendid tuleb esitajal lisada õiges järjekorras. Esimesena lisatakse põhidokument ja seejärel dokumendi lisad vastavalt menetlusdokumendi numeratsioonile.
[RT I, 09.08.2019, 14 - jõust. 12.08.2019]

§ 204.   Veebilehe https://kinnistuportaal.rik.ee/ kaudu esitatavate dokumentide loetelu ja allkirjastamise viisid

  (1) Veebilehe https://kinnistuportaal.rik.ee/ (edaspidi kinnistuportaal) kaudu esitatakse kohtule avaldus kinnistusraamatusse kande tegemiseks (edaspidi kinnistamisavaldus) ja selle lisadokumendid.

  (2) Avaldust kinnistuportaali kaudu esitatud kinnistamisavalduse muutmiseks või tagasivõtmiseks, samuti lisadokumente saab kinnistuportaali kaudu esitada kuni kandemääruse tegemiseni.

  (3) Kinnistuportaalis võib anda ka nõusoleku või volituse kinnistusraamatusse kande tegemiseks või esitada määruskaebuse tehtud kandemääruse peale.

  (4) Kinnistuportaalis koostatud dokumendid esitatakse kohtule kinnistuportaali kaudu.

  (5) Avaldus kinnistamisavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks salvestatakse elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemis kinnistuportaali kaudu esitatud avalduse juurde. Kandemääruse peale esitatud määruskaebuse kohta luuakse elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemis eraldi menetlus.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud avalduse või lõikes 3 nimetatud nõusoleku, volikirja või määruskaebuse koostamisel ja esitamisel kinnistuportaali kaudu tuleb täita kõik ettenähtud andmeväljad. Lisadokumendid salvestatakse avalduse, nõusoleku, volikirja või määruskaebuse juurde manusena. Manus peab vastama käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (7) Kinnistuportaali kaudu esitatav avaldus, nõusolek, volikiri ja määruskaebus allkirjastatakse digitaalselt. Avaldusele, nõusolekule, volikirjale ja määruskaebusele lisatavad dokumendid varustatakse saatja digitaalallkirjaga juhul, kui need ei ole eelnevalt digitaalselt allkirjastatud.

  (8) Kui kinnistamisavaldusele, nõusolekule, volikirjale või määruskaebusele lisatavaid dokumente ei ole võimalik esitada kinnistuportaali kaudu, võib need esitada kohtule e-postiga või paberkandjal.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (9) Kinnistusraamatusse kande tegemiseks või määruskaebuse läbivaatamiseks ettenähtud riigilõiv makstakse selleks ettenähtud arvelduskontole kinnistuportaalis asuva pangalingi kaudu või lisatakse maksekorraldust tõendav dokument manusena kinnistamisavaldusele või esitatakse kohtule paberkandjal.

  (10) Kinnistuportaali kaudu esitatud dokumendi esmase kontrolli vormilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel infosüsteem. Puuduste ilmnemisel ei võimalda kinnistuportaal dokumenti elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi esitada. Isikule kuvatakse põhjus, miks dokumenti ei ole võimalik esitada.

  (11) Kinnistamisavalduse esitamisel kinnistuportaali kaudu saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse kinnistamisavalduse laekumise kohta elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.

  (12) Kui kinnistamisavaldust ei ole võimalik esitada kinnistuportaali kaudu selle püsiva tehnilise rikke tõttu, võib seadusega ettenähtud andmeid sisaldava kinnistamisavalduse ja selle lisadokumendid esitada e-postiga käesoleva määruse 3. peatüki alusel. Kui kinnistamisavaldust ja selle lisadokumente ei ole võimalik esitada e-posti teel kohtu e-postkasti tehnilise rikke tõttu, võib seaduses sätestatud andmeid sisaldava kinnistamisavalduse ja selle lisadokumendid esitada kohtule paberkandjal.
[RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]

§ 205.   Dokumentide esitamine laevakinnistusraamatu infosüsteemi kaudu

  Laevakinnistusraamatu kinnistamisavaldusi ning dokumente võib notar ja Veeteede Amet edastada laevakinnistusraamatu infosüsteemi kaudu oma seadusest tulenevate ülesannete ja tööülesannete täitmiseks.
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]

5. peatükk RISTKASUTUSE KORRAS VAHETATAVAD ANDMED 

§ 21.   Registriväljavõtted osa- ja aktsiakapitali mitterahalise sissemakse üleandmise kohta

  (1) Osaühingu, tulundusühistu ja aktsiaseltsi asutamisel või osa- või aktsiakapitali suurendamisel ei ole vaja äriregistrisse kande tegemiseks esitada kohtule mitterahalise sissemakse äriühingule üleandmist tõendavat Eestis peetava registri väljavõtet, kui sissemakseks on:
  1) kinnistusraamatusse kantud kinnistu;
  2) laevakinnistusraamatusse kantud laev või teisaldatav ujuvvahend;
  3) liiklusregistrisse kantud sõiduk;
  4) Eesti väärtpaberite registrisse kantud aktsia või osaühingu osa;
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]
  5) kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kauba- ja teenindusmärk, mille kohta saab teha päringu Patendiameti koduleheküljel avaldatud andmebaasi.

  (2) Kui mitterahaliseks sissemakseks on lõikes 1 nimetatud ese, siis tuleb kandedokumentides selle kohta avaldada arvutivõrgu kaudu otsinguks vajalikud andmed (nt registrinumber vms).

§ 22.   Väärtpaberite keskdepositooriumi teatised
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

  (1) Äriühingu asutamisel, samuti osaühingu osade Eesti väärtpaberite registris registreerimisel ei ole vaja kohtule esitada teatist äriühingu osade või aktsiate registreerimise kohta Eesti väärtpaberite registris.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

  (2) Äriühingu osa- või aktsiakapitali suuruse muutmise registreerimisel Eesti väärtpaberite registris ei ole vaja kohtule esitada teatist, mis on ette nähtud „Äriseadustiku” § 196 lõike 1 punktis 61, § 200 lõike 1 punktis 31, § 343 lõike 1 punktis 61 ja § 359 lõike 1 punktis 21.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

  (3) Aktsiate ülevõtmisel põhiaktsionäri poolt ei pea kohtule esitatavale teadaandele lisama teatist aktsiate ülekandmise kohta, mis on ette nähtud „Äriseadustiku” § 36310 punktis 4.

  (4) Äriühingute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel ei pea kohtule esitama vastavalt kas „Äriseadustiku” § 400 lõike 1 punktis 10, § 443 lõike 1 punktis 9 või § 485 lõike 1 punktis 10 ettenähtud kinnitust.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 23.   Aktsionäride nimekiri

  (1) Majandusaasta aruande esitamisel kohtule ei pea aktsiaselts aruandele lisama aktsionäride nimekirja.

  (2) Lõiget 1 kohaldatakse ka osaühingu majandusaasta aruandele lisatava osanike nimekirja kohta, kui osaühingu osanike nimekirja peetakse Eesti väärtpaberite registris.
[RT I, 22.09.2017, 2 - jõust. 01.10.2017]

51. peatükk ETTEVÕTJA TEGEVUSALADE KLASSIFITSEERIMISNÕUDED 
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

§ 231.   Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator

  (1) Käesoleva määruse lisaga 16 kehtestatakse „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator” (EMTAK), mis jaguneb 5 tasemeks.

  (2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus haldab „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit ja avaldab selle oma veebilehel.
[RTL 2007, 36, 628 - jõust. 06.05.2007]

§ 232.   Tegevusala klassifitseerimine

  (1) Ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali tegevusalad esitatakse äriregistrit pidavale kohtule „Äriseadustiku” § 4 lõikes 5 nimetatud teadaandes ja majandusaasta aruandes vastavuses „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile”.

  (2) Tegevusala näidatakse vähemalt „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori” neljandal tasemel.

  (3) Tegevusala esitatakse paberdokumendis tekstina, millele võib lisada klassifikaatori koodi.
[RTL 2006, 93, 1722 - jõust. 01.01.2007]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 241.   E-toimiku menetlemise infosüsteemi rakendamine
[RTL 2010, 7, 121 - jõust. 15.02.2010]

  (1) Alates 1. jaanuarist 2009 rakendatakse täielikku elektroonilist maksekäsu kiirmenetlust.
[RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (2) [Kehtetu - RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (3) [Kehtetu - RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Kuni 31. märtsini 2015. aastal võib e-toimiku süsteemi kasutama õppimise ja sellega harjumise eesmärgil tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumente elektrooniliselt esitada kohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11 ja 2–5 sätestatud korras ning ka käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud viisil. Sel ajal e-toimiku süsteemi kaudu saabunud dokumente menetletakse menetlusseadustikes ettenähtud korras.
[RT I, 24.09.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

  (5) Alates 1. aprillist 2015. aastal on tsiviil- ja halduskohtumenetluses käesoleva määruse § 203 lõikes 1 nimetatud menetlusdokumentide esitamine kohtutele e-toimiku süsteemi kaudu käesoleva määruse § 203 lõigetes 11 ja 2–5 sätestatud korras menetlusseadustikes sätestatud juhtudel kohustuslik.
[RT I, 24.09.2014, 4 - jõust. 01.12.2014]

§ 25.   Paragrahvi 201 rakendamine

  (1) Paragrahvis 201 sätestatu rakendamine on notarile kohustuslik alates 2007. aasta 1. juunist. Tehnilise võimaluse korral võib notar esitada kohtule dokumente „e-notari” kaudu ka varem.

  (2) Kui paragrahvis 201 nimetatud dokumenti või selle kinnitatud ärakirja ei ole e-notari kaudu võimalik esitata tervikuna digitaalselt (näiteks kui kande- või kinnistamisavalduse lisaks on plaanid, mille formaat on suurem kui A4), võib osa dokumendist või ärakirjast edastada kohtu registri- või kinnistusosakonnale ka paberdokumendina. Sel juhul lisatakse e-notari kaudu kohtu registri- või kinnistusosakonnale esitavasse dokumenti või ärakirja, mida pole tervikuna võimalik digitaalselt esitada, märkus, et dokumendi või ärakirja juurde esitatakse täiendavalt paberdokument.
[RTL 2007, 10, 163 - jõust. 02.02.2007]

§ 26.   Määruse lisa 16 rakendamine

  Käesoleva määruse lisa 16 rakendatakse 1. jaanuarist 2008.
[RTL 2008, 9, 113 - jõust. 01.02.2008]

§ 27.   Paragrahvi 125 rakendamine
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

  (1) Paragrahvis 125 sätestatut kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem alanud aruandeperioodi kohta.
[RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.07.2012, 1 - jõust. 15.07.2012]

§ 28.   Majandusaasta paberaruande esitamine

  (1) Aruandeperioodi kohta, mis algas enne 2009. aasta 1. jaanuari, võib raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid kohtule paberkandjal või saata postiga.

  (2) Majandusaasta paberaruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse trükitud kujul (arvuti või trükimasinaga), ühepoolselt täidetud, kokku köitmata ning nummerdatud lehtedel.

  (3) [Kehtetu - RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]

  (4) Aruande esimene leht on tiitelleht, millel märgitakse:
  1) pealkiri „Majandusaasta aruanne”;
  2) aruandeaasta algus ja lõpp;
  3) ärinimi või sihtasutuse nimi ja registrikood;
  4) sihtnumber ja aadress (maja ja korteri number, tänava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi);
  5) sidevahendite andmed (telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress). Telefoni- ja faksinumbri ette tuleb märkida riigi suunakood;
  6) audiitori nimi.
[RTL 2010, 9, 160 - jõust. 08.03.2010]

  (5) Aruande tiitellehe näidisvorm tehakse kättesaadavaks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel www.rik.ee.

  (6) Kohtu registriosakonnale esitatakse majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakiri.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

§ 29.   Majandusaasta aruande esitamine enne 2009. aasta 1. jaanuari alanud aruandeperioodi kohta

  Aruandeperioodi kohta, mis algas enne 2009. aasta 1. jaanuari, võib raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid käesoleva määruse §-s 124 sätestatud korras.
[RTL 2009, 99, 1466 - jõust. 01.01.2010]

§ 30.   Majandusaasta aruande esitamine 2009. aasta 1. jaanuaril alanud aruandeperioodi kohta

  (1) Aruandeperioodi kohta, mis algas 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem, kuid mitte hiljem kui 2009. aasta 31. detsembril, võib käesoleva määruse § 12 lõikes 2 nimetatud raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid käesoleva määruse §-s 124 sätestatud korras.

  (2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toimingut peab raamatupidamiskohustuslane esitama majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide andmed aruandluskeskkonnas olevatel andmeväljadel
[RTL 2010, 23, 404 - jõust. 17.05.2010]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/93/EÜ, elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12–20; eestikeelne eriväljaanne: peatükk 13, köide 24, lk 239–248).
[RTL 2008, 35, 308 - jõust. 10.05.2008]

Lisa 1 [Kehtetu - RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

Lisa 2 [Kehtetu - RTL 2008, 99, 1389 - jõust. 01.01.2009]

Lisa 3 Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses
[RT I, 23.02.2018, 1 - jõust. 26.02.2018]

Lisa 4 Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses
[RT I, 23.02.2018, 1 - jõust. 26.02.2018]

Lisa 5 Avaldus kinnistusraamatusse kande tegemiseks
[Kehtetu - RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]

Lisa 6 Avaldus kinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks
[Kehtetu - RT I, 13.04.2011, 1 - jõust. 28.05.2011]

Lisa 7 Avaldus abieluvararegistrisse kande tegemiseks
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 22 - jõust. 01.01.2013]

Lisa 8 Avaldus abieluvararegistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks
[Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 22 - jõust. 01.01.2013]

Lisa 9 Avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 10 Avaldus laevakinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]

Lisa 11 Avaldus kommertspandiregistrisse kande tegemiseks
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 12 Avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 13 Nõusolek kommertspandiregistri või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

Lisa 14 Volikiri laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]

Lisa 15 Põhikiri
[RT I, 11.02.2016, 2 - jõust. 14.02.2016]

Lisa 16 Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)
[RT I, 11.01.2019, 3 - jõust. 14.01.2019]

Lisa 17 Erakonna liikmete nimekirja vorm
[Kehtetu - RT I, 22.12.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

Lisa 18 Avaldus laevakinnistusraamatu kande muutmiseks, kustutamiseks või laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json