Teksti suurus:

Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruse nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2020, 11

Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruse nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 20.01.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruse nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” lisas esitatud Armijõe euroopa naaritsa püsielupaiga kaart asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga (lisatud)1.

§ 2.  Muudatuse põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused Armijõe euroopa naaritsa püsielupaiga välis- ja vööndite piiride muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 12. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/829 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis ja keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis või Keskkonnaametis.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Armijõe euroopa naaritsa püsielupaik

/otsingu_soovitused.json