Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2021, 1

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.01.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (lühend VTL, inglise keeles Veterinary and Food Laboratory; edaspidi laboratoorium) on Maaeluministeeriumi valitsemisalas asuv ministeeriumi hallatav riigiasutus, kes teeb laboratoorseid uuringuid loomahaiguste diagnoosimiseks, teeb analüüse toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ning kvaliteedi kontrollimiseks, täidab riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid, annab toiduohutusega seotud riskihinnanguid ning teavitab toiduahelas esinevatest riskidest.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Laboratooriumi tegevusvaldkond on laboratoorsete uuringute tegemine loomahaiguste diagnoosimiseks, analüüside tegemine toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ning kvaliteedi kontrollimiseks, riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesannete täitmine, toiduohutusega seotud riskihinnangute andmine ning toiduahelas esinevatest riskidest teavitamine.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) annab toiduohutuse valdkonnas riskihinnanguid ning teavitab riskidest, kaasates vajaduse korral eksperte väljastpoolt laboratooriumi.”;

5) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) riskihindamise osakond;”;

6) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Riskihindamise osakond

Riskihindamise osakonna ülesanded on:
1) korraldada teaduslikul alusel põhinevate sõltumatute riskihinnangute koostamist;
2) korraldada riskidest teavitamist;
3) nõustada poliitikakujundajaid ja järelevalveasutust riskihinnangute tulemustest järelduste tegemisel, pakkuda välja abinõusid riskide ärahoidmiseks, vähendamiseks või kõrvaldamiseks;
4) vajaduse korral koguda ja analüüsida teadushinnangute koostamiseks vajalikke andmeid;
5) tagada valmisolek riskihinnangute andmiseks, sealhulgas koordineerida ja korraldada koolitusi asjaomasele personalile ning ekspertidele väljastpoolt laboratooriumi;
6) järgida oma tegevuses rahvusvahelisi riskihindamise juhendeid;
7) teha koostööd teadus- ja arendusasutustega ning osaleda rahvusvaheliste riskihindamise koostöövõrgustike töös.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. veebruaril 2021. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json