Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2012, 3

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 14.02.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 21 punkti 6 alusel.

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” (RT I, 20.01.2011, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „1–11” tekstiosaga „1–10”;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „1–8 ja 10–11” tekstiosaga „1–9”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Lisas 9” tekstiosaga „Lisas 10” ja teises lauses tekstiosa „Lisa 9” teksiosaga „Lisa 10”;

4) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „1–8 ja 10–11” tekstiosaga „1–9”;

5) määruse lisade 1–10 tekst muudetakse ja asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisade 1–10 tekstiga;

6) määruse lisa 11 tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

/otsingu_soovitused.json