Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2017, 12

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused” muutmine

Vastu võetud 17.02.2017 nr 53

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 20 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 72 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) väljaandes Eesti Panga statistikaaruanne 3.7.2 „Mittefinantsettevõtetele antud laenude intressimäärad tegevusalade lõikes” pikaajaliste laenude real „Põllumajandus, metsandus ja kalandus” avaldatud kinnisasja omandamisele eelnenud kolme kalendriaasta intresside aritmeetilist keskmist;”;

3) paragrahvi 72 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kasvava metsa tagavara on kinnisasja omandamise algatamise otsuse tegemisest arvates oluliselt vähenenud tormi, üleujutuse, tulekahju vmt põhjusel, siis lähtutakse metsa väärtuse määramisel selle otsuse ajal kehtinud või pärast algatamise otsust tehtud metsa inventeerimise andmetest.”;

4) paragrahvi 72 lõikes 10 asendatakse lauseosa „lisas 4” lauseosaga „lisades 4 ja 5”;

5) paragrahvi 72 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Metsa väärtuse leidmiseks kasutatakse lisas 1 esitatud arvutamise skeemi. Lisa 1 punktis 3 nimetatud harvendusraie vajadus määratakse lisa 3 kohaselt. Arvutus tehakse kõikide eraldiste kohta, mille arenguklass ei ole „lage ala” ega „selguseta ala”. Nimetatud kahe ala metsaväärtus arvutatakse puistu kasvatamiseta kasvavatest puudest saadavate sortimentide hindade summana, millest lahutatakse ülestöötamiskulud.”;

6) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne käesoleva lõike jõustumist algatatud sellise kinnisasja, mis asus omandamise algatamise otsuse tegemise ajal linnas, alevikus või maastikukaitseala eritüübina kaitstavas pargis, mille välispiir on kinnitatud pärast 9. juulit 1994. a, omandamise menetlused viiakse lõpuni seni kehtinud korra alusel, välja arvatud juhul, kui on muutunud omandamise algatamise aluseks olnud faktiline olukord.”;

7) määruse lisad 1, 2, 4, 6 ja 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Metsa väärtuse arvutamise käik

Lisa 2 Metsa kasvatamise algoritmid

Lisa 4 Arvestuslik sortimenteerimine

Lisa 6 Likviidse metsamaterjali ülestöötamise kulude arvutamine

Lisa 7 Metsakõlviku eraldiste kaupa määratavad metsa kasvukohatüübile vastavad maa hinnad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json