Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2017, 15

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 17.02.2017 nr 56

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 81 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruses nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ravimiamet esitab retseptikeskusesse müügiloata ravimi ühekordse kasutusloa taotlemiseks otsuse ravimi kasutamise õigustatuse kohta.”;

2) paragrahvi 4 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Lõigetes 1 ja 2 ning 4–61 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva määruse lisas.”;

3) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) „Ravimiregistri” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse ravimpreparaadi ja ravikindlustuse seaduse alusel hüvitatava eritoidu ja toidulisandi andmed.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) „Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse meditsiiniseadmete andmed.”;

5) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõnad „„Ravimite käitlemise tegevuslubade registri”” sõnadega „„Ravimiameti tegevuslubade registri””;

6) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punkt 4 jõustub 1. märtsil 2017. a.

  (2) Paragrahvi 1 punktid 1, 2 ja 7 jõustuvad 3. mail 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis (kehtib kuni 2. maini 2017. a)

Lisa 2 Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis (kehtib alates 3. maist 2017. a)

/otsingu_soovitused.json