Teksti suurus:

Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2017, 21

Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus

Vastu võetud 14.08.2008 nr 130
RT I 2008, 39, 229
jõustumine 01.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
29.12.2009RT I 2009, 66, 45801.01.2010
05.08.2010RT I 2010, 55, 35615.08.2010
21.03.2013RT I, 28.03.2013, 201.04.2013
18.04.2013RT I, 24.04.2013, 127.04.2013
19.05.2016RT I, 21.05.2016, 324.05.2016
17.02.2017RT I, 22.02.2017, 1525.02.2017, osaliselt 01.03.2017 ja 03.05.2017

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 81 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Retseptikeskuse asutamine ja selle nimi

  Määrusega asutatakse andmekogu nimega „Retseptikeskus”, inglise keeles „Estonian Medical Prescription Center” (edaspidi retseptikeskus).

§ 2.   Retseptikeskus

  Retseptikeskus on retseptide ja meditsiiniseadme kaartide väljakirjutamiseks ja töötlemiseks ning „Ravikindlustuse seaduses” sätestatud tingimustel kindlustatud isikutele ravimihüvitise ja meditsiiniseadmehüvitise võimaldamiseks asutatud andmekogu, mille eesmärk on tagada retseptiravimeid kasutavate isikute tervise kaitse ja järelevalve ravimite väljastamise õigsuse ja põhjendatuse üle ning luua riigile võimalused ravimistatistika tegemiseks.

§ 3.   Retseptikeskuse vastutav töötleja

  Retseptikeskuse vastutav töötleja on Eesti Haigekassa.
[RT I, 28.03.2013, 2 - jõust. 01.04.2013]

2. peatükk RETSEPTIKESKUSESSE ESITATAVAD ANDMED 

§ 4.   Retseptikeskusesse esitatavad andmed

  (1) Retsepti väljakirjutamise õigust omav isik esitab retseptikeskusesse retsepti väljakirjutamisega seotud andmed:
  1) retsepti kohta;
  2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) ravimi ja selle kasutamise kohta.

  (2) Retsepti alusel ravimi väljastanud isik esitab retseptikeskusesse ravimi väljastamisega seotud andmed:
  1) retsepti kohta;
  2) apteegiteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) ravimi ja ravimi väljastamise kohta;
  5) Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse väljastatud kehtiva vormikohase tõendi (E112, E123, S2, DA1) kohta (tervishoiuteenuse osutaja poolt paberkandjale välja kirjutatud retseptile lisatud dokumendi koopia korral).
[RT I, 24.04.2013, 1 - jõust. 27.04.2013]

  (3) Juhul kui retsept on välja kirjutatud paberkandjale, esitab retsepti alusel ravimi väljastanud isik retseptikeskusesse lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele ka lõikes 1 nimetatud need andmed, mis on retseptile kantud retsepti paberkandjal väljastanud isiku poolt.

  (4) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omav isik esitab retseptikeskusesse meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud andmed:
  1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
  2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
  3) patsiendi kohta;
  4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

  (5) Meditsiiniseadme kaardi alusel meditsiiniseadme väljastanud isik esitab retseptikeskusesse meditsiiniseadme väljastamisega seotud andmed:
  1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
  2) patsiendi kohta;
  3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

  (6) Ravimiamet esitab retseptikeskusesse müügiloata ravimi ühekordse kasutusloa taotlemiseks otsuse ravimi kasutamise õigustatuse kohta.
[RT I, 22.02.2017, 15 - jõust. 03.05.2017]

  (61) Eesti Haigekassa esitab retseptikeskusesse „Ravikindlustuse seaduse” § 41 lõike 8 alusel ravimi müügi korral tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmed.
[RT I 2009, 66, 458 - jõust. 01.01.2010]

  (7) Lõigetes 1 ja 2 ning 4–61 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva määruse lisas.
[RT I, 22.02.2017, 15 - jõust. 03.05.2017]

  (8) Andmeandjad täidavad oma kohustust „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi abil.

§ 5.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) „Tervishoiutöötajate riikliku registri” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse retsepti või meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamisõigust omava isiku kohta:
  1) tervishoiutöötaja eluloolised andmed;
  2) tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tõendavad andmed;
  3) tervishoiutöötaja registreerimisandmed.

  (2) „Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riikliku registri” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse retsepti või meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamisõigust omava isiku töökohaks oleva tervishoiuteenuse osutaja kohta:
  1) tegevusloa omaja kontaktandmed;
  2) tegevusloa andmed.

  (3) „Ravikindlustuse andmekogu” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse Eesti Haigekassa kehtiva kindlustuskaitsega patsiendi andmed.

  (4) „Ravimiregistri” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse ravimpreparaadi ja ravikindlustuse seaduse alusel hüvitatava eritoidu ja toidulisandi andmed.
[RT I, 22.02.2017, 15 - jõust. 25.02.2017]

  (41) „Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse meditsiiniseadmete andmed.
[RT I, 22.02.2017, 15 - jõust. 01.03.2017]

  (5) „Ravimiameti tegevuslubade registri” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse apteegiteenuse osutaja tegevusloaga seotud andmed.
[RT I, 22.02.2017, 15 - jõust. 25.02.2017]

  (6) „Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri” vastutav töötleja esitab retseptikeskusesse proviisori ja farmatseudiga seotud andmed.

  (7) [Kehtetu - RT I, 21.05.2016, 3 - jõust. 24.05.2016]

  (8) Lõigetes 1–6 nimetatud andmete täpne koosseis on toodud käesoleva määruse lisas.
[RT I, 21.05.2016, 3 - jõust. 24.05.2016]

  (9) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras.

3. peatükk ANDMETE TÖÖTLEMINE RETSEPTIKESKUSES 

§ 6.   Retseptikeskuse turvameetmed ja turvaaste

  (1) Retseptikeskuse turvameetmed peavad tagama järgmised turvaosaklassid andmete:
  1) käideldavuse osas – K3;
  2) tervikluse osas – T3;
  3) konfidentsiaalsuse osas – S2.

  (2) Retseptikeskuse turbeaste on kõrge (H).

§ 61.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist, lisades andmekogu toimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi koopia või tehes andmekogusse märke paranduse tegemise aja ning paranduse teinud töötaja kohta.
[RT I, 28.03.2013, 2 - jõust. 01.04.2013]

§ 7.   Andmete säilitamine

  Retseptikeskuses säilitatakse andmeid seitse aastat alates selle aasta lõpust, mil asjaomased andmed retseptikeskusesse kanti.

4. peatükk ANDMETE VÄLJASTAMINE RETSEPTIKESKUSEST 

§ 8.   Üldnõuded

  (1) Retseptikeskusest väljastatakse andmeid kooskõlas „Isikuandmete kaitse seaduse”, „Avaliku teabe seaduse” ja teiste õigusaktidega.

  (2) Andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peab arvestust vastutav töötleja.
[RT I, 28.03.2013, 2 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Andmeid lõikes 2 nimetatud andmete väljastamise kohta säilitatakse tähtajaga seitse aastat ning andmesubjektile ja Andmekaitse Inspektsioonile tagatakse juurdepääs nimetatud andmetele.

§ 9.   Juurdepääs andmetele

  (1) Seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks on retseptikeskusest andmete saamise õigus:
  1) retsepti või meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omaval isikul;
  2) ravimit või meditsiiniseadet väljastaval isikul;
  3) Eesti Haigekassal;
  4) Terviseametil;
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]
  5) Ravimiametil;
  6) Sotsiaalministeeriumil;
  7) Andmekaitse Inspektsioonil.

  (2) Isikul, kelle andmeid retseptikeskuses töödeldakse, on juurdepääs retseptikeskuses olevatele isikuandmetele.

  (3) Retseptikeskuse andmetele on juurdepääs isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet retseptikeskuse pidamise üle teostavad retseptikeskuse vastutav töötleja, „Avaliku teabe seaduse” § 531 lõikes 1 nimetatud asutus, Andmekaitse Inspektsioon, Terviseamet ja Ravimiamet vastavalt seadustes sätestatud pädevusele.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 101.   Rakendussätted
[RT I, 21.05.2016, 3 - jõust. 24.05.2016]

  (1) Enne 1. juulit 2010. a väljaantud meditsiiniseadme kaartide andmed, mis on seotud § 4 lõikes 4 nimetatud meditsiiniseadme väljakirjutamisega, esitab retseptikeskusesse Eesti Haigekassa.
[RT I 2009, 66, 458 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Enne 1. jaanuari 2016. a koodikeskusesse kantud selliste meditsiiniseadmete andmete väljastamine, mille eest tasu maksmise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa, tagatakse retseptikeskusele kuni 1. jaanuarini 2017. a.
[RT I, 21.05.2016, 3 - jõust. 24.05.2016]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

Lisa Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis
[RT I, 22.02.2017, 15 - jõust. 03.05.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json