Teksti suurus:

Nõuded prospektile ja välisriigi fondi kohta esitatavale lisateabele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2017, 24

Nõuded prospektile ja välisriigi fondi kohta esitatavale lisateabele

Vastu võetud 18.02.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 74 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrus sätestab nõuded avalikustamisele kuuluvale investeerimisfondi (edaspidi fond) prospektile, selles sisalduvate andmete loetelule ning välisriigi fondi kohta esitatavale lisateabele.

  (2) Määrust kohaldatakse kõikidele investeerimisfondide seaduse alusel moodustatud või asutatud Eestis pakutavatele avalikele fondidele, sealhulgas pensionifondidele.

  (3) Määruses fondi osakute, osakuomanike ja fondi tingimuste kohta sätestatu kehtib ka fondi aktsiate, aktsionäride ja põhikirja kohta.

  (4) Kui lepingulise fondi vara jaguneb allfondideks, kohaldatakse käesolevat määrust ka kõikidele lepingulise fondi allfondidele.

§ 2.   Üldteave

  (1) Prospekt sisaldab järgmist teavet:
  1) fondi nimetus;
  2) fondi tüüp ja liik vastavalt investeerimisfondide seaduse §-dele 4–9;
  3) fondi moodustamise kuupäev ja riik, kus fond on registreeritud;
  4) tähtajalise fondi tähtaeg, kui see on ette nähtud;
  5) fondi ja Eesti residendist osakuomaniku suhtes kehtiva maksusüsteemi kirjeldus, sealhulgas viide sellele, et igale osakuomanikule kohalduv maksusüsteem võib sõltuda osakuomaniku residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest taolistest asjaoludest;
  6) fondi audiitori nimi, asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
  7) kui fondi osakutega kaubeldakse või on kavas kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis (edaspidi reguleeritud turg), siis selle reguleeritud turu nimetus ja viide sellele, et reguleeritud turul väljakujunenud osaku hind võib erineda fondivalitseja avalikustatavast osaku tagasivõtmishinnast või osaku puhasväärtusest;
  8) fondi vara puhasväärtuse arvutamise ja avalikustamise kord ning sagedus, sealhulgas fondi osaku puhasväärtuse avalikustamise kellaaeg;
  9) valuuta, milles arvutatakse fondi vara puhasväärtust;
  10) aasta- ja poolaasta aruannete koostamise ja avalikustamise tähtajad;
  11) fondi üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi;
  12) teave selle kohta, millise kuupäeva seisuga on prospektis sisalduvad andmed esitatud.

  (2) Lõike 1 punktis 8 nimetatud teabe võib asendada viitega veebilehele, millel avaldatakse fondi vara puhasväärtuse arvutamise ja avalikustamise kord ning sagedus, sealhulgas puhasväärtuse avalikustamise kellaaeg.

§ 3.   Teave osakute ja nendest tulenevate õiguste kohta

  Prospektis esitatakse fondi osakute omaduste kirjeldus osakute liikide kaupa, sealhulgas:
  1) teave selle kohta, kas osaku omamist tõendab sertifikaat, väärtpaber, tunnistus või kanne osakute registris;
  2) osakute väljalaske ja müügi tingimused ning kord;
  3) osakute tagasivõtmise tingimused ja kord ning tingimused, millal võidakse osakute tagasivõtmine peatada;
  4) osakute vahetamise lubatavuse korral nende vahetamise tingimused ja kord;
  5) teave miinimumarvu osakute nõudmise kohta osakute omandamisel või vahetamisel;
  6) teave osakuomaniku õiguse kohta kokku kutsuda osakuomanike üldkoosolek, juhul kui osakuomanike üldkoosolek on investeerimisfondide seaduse või fondi tingimustega ette nähtud;
  7) fondi arvelt osakuomanikele välja makstava tulu määramise ja kasutamise ning väljamaksete tegemise sagedus ja kord;
  8) teave selle kohta, millal on võimalik otsustada fondi likvideerimine, samuti ülevaade fondi likvideerimise korrast ja osakuomanike õigustest fondi likvideerimisel.

§ 4.   Teave fondi investeerimiseesmärkide kohta

  (1) Prospektis esitatakse fondi investeerimiseesmärkide kirjeldus, sealhulgas:
  1) fondi varaga tehtavate investeeringute eesmärk, näiteks jooksev tulu või pikemaajaline kapitalikasv;
  2) kui fond järgib fondi tingimuste kohaselt mõnda kindlat indeksit, näiteks võlakirja- või aktsiaindeksit, siis sellise indeksi nimi, indeksi koostaja ning indeksi, selle koosseisu ja koostamise reeglite avalikustamise koht;
  3) garanteeritud tootlusega fondi puhul viide sellele ning teave garantiiga seotud piirangute ja tingimuste kohta.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab prospektis sisalduma tüüpinvestori kirjeldus, kellele fondi osakute pakkumine on suunatud, sealhulgas tuleb näidata investori eeldatav kogemus vara investeerimisel, investori eeldatav riskitaluvus ja võimalusel eeldatava investeeringu mõistlik pikkus.

§ 5.   Teave fondi investeerimispoliitika kohta

  (1) Prospektis näidatakse vähemalt alljärgnevad andmed fondi investeerimispoliitika kohta:
  1) viide sellele, et investeerimispoliitika põhiprintsiibid sisalduvad fondi tingimustes;
  2) investeerimispoliitika kirjeldus, sealhulgas investeerimispiirangud ja riskide hajutamise reeglid;
  3) millistesse majandusharudesse ning mis liiki emitentidesse fondi vara võib ja kavatsetakse investeerida;
  4) võimalikud investeerimise või riskijuhtimise tehnikad;
  5) võimaluse korral teave selle kohta, kas fondi vara valitsetakse aktiivsel või passiivsel juhtimismeetodil, näiteks tehingute tegemise sagedus, investeerimine teistesse fondidesse;
  6) võimaluse korral teave investeeringute võimaliku kestuse kohta;
  7) ülevaade muudest lubatud tehingutest ja laenu võtmise võimalustest, mida fondi valitsemisel võidakse kasutada.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule näidatakse prospektis:
  1) kui fondi vara investeerimisel järgitakse mingit võrdlusindeksit, näiteks aktsia või võlakirja indeksit, siis teave selle kohta, milliseid investeerimisstrateegiaid või -tehnikaid kasutatakse selle võrdlusindeksi järgimiseks;
  2) emitendid, kelle emiteeritud või tagatud väärtpaberitesse kavatsetakse investeerida või on investeeritud rohkem kui 35 protsenti fondi vara väärtusest;
  3) kui fondi arvel tehakse tehinguid tuletisinstrumentidega, siis teave selle kohta, kas nimetatud tehinguid kasutatakse riskide maandamiseks või fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks, samuti tuletisinstrumentide kasutamise võimalik mõju §-s 7 sätestatud fondi riskitasemele.

  (3) Kui fondi investeerimispoliitika näeb ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337/1, 23.12.2015, lk 1–34) artiklis 14 nimetatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tegemise, siis esitatakse prospektis eelnimetatud määruse lisa B-jaos loetletud andmed.

  (4) Teave fondi investeerimispoliitika kohta tuleb prospektis selgesti eristada fondi investeerimiseesmärkidest.

§ 6.   Teave fondi eelmiste perioodide tootluse kohta

  Prospektis esitatakse eelmiste perioodide tootluste kohta andmed vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 583/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses investorile esitatava põhiteabega ja tingimustega, mida tuleb täita investorile esitatava põhiteabe või prospekti esitamisel veebilehel või muul püsival andmekandjal kui paberil (ELT L 176, 10.07.2010, lk 1–15), artiklitele 15–18.

§ 7.   Teave fondi riskitaseme kohta

  (1) Prospektis näidatakse fondi riskitase, mis peab sisaldama fondiga seotud kõiki riske, mille tõttu võib investori investeeringu väärtus kahaneda.

  (2) Riskitaseme kirjelduses antakse teave üksnes võimalike ja olulise tähtsusega riskide kohta. Riski võimalikkuse määramisel tuleb arvestada selle mõju ja tõenäosust.

  (3) Riskitaseme kirjelduses antakse lühike ja arusaadav ülevaade kõigist investeerimispoliitikatest ja -strateegiatest või konkreetsesse geograafilisse piirkonda investeerimisest tulenevatest järgmistest võimalikest ja olulise tähtsusega riskidest:
  1) tururisk – väärtpaberi või muu vara turg võib tõusta ja langeda ning mõjutada seega fondi varade väärtust;
  2) krediidirisk – fondi varasse kuuluva väärtpaberi emiteerija või fondi varaga tehtava tehingu vastaspooleks olev isik ei täida oma kohustusi;
  3) arveldussüsteemi risk – väärtpaberite või muu vara arveldussüsteemis ei toimu arveldust ettenähtud ajal või ulatuses seetõttu, et tehingu vastaspooleks olev isik ei täida oma kohustusi õigeaegselt või täies ulatuses;
  4) likviidsusrisk – avatud positsiooni ei suudeta likvideerida või fondi vara ei saa realiseerida õigeaegselt selleks ette nähtud õiglase hinnaga;
  5) vahetus- või valuutakursi risk – investeeringu väärtus muutub valuutakursside muutumise tõttu;
  6) depoorisk – kolmanda isiku ehk depositooriumi poolt hoitavate varade kadumise või hävimise risk tema maksejõuetuse, pankroti, hooletuse või tahtliku teo tõttu;
  7) risk, mis on seotud varade või turgude kontsentreerumisega.

  (4) Võimaluse korral ning kui see on fondi iseloomu arvestades asjakohane, peab riskitaseme kirjeldus lisaks lõikes 3 nimetatud riskide ülevaatele sisaldama ülevaadet ka muudest asjakohastest riskidest, sealhulgas:
  1) garantiiandja risk – fondi tootlusele garantii andnud isikuga seotud risk, juhul kui ta ei täida enda võetud kohustusi;
  2) inflatsioonirisk;
  3) risk, et fondi tegutsemist puudutavad õigusaktid, sealhulgas maksusüsteemi reguleerivad õigusaktid, võivad muutuda.

  (5) Kui fondi vara puhasväärtus võib seoses fondi vara investeerimisega eri liiki väärtpaberitesse ning muusse varasse ja fondi arvel tehtavate tehingutega suures ulatuses muutuda, juhitakse prospektis sellele tähelepanu ning näidatakse sellega seotud võimalik risk. Seejuures näidatakse prospektis ka fondi vara puhasväärtuse muutumise (volatiilsuse) arvutamise meetod.

§ 8.   Teave fondivalitseja kohta

  Fondivalitseja kohta näidatakse prospektis:
  1) fondivalitseja ärinimi, registrikood ja juriidiline vorm ning asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
  2) fondivalitseja asutamise kuupäev ja fondivalitsejale tegevusloa väljastamise kuupäev;
  3) kui fondivalitseja valitseb teisi fonde, siis nende fondide ärinimed või nimetused;
  4) fondivalitseja nõukogu ja juhatuse liikmete nimed ning andmed nõukogu ja juhatuse liikmete tegevuse kohta lisaks töötamisele fondivalitsejas, kui see on oluline fondivalitseja tegevust arvestades;
  5) fondivalitseja aktsiakapitali või sissemakstud kapitali suurus;
  6) fondivalitseja õigused ja kohustused fondi vara valitsemisel;
  7) nende tegevuste loetelu, mida fondivalitseja võib kolmandatele isikutele edasi anda, ning fondivalitseja vastutuse ulatus edasiantud tegevuste tegemisel;
  8) fondivalitseja üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi.

§ 9.   Teave depositooriumi kohta

  Fondi depositooriumi kohta näidatakse prospektis:
  1) depositooriumi ärinimi, registrikood ja juriidiline vorm, ning asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
  2) depositooriumi asutamise kuupäev ja võimaluse korral depositooriumile tegevusloa väljastamise kuupäev;
  3) peamised tegevusalad (osutatavad finants- ning investeerimisteenused);
  4) depositooriumi õigused ja kohustused, sealhulgas vastutus fondi vara või väärtpaberite hoidmisel kolmandate isikute juures;
  5) võimaluse korral depositooriumi üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi;
  6) depositooriumi teenuste osutamisel tekkida võivate huvide konfliktide kirjeldus;
  7) fondi vara hoidmise ülesannete edasiandmisel üleantavate ülesannete kirjeldus, nende isikute nimekiri, kellele ülesanded on edasi antud ning ülesannete edasiandmisel tekkida võivate huvide konfliktide kirjeldus;
  8) kinnitus, et osanike taotlusel esitatakse neile punktides 6 ja 7 nimetatud ajakohastatud teave.

§ 10.   Teave kolmandate isikute kohta

  Kui fondivalitseja on investeerimisfondide seaduse §-s 305 nimetatud tegevused edasi andnud kolmandale isikule, siis näidatakse prospektis:
  1) iga sellise kolmanda isiku nimi või ärinimi ja juriidiline vorm ning asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
  2) fondivalitseja tegevuste edasiandmise kord ja ulatus;
  3) iga kolmanda isiku kohta tema muud olulisemad tegevusalad (osutatavad finants- ja investeerimisteenused);
  4) olemasolu korral iga kolmanda isiku üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi.

§ 11.   Teave tasude ja kulude kohta

  (1) Prospektis näidatakse järgmised andmed tasude ja kulude kohta:
  1) fondi arvelt fondivalitsejale makstav tasu fondi valitsemise eest (valitsemistasu);
  2) fondi arvelt depositooriumile makstav tasu osutatud teenuste eest (depootasu);
  3) fondivalitseja arvelt depositooriumile makstav tasu kohustuslikule pensionifondile osutatud teenuste eest (depootasu);
  4) punktides 1–3 nimetatud tasude ja kulude määrad või piirmäärad, nende arvestamise ja määramise kord.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule antakse prospektis võimaluse korral ülevaade fondi arvelt makstavate tasude või kaetavate kulude jagamise kokkulepete tingimustest ja asjaoludest, näidates seejuures ära isikud, kelle vahel fondi arvelt makstavad tasud või kantavad kulud jaotatakse, ning sellekohastest kokkulepetest tuleneda võivate huvide konfliktide vältimise tingimused, eelkõige kui kokkulepped on sõlmitud:
  1) fondivalitseja ja fondi varaga seotud tehingute teostaja, näiteks maakleri, vahel;
  2) fondivalitseja ja teise fondi või tema fondivalitseja vahel, juhul kui investeeritakse nimetatud teise fondi.

  (3) Kui fondi vara investeeritakse rohkem kui 30 protsendi ulatuses fondi vara väärtusest teistesse fondidesse, näidatakse prospektis valitsemistasu piirmäär ka teiste fondide kohta, millesse kavatsetakse vara investeerida.

  (4) Prospektis näidatakse andmed fondi osakute väljalaskmis- ja tagasivõtmishinna kohta, sealhulgas:
  1) osakute väljalaskmis- ja tagasivõtmishinna määramise meetod ja sagedus;
  2) osakute väljalaskmis- ja tagasivõtmistasud;
  3) väljalaskmis- ja tagasivõtmishinna avalikustamise viis, koht ja sagedus.

  (5) Lisaks lõikes 4 sätestatule peab prospekt sisaldama viidet sellele, et investori kanda võivad jääda muud võimalikud tehingu- ja teenustasud, mida maaklerid või muud tehingu vahendajad võivad nõuda fondi osakute omandamisel või võõrandamisel.

§ 12.   Teave avalikustatavate andmete kohta

  (1) Prospektis näidatakse koht, kus on võimalik tutvuda järgmiste andmete ja dokumentidega:
  1) prospekt;
  2) fondi tingimused;
  3) fondi viimane aastaaruanne;
  4) fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem;
  5) fondi investeerimisotsuseid tegeva isiku nimi;
  6) andmed fondivalitseja osaluse suuruse kohta fondis.

  (2) Prospekt peab sisaldama viidet sellele, et fondi tingimuste, aasta- ja poolaastaaruande ning prospekti ärakirja annab fondivalitseja osakute omandajale või osakuomanikule nende nõudmisel tasuta.

§ 13.   Välisriigi fondi kohta esitatavad lisaandmed

  Kui fond on asutatud välisriigis, näidatakse prospektis lisaks käesolevas määruses sätestatule:
  1) fondi fondivalitseja tähtaeg, juhul kui fondivalitseja on asutatud teatud tähtajaks;
  2) fondi ja fondivalitseja vahelise valitsemislepingu tähtaeg, kui fondi ja fondivalitseja vahel on sõlmitud tähtajaline leping;
  3) teave selle kohta, kas fondi osakud on nimelised või esitajaosakud;
  4) kui välisriigi fondil on allfonde, siis nende osakute omandamise, vahetamise ja tagasivõtmise kord ning tasud;
  5) teiste riikide loetelu, kus fondi osakuid turustatakse;
  6) loetelu suurematest veebilehtedest, kus avalikustatakse teave fondi kohta, sealhulgas fondi väljalaskmis- ja tagasivõtmistasud.

Sven Sester
Rahandusminister

Dmitri Jegorov
Maksu- ja tollipoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json