Teksti suurus:

Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.02.2019 otsus nr 387

Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 30.01.2019

§ 1.  Tõestamisseaduse muutmine

Tõestamisseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tõestamistoimingu võib teha ka kaugtõestamise teel (edaspidi kaugtõestamine).”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kaugtõestamise puhul loetakse tõestamistoimingu tegemise kohaks Eesti.”;

3) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kaugtõestamise korral märgitakse notariaalakti ka videosilla vahendusel osalevate isikute asukoht.”;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Kaugtõestamise puhul tehakse käesolevas seaduses nimetatud toimingud isiku ja tema tahte tuvastamist võimaldava videosilla vahendusel tõestamisviisist tulenevate erisustega ning toiming loetakse tehtuks notari juuresolekul. Notar ja tehingus osalejad allkirjastavad notariaalakti digitaalallkirjaga.

(8) Kaugtõestamise korra ning kaugtõestamise teel tehtavate ametitoimingute ja tehingute nimekirja kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

5) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt lisatud dokumenti ette ei loeta, esitab notar selle osalejatele tutvumiseks ja allakirjutamiseks. Kui dokument koosneb rohkem kui ühest leheküljest, tuleb igale leheküljele eraldi alla kirjutada, välja arvatud kaugtõestamise korral. Käesoleva seaduse §-st 18 tulenevad notari kohustused kehtivad muutmatult.”;

6) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Digitaalallkirja puhul, mis ei ole antud notari juuresolekul, kinnitab notar üksnes digitaalallkirja kehtivust.”;

7) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kaugtõestamise korral koostab notar käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul õienduse eraldi failina või viitab muudatustele parandatud ärakirja notariaalmärkes.”;

8) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 21, 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(21) Kaugtõestamise korral koostatakse volikiri ühes digitaalses originaaleksemplaris, mis on kasutusel elektroonilises käibes. Vajaduse korral väljastatakse osalejale paberkandjal ärakiri, mis asendab originaali.”;

„(31) Kaugtõestamise korral on elektroonilises käibes kasutusel digitaalne originaaldokument. Üksnes juhul, kui dokumendis on tehtud muudatusi vastavalt käesoleva seaduse §-le 45, väljastatakse digitaalne ärakiri.

(32) Kaugtõestamise korral teeb notar digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ärakirja, mis jääb notari kätte hoiule.”;

9) paragrahvi 48 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kaugtõestamise vahendusel tõestatud volikirja puhul asendab volikirja paberkandjal ärakiri õigustoimingutes originaali.”.

§ 2.  Konsulaarseaduse muutmine

Konsulaarseadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

§ 301. Kaugtõestamise toimingud

(1) Eesti Vabariigi välisesinduse ruumides võib teha videosilla vahendusel tõestamisseaduse § 1 lõikes 31 nimetatud kaugtõestamise toiminguid.

(2) Kaugtõestamise toimingute tegemiseks tuvastatakse välisesinduses toimingus osaleja isikusamasus.

(3) Kaugtõestamise toimingute tegemise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras ja notari tasu notari tasu seaduses sätestatud määras.

(4) Kaugtõestamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 3.  Notariaadiseaduse muutmine

Notariaadiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõiget 3 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) juriidilise isiku taotlusel tegeliku kasusaaja andmete esitamine.”;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Ametitoiminguid on võimalik teha ka tõestamisseaduse § 1 lõikes 31 nimetatud kaugtõestamise teel.

(52) Kaugtõestamise teel tehtavate ametitoimingute nimekiri kehtestatakse tõestamisseaduse § 13 lõike 8 alusel.”;

3) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Ametitoimingu tegemise korral tõestamisseaduse § 1 lõikes 31 nimetatud kaugtõestamise teel loetakse ametitoimingu tegemise kohaks Eesti.”.

§ 4.  Notari tasu seaduse muutmine

Notari tasu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui tõestamisseaduse § 1 lõikes 31 nimetatud kaugtõestamise teel tehtav ametitoiming on sama seaduse § 13 lõike 8 alusel kehtestatud ametitoimingute nimekirjas, lisandub notari tasule 20 eurot.”;

2) paragrahvi 31 punkti 91 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „väljastamine” sõnadega „või juriidilise isiku taotlusel tegeliku kasusaaja andmete esitamine”.

§ 5.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 305 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Välisesinduses tõestamisseaduse § 1 lõikes 31 nimetatud kaugtõestamise teel tehtava toimingu eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json