Teksti suurus:

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2022, 6

Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid

Vastu võetud 01.04.2004 nr 95
RT I 2004, 21, 147
jõustumine 10.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2005RT I 2005, 19, 11530.04.2005
01.07.2010RT I 2010, 48, 29619.07.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
08.07.2013RT I, 12.07.2013, 3015.07.2013
03.10.2013RT I, 08.10.2013, 311.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013
11.02.2016RT I, 16.02.2016, 219.02.2016
17.02.2022RT I, 22.02.2022, 525.02.2022

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) poolt tagatud elamumajanduslaene saavad sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 2.  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid

  (1) Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid on:
  1) noor pere;
  11) lasterikas pere;
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]
  2) noor spetsialist;
  3) tagastatud eluruumis elav üürnik;
  4) korteriühistu;
  5) hooneühistu;
  6) maapiirkonnas eluaseme omandaja või rekonstrueerija;
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]
  7) Kaitseväe või Kaitseliidu veteran;
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]
  8) energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija.
[RT I, 16.02.2016, 2 - jõust. 19.02.2016]

  (2) Käesoleva määruse mõistes saab isik korraga kuuluda vaid ühte sihtgruppi ja kasutada ühte tagatist.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

  (3) Eluase käesoleva määruse tähenduses on elamu, selle osa või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks või mis püstitatakse või rekonstrueeritakse alaliseks elamiseks.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 21.  Sihtgruppi kuulumise erisus eluaseme omandamisel

  (1) Isik loetakse § 2 lõike 1 punktides 1, 2, 3, 7 ja 8 nimetatud sihtgruppi kuuluvaks tingimusel, et tema kui laenusaaja ainuomandis ei ole laenu taotlemise hetkel eluaset, välja arvatud juhul, kui võetakse kohustus võõrandada olemasolev eluase 12 kuu jooksul tagatisega ostetud eluaseme omandamisest arvates.

  (2) Teise isikuga laenu koos (edaspidi kaaslaenusaaja) taotlemisel kohaldatakse lõiget 1 erisusega, et laenusaajate ühises omandis ei ole laenu taotlemise hetkel eluaset.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tagatise kasutamise piirangut ei kohaldata juhul, kui laenusaaja eluase on koormatud teise isiku kasuks tähtajatu isikliku kasutusõigusega selliselt, et isikul, kelle kasuks see on seatud, on õigus kasutada elamiseks kinnisasjal asuvat elamut või selle osa, ja tingimusel, et isiklik kasutusõigus on seatud vähemalt 6 kuud enne laenu taotlemist.

  (4) Tagatisega seotud eluaseme omanikuks peab olema lõikes 1 nimetatud laenusaaja. Lubatud on soetada eluase ühisesse omandisse kaaslaenusaajaga.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 3.  Noore pere sihtgrupp

  Noor pere käesoleva määruse tähenduses on vähemalt ühe alla 17-aastase lapse alla 36-aastane või vähemalt kahe alla 17-aastase lapse alla 41-aastane vanem, vanemad ühiselt või eraldiseisvalt, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 31.  Lasterikas pere

  Lasterikas pere käesoleva määruse tähenduses on vähemalt kolme alla 20-aastase lapse vanem, vanemad ühiselt või eraldiseisvalt, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 4.  Noore spetsialisti sihtgrupp

  (1) Noor spetsialist käesoleva määruse tähenduses on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskerihariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil või neljanda või viienda taseme kutseõppe lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik:
[RT I, 08.10.2013, 3 - jõust. 11.10.2013, rakendatakse alates 01.09.2013]
  1) kellega on sõlmitud tööleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
  2) kellega on sõlmitud teenistusleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
  3) kes on nimetatud ametisse seaduse alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
[RT I, 12.07.2013, 30 - jõust. 15.07.2013]
  4) kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping;
  5) kes on äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt üks aasta.

  (2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud tingimustele ei pea isik vastama samal ajal.
[RT I 2010, 48, 296 - jõust. 19.07.2010]

§ 41.  Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp

  (1) Kaitseväe või Kaitseliidu veteran käesoleva määruse tähenduses on Kaitseväe tegevuses riigi sõjalisel kaitsmisel või Kaitseväe koosseisus rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud Eesti kodanik ning Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu sõjaväelisel väljaõppel tervisekahjustuse saamise tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud kaitseväelane või Kaitseliidu tegevliige, samuti Kaitseliidu tegevliige, kes on Kaitseliidu koosseisus kaasatud päästesündmuse ja erakorralise seisukorra lahendamisele, eriolukorra tööde tegemisele ning liikluse korraldamisele ja turvalisuse tagamisele eriolukorra piirkonnas, küberturvalisuse tagamisele või avaliku korra kaitsesse ning selle käigus saanud tervisekahjustuse ja tunnistatud püsivalt töövõimetuks.
[RT I, 16.02.2016, 2 - jõust. 19.02.2016]

  (2) Rahvusvaheline sõjaline operatsioon käesoleva määruse tähenduses on:
  1) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklis 51 tunnustatud õigusel põhineva välislepinguga või muul viisil seaduslikult võetud kohustuse täitmiseks korraldatav kollektiivse enesekaitse operatsioon;
  2) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja VI või VII peatükis sätestatu alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatav sõjaline operatsioon ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete ja normidega kooskõlas olev muu sõjaline operatsioon.
[RT I, 16.02.2016, 2 - jõust. 19.02.2016]

§ 42.  Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp

  (1) Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija käesoleva määruse tähenduses on füüsiline isik, kes soetab energiatõhusa elamu, sealhulgas selle osa või korteri, või ehitusseadustiku tähenduses püstitab energiatõhusa elamu või ehitusseadustiku tähenduses rekonstrueerib elamu või selle osa energiatõhusaks.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

  (2) Lõikes 1 nimetatud energiatõhusa eluaseme energiatõhususarvu klassid on järgmised:
  1) olemasolevasse hoonesse eluaseme omandamisel vähemalt C;
  2) olemasolevasse hoonesse eluaseme omandamisel vähemalt B, kui elamu kasutusluba on antud pärast 1. jaanuari 2019. a;
  3) püstitamisel arvutuslikult vähemalt B;
  4) rekonstrueerimise tulemusel vähemalt C.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 5.  Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp

  (1) Tagastatud eluruumis elav üürnik käesoleva määruse tähenduses on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik, kusjuures üürileping peab kehtima riiklikult tagatud elamumajanduslaenu taotlemise hetkel:
  1) üürnik;
  2) üürniku abikaasa või isik, kellega laenusaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata;
  3) üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti üürileping seoses üürniku surmaga.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikutele loetakse tagastatud eluruumis elavaks üürnikuks ka sellise üürniku täisealine perekonnaliige.
[RT I 2005, 19, 115 - jõust. 30.04.2005]

§ 6.  Maapiirkonnas eluaseme omandaja või rekonstrueerija sihtgrupp
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

  Maapiirkonnas eluaseme omandaja või rekonstrueerija käesoleva määruse tähenduses on füüsiline isik, kes omandab eluaseme või rekonstrueerib enda omandis oleva eluaseme väljaspool:
  1) Harju maakonna linnu ja alevikke, välja arvatud Ardu, Habaja, Loksa, Rummu ja Ämari;
  2) Tallinnaga külgnevaid valdu;
  3) Tartu maakonna linnu ja alevikke, välja arvatud Kallaste, Alatskivi, Rannu ja Rõngu;
  4) Pärnu linna asustusüksusena;
  5) Sauga alevikku;
  6) Paikuse alevit;
  7) Viljandi linna;
  8) Rapla linna asustusüksusena;
  9) Kohila alevit;
  10) Rakvere linna;
  11) Kuressaare linna asustusüksusena;
  12) Haapsalu linna asustusüksusena.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 61.  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude tagatiste ülempiirid

  Sihtasutuse poolt sõlmitud tagatislepingust tuleneva tagatise ülempiir ei tohi ületada:
  1) noore pere, noore spetsialisti, tagastatud eluruumis elava üürniku ning Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupi puhul 20 000 eurot ühe tagatislepingu kohta;
  2) energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija ja lasterikka pere sihtgrupi puhul 50 000 eurot ühe tagatislepingu kohta;
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]
  3) maapiirkonnas eluaseme omandaja või rekonstrueerija sihtgrupi puhul 80 000 eurot ühe tagatislepingu kohta.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 62.  Määruse rakendamine

  Enne 1. märtsi 2022. a esitatud laenutaotlustele kohaldatakse määruse 19. veebruaril 2016. a jõustunud redaktsiooni.
[RT I, 22.02.2022, 5 - jõust. 25.02.2022]

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json