Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 22.02.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.02.2023 otsus nr 258

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2023

§ 1.  Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmine

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkte 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „sätestatud” tekstiosaga „või § 71 lõike 6 alusel kehtestatud”;

2) paragrahvi 1 punktides 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „§-s 7 sätestatud või § 71 lõike 6” tekstiosaga „§ 7 lõike 7”;

3) paragrahv 12 loetakse §-ks 13 ja seadust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka arvatakse ka enne käesoleva seaduse jõustumist käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud tootmisalal, tööl, kutsealal või ametikohal töötamise aeg.”;

4) paragrahvid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-ga 7 järgmises sõnastuses:

§ 7. Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži arvestamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud isikutele arvestatakse soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvat staaži kuni 2030. aasta 31. detsembrini. Alates 2031. aasta 1. jaanuarist ei arvata käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud tootmisalal, tööl, kutsealal või ametikohal töötamist soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka.

(2) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud isikutele, kes töötavad all- ja pealmaa mäetöödel põlevkivi kaevandamise, töötlemise või rikastamise alal, arvestatakse soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvat staaži kuni 2049. aasta 31. detsembrini. Alates 2050. aasta 1. jaanuarist ei arvata all- ja pealmaa mäetöödel põlevkivi kaevandamise, töötlemise või rikastamise alal töötamist soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka.”.

§ 2.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „väljateenitud aastate pensionide seaduse,”;

2) paragrahvi 46 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „soodustingimustel vanaduspensionide seaduse,”.

§ 3.  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuse „Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta” kehtetuks tunnistamine

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsus „Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 57 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja soodustingimustel vanaduspensionide seaduses”;

2) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) seaduse 13. peatükki täiendatakse §-ga 6127 järgmises sõnastuses:

§ 6127. Soodustingimustel vanaduspensioni ja väljateenitud aastate pensioni määramine ja maksmine

(1) Isikule, kellele on määratud soodustingimustel vanaduspension ja kellele seda makstakse kuni 2030. aasta 31. detsembrini kehtiva soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel, jätkatakse selle maksmist senistel tingimustel.

(2) Isikule, kellele on määratud väljateenitud aastate pension ja kellele seda makstakse kuni 2036. aasta 31. detsembrini kehtinud väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, jätkatakse selle maksmist senistel tingimustel.

(3) Kui isikule ei ole soodustingimustel vanaduspensioni määratud, kuid tal on õigus seda saada, määratakse see soodustingimustel vanaduspensionide seaduse enne 2031. aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsiooni alusel.

(4) Kui isikule ei ole väljateenitud aastate pensioni määratud, kuid tal on õigus seda saada, määratakse see väljateenitud aastate pensionide seaduse enne 2037. aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsiooni alusel.”.

§ 5.  Välisteenistuse seaduse muutmine

Välisteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 67 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „väljateenitud aastate pensionide seaduse,”;

2) paragrahvi 67 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „soodustingimustel vanaduspensionide seaduse,”.

§ 6.  Väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmine

Väljateenitud aastate pensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 111 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12, § 13 punkte 2–4 ja § 14 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „sätestatud” tekstiosaga „või § 71 lõike 6 alusel kehtestatud”;

3) paragrahvis 12, § 13 punktides 2–4 ja § 14 punktis 3 asendatakse tekstiosa „§-s 7 sätestatud või § 71 lõike 6” tekstiosaga „§ 7 lõike 7”;

4) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-dega 31–33 järgmises sõnastuses:

§ 31. Käesoleva seaduse § 13 punktides 1 ja 3 ning §-s 14 nimetatud isikutele arvestatakse väljateenitud aastate pensionile õigust andvat staaži kuni 2036. aasta 31. detsembrini. Alates 2037. aasta 1. jaanuarist ei arvata käesolevas seaduses nimetatud kutsealal või ametikohal töötamist väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži hulka.

§ 32. Käesoleva seaduse § 13 punktides 2 ja 4 nimetatud isikutele arvestatakse väljateenitud aastate pensionile õigust andvat staaži kuni 2030. aasta 31. detsembrini. Alates 2031. aasta 1. jaanuarist ei arvata käesolevas seaduses nimetatud kutsealal või ametikohal töötamist väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži hulka.

§ 33. Käesoleva seaduse § 14 punktis 1 nimetatud isikutele, kes töötavad all- ja pealmaa mäetöödel põlevkivi kaevandamise, töötlemise või rikastamise alal, arvestatakse väljateenitud aastate pensionile õigust andvat staaži kuni 2049. aasta 31. detsembrini. Alates 2050. aasta 1. jaanuarist ei arvata all- ja pealmaa mäetöödel põlevkivi kaevandamise, töötlemise või rikastamise alal töötamist väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži hulka.”.

§ 7.  Seaduste kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:
1) soodustingimustel vanaduspensionide seadus;
2) väljateenitud aastate pensionide seadus.

§ 8.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 3, § 3 ja § 4 punkt 3 jõustuvad üldises korras.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 ja § 6 punkt 3 jõustuvad 2027. aasta 1. jaanuaril.

  (4) Käesoleva seaduse § 2 punkt 2, § 4 punkt 1, § 5 punkt 2 ja § 7 punkt 1 jõustuvad 2031. aasta 1. jaanuaril.

  (5) Käesoleva seaduse § 2 punkt 1, § 4 punkt 2, § 5 punkt 1 ja § 7 punkt 2 jõustuvad 2037. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json