HALDUSÕIGUSPensioniõiguse üldregulatsioon

Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensionide seadus (lühend - SVPS)

Soodustingimustel vanaduspensionide seadus - sisukord
  Väljaandja:Ülemnõukogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT I, 22.02.2023, 2

  Soodustingimustel vanaduspensionide seadus

  Vastu võetud 14.05.1992
  RT 1992, 21, 292
  jõustumine 01.07.1992

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  16.06.1993RT I 1993, 40, 59601.07.1993
  23.03.1994RT I 1994, 24, 39801.04.1994
  27.06.1994RT I 1994, 51, 85601.07.1994
  15.11.1994RT I 1994, 83, 145001.01.1995
  28.06.1995RT I 1995, 61, 102701.09.1995
  06.12.1995RT I 1995, 95, 163101.01.1996
  20.03.1996RT I 1996, 22, 43701.04.1996
  21.11.1996RT I 1996, 86, 153901.01.1997
  05.11.1997RT I 1997, 81, 136601.11.1997
  11.02.1998RT I 1998, 17, 26601.03.1998
  25.11.1998RT I 1998, 107, 176701.01.1999
  15.03.2000RT I 2000, 25, 14701.04.2000
  05.12.2001RT I 2001, 100, 64801.01.2002
  19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
  15.06.2005RT I 2005, 38, 29501.01.2006
  07.04.2010RT I 2010, 18, 9716.05.2010
  06.06.2012RT I, 02.07.2012, 201.01.2013
  01.06.2016RT I, 22.06.2016, 101.01.2018
  08.02.2023RT I, 22.02.2023, 101.01.2024, osaliselt 04.03.2023, 01.01.2027 ja 01.01.2031

  Soodustingimustel vanaduspensionile kohaldatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
  [RT I, 22.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]

  § 1.   Õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni on:
  [RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  1) isikul, kes on töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr. 1 (edaspidi nimekiri nr 1) järgi ning kellel on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud nendel töödel;
  [RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

  Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist.
  [RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]

  2) isikul, kes on töötanud muudel tervist kahjustavatel ja raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr 2 (edaspidi nimekiri nr 2) järgi ning kellel on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on töötatud nendel töödel.
  [RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

  Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile viis aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse jõudmist.
  [RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]

  Käesoleva paragrahvi punkti 2 alusel sooduspensionile õigust andva töötamise hulka arvatakse ka töötamine punktis 1 nimetatud tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel.

  3) [kehtetu - RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  4) [kehtetu - RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  Käesolevas paragrahvis ettenähtud tingimustel määratakse pension isikutele, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensionistaaž.
  [RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

  Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka ei arvata käesolevas paragrahvis nimetatud töödel osalise tööajaga töötamise aega.
  [RT I 1994, 83, 1450 - jõust. 01.01.1995]

  § 11.   Pensionistaaž tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse ja okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.
  [RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

    Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud töödel täistööajaga töötatud aega (edaspidi soodusstaaž) arvestatakse tööperioodide summana.
  [RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  § 12.   Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka arvatakse ka enne käesoleva seaduse jõustumist käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud tootmisalal, tööl, kutsealal või ametikohal töötamise aeg.

  [RT I, 22.02.2023, 1 - jõust. 04.03.2023]

  § 13.   Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staažist.
  [RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000; senine paragrahvi number 1² loetakse numbriks 1³ [RT I, 22.02.2023, 1]]

  § 2.   Isikud, kellel on õigus soodustingimustel vanaduspensionile, võivad pensioni taotleda mis tahes ajal pärast pensioniõiguse tekkimist ning olenemata viimasest töökohast. Soodustingimustel vanaduspension määratakse pensioni taotlemise päevast, kuid mitte varem kui pensionile õiguse tekkimise päevast. Pension määratakse pensionile õigust andvasse vanusesse jõudmise päevast, kui pensionitaotlus on esitatud kolme kuu jooksul, arvates sellesse vanusesse jõudmise päevast. Soodustingimustel vanaduspension määratakse eluajaks. Soodustingimustel vanaduspensioni saajal, kel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist.
  [RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  § 3.   Soodustingimustel vanaduspension arvutatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 alusel. Isikule, kellel on õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni käesoleva seaduse § 1 punkti 1 alusel, arvestatakse käesoleva paragrahvi esimeses lõigus sätestatud alusel arvutatud pensionile juurde 3,1 protsenti aastahindest iga nimekirjas nr 1 olevatel töödel töötatud aasta eest ning allmaatöödel töötanud isikule sellele lisaks 21,9 protsenti aastahindest iga allmaatöödel töötatud aasta eest.
  [RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

  § 31.   Soodustingimustel vanaduspensionile arvutatakse juurde riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa samas seaduses sätestatud korra kohaselt.
  [RT I, 02.07.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

  § 4.   Soodustingimustel vanaduspensioni määratakse ja makstakse pärast sellele pensionile õigust andvatel tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel töötamise lõpetamist. Sellele tööle tagasipöördumisel sooduspensioni maksmine peatatakse. Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis ei anna käesoleva seaduse alusel õigust pensionile, samuti isikule, kes on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanusesse ning jätkab töötamist käesoleva seaduse alusel pensionile õigust andvatel töödel, makstakse soodustingimustel vanaduspensioni täies suuruses.
  [RT I 2010, 18, 97 - jõust. 16.05.2010]

  § 41.   Soodustingimustel vanaduspensioni pärast selle pensioni määramist omandatud soodusstaaži alusel ei suurendata.
  [RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

  § 42.   Isikule, kellele oli määratud või kellele määratakse soodustingimustel vanaduspension algtähtajaga enne 2000. aasta 1. aprilli, arvutatakse pension ümber ning kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.
  [RT I 2000, 25, 147 - jõust. 01.04.2000]

    Pensionärile, kellele soodustingimustel vanaduspension oli määratud ajavahemikus 1992. aasta 1. juulist kuni 1994. aasta 31. detsembrini ja kellel ei ole õigust saada soodustingimustel vanaduspensioni käesoleva seaduse § 1 punktides 1 ja 2 sätestatud alustel, rakendatakse pensionide arvutamisel riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 sätteid. Kui ümberarvutatud pension osutub väiksemaks makstud pensionist, jätkatakse pensioni maksmist endises suuruses kuni määratud tähtajani.
  [RT I 2001, 100, 648 - jõust. 01.01.2002]

    Naisel on kuni 2015. aastani õigus nimekirja nr 1 järgi soodustingimustel vanaduspensionile vähemalt järgmise pensionistaaži olemasolul:

  Aasta

  Pensionistaaž (aastat)

  Sellest nimekirja nr 1 järgi (aastat)

  Kuni 31. dets. 2006

  15

  7,5

  2007

  16

  8

  2008

  16

  8

  2009

  17

  8,5

  2010

  17

  8,5

  2011

  18

  9

  2012

  18

  9

  2013

  19

  9,5

  2014

  19

  9,5

  [RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

    Naisel on kuni 2015. aastani õigus nimekirja nr 2 järgi soodustingimustel vanaduspensionile vähemalt järgmise pensionistaaži olemasolul:

  Aasta

  Pensionistaaž (aastat)

  Sellest nimekirja nr 2 järgi (aastat)

  Kuni 31. dets. 2006

  20

  10

  2007

  21

  10,5

  2008

  21

  10,5

  2009

  22

  11

  2010

  22

  11

  2011

  23

  11,5

  2012

  23

  11,5

  2013

  24

  12

  2014

  24

  12

    Naisel, kellel on 2007. aasta 1. jaanuariks soodustingimustel vanaduspensioni saamiseks nõutud pensionistaaž, tekib õigus soodustingimustel vanaduspensionile kuni 2006. aasta 31. detsembrini kehtinud pensionistaaži nõuete alusel.
  [RT I 2005, 38, 295 - jõust. 01.01.2006]

  § 5.   Selgitusi soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude rakendamise kohta antakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

  § 6.   Ettevõtetes ja organisatsioonides töökohtade atesteerimise kvaliteedi kontrollimine, samuti soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirjade täiustamine toimub Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json