Teksti suurus:

Riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2013, 9

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.03.2013 otsus nr 243

Riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.03.2013

§ 1.  Riigi õigusabi seaduse muutmine

Riigi õigusabi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikest 5 jäetakse läbivalt välja sõnad „otsus või” vastavas käändes;

2) paragrahvi 181 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigi õigusabi osutaja nimetamiseks andmete elektrooniline haldamine;”;

3) paragrahvi 181 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise elektrooniline haldamine;”;

4) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 33 järgmises sõnastuses:

„(33) Riigi õigusabi tasu suuruse ja kulude hüvitamise kindlaksmääramiseks dokumentide esitamise korra e-toimiku kaudu kehtestab justiitsminister määrusega.”

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 57 lõike 14 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „www.e-toimik.ee” tekstiosaga „, https://ettevotjaportaal.rik.ee/, https://kinnistuportaal.rik.ee või e-notari infosüsteemi”;

2) paragrahv 79 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 352 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 57 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paberdokumendid skaneeritakse ja salvestatakse kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse juures. Kohtute infosüsteem salvestab automaatselt dokumendi süsteemi salvestamise aja ja salvestaja andmed. Kohtute infosüsteemi salvestatud dokumendid asendavad paberdokumente.”;

2) paragrahvi 3151 lõikes 3 asendatakse sõna „kättetoimetamisakti” sõnaga „kättetoimetamisteatise”.

§ 4.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 1562 järgmises sõnastuses:

§ 1562. Kohtumenetluses menetlusdokumentide kättesaadavaks tegemine

(1) Kohus teeb e-toimiku süsteemis kohtumenetluse pooltele viivitamata kättesaadavaks kõik kohtumenetluse menetlusdokumendid, sõltumata sellest, kuidas need kohtumenetluse pooltele kätte toimetatakse.

(2) Justiitsminister võib määrusega kehtestada täpsemad nõuded menetlusdokumentide infosüsteemi kaudu kättesaadavaks tegemisele.”;

2) paragrahv 1601 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1601. Kriminaaltoimik

(1) Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud dokumentide kogum.

(2) Kohus peab iga kohtus menetletava kriminaalasja kohta kohtutoimikut, kuhu võetakse ajalises järgnevuses kõik menetlusdokumendid ja muud asjaga seotud dokumendid. Seaduses ettenähtud juhul võetakse kohtutoimiku juurde muud menetlusega seotud esemed.

(3) Kohtutoimikut peetakse kirjalike dokumentide kogumina.

(4) Kohtutoimikut võib pidada ka täielikult või osaliselt digitaalsena.

(5) Kui kohtutoimikut peetakse digitaalsena, siis paberdokumendid skaneeritakse ja salvestatakse e-toimiku süsteemis asjakohase menetluse juures. E-toimiku süsteem salvestab automaatselt dokumendi süsteemi salvestamise aja ja salvestaja andmed. E-toimiku süsteemi salvestatud dokumendid asendavad paberdokumente.

(6) Kohustuslikule digitaalse kohtutoimiku pidamisele ülemineku aja ja korra, tehnilised nõuded digitaalse kohtutoimiku pidamisele ja sellega tutvumisele, samuti elektrooniliste dokumentide säilitamisele kehtestab justiitsminister määrusega.

(7) Digitaalse kohtutoimiku arhiveerimise ning arhiveeritud toimiku ja menetlusdokumentidega tutvumise täpsemad nõuded kehtestab justiitsminister määrusega.”;

3) paragrahvi 165 lõike 41 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„E-toimiku süsteemi kaudu kättesaadavaks tehtud kutse loetakse kättetoimetatuks, kui saaja avab selle infosüsteemis või kinnitab infosüsteemis selle vastuvõtmist dokumenti avamata, samuti siis, kui seda teeb muu isik, kellel saaja võimaldab infosüsteemis dokumente näha.”;

4) paragrahvi 165 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Justiitsminister võib määrusega kehtestada täpsemad nõuded kohtumenetluses menetlusdokumentide e-toimiku süsteemi kaudu elektroonilisele kättetoimetamisele.”;

5) paragrahvi 189 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Määratud kaitsjale toimingupõhise tasu väljamaksmise taotlus lahendatakse digitaalselt uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu infosüsteemis. Menetleja võib lahendada paberil taotluse pealdisena kaitsja esitatud kaitsjatasu väljamõistmise taotlusel justiitsministri poolt kehtestatud juhtudel.”

§ 5.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõike 41 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„E-toimiku süsteemi kaudu kättesaadavaks tehtud kutse loetakse kättetoimetatuks, kui saaja avab selle infosüsteemis või kinnitab infosüsteemis selle vastuvõtmist dokumenti avamata, samuti siis, kui seda teeb muu isik, kellel saaja võimaldab infosüsteemis dokumente näha.”;

2) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Justiitsminister võib määrusega kehtestada täpsemad nõuded kohtumenetluses menetlusdokumentide e-toimiku süsteemi kaudu elektroonilisele kättetoimetamisele.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 471 järgmises sõnastuses:

§ 471. Kohtumenetluses menetlusdokumentide kättesaadavaks tegemine

(1) Kohus teeb e-toimiku süsteemis kohtumenetluse pooltele viivitamata kättesaadavaks kõik kohtumenetluse menetlusdokumendid, sõltumata sellest, kuidas need kohtumenetluse pooltele kätte toimetatakse.

(2) Justiitsminister võib määrusega kehtestada täpsemad nõuded menetlusdokumentide infosüsteemi kaudu kättesaadavaks tegemisele.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 502 järgmises sõnastuses:

§ 502. Väärteotoimik

(1) Väärteotoimik on väärteoasjas kogutud dokumentide kogum.

(2) Kohus peab iga väärteoasja kohta kohtutoimikut, kuhu võetakse ajalises järgnevuses kõik menetlusdokumendid ja muud asjaga seotud dokumendid. Seaduses ettenähtud juhul võetakse kohtutoimiku juurde muud menetlusega seotud esemed.

(3) Väärteoasja kohtutoimiku kohta kohaldatakse lisaks käesolevas seadustikus sätestatule ka kriminaalmenetluse seadustiku § 1601 lõigetes 3–7 sätestatut.”

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2013. aasta 1. aprillil.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 ja § 4 punkt 5 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json