Teksti suurus:

Teenistusalase tagatise saamise õiguse kindlakstegemiseks tehtava uurimise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2013, 23

Teenistusalase tagatise saamise õiguse kindlakstegemiseks tehtava uurimise kord

Vastu võetud 20.03.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõike 5 alusel.

§ 1.   Uurimise algatamine

  (1) Teenistusalasele tagatisele õiguse kindlakstegemiseks tehtav uurimine (edaspidi uurimine) algatatakse teenistusalase tagatise saamise taotluse laekumisel.

  (2) Kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumise korral teenistusülesannete täitmise tõttu algatatakse uurimine hukkumisest teadasaamise päeval.

  (3) Kaitseväelase hukkumise asjaolude uurimise korraldab Kaitsevägi või Kaitseliit, olenevalt sellest, kus sündmuse toimumise ajal asus kaitseväelase sõjaväelise auastmega ametikoht.

  (4) Ajateenistusse võetud naissoost isiku hukkumisel korraldab uurimise Kaitsevägi ja asendusteenistuja hukkumisel Kaitseressursside Amet.

  (5) Uurimise korraldab Kaitseväe juhataja, Kaitseliidu ülema või Kaitseressursside Ameti peadirektori poolt määratud isik.

§ 2.   Uurimise eesmärk ja toimingud

  (1) Uurimise käigus peab uurimist korraldav isik hindama kaitseväeteenistuse seaduse §-s 203 sätestatud teenistusalaste tagatiste saamise õiguse tekkimist välistavate asjaolude ilmnemist.

  (2) Uurimist korraldav isik:
  1) selgitab välja, kas õnnetusjuhtum oli põhjuslikus seoses kaitseväelase või asendusteenistuja teenistusülesannete täitmisega;
  2) hindab sündmuse toimumise ajal isiku alkohoolse, narkootilise või psühhotroopse joobe olemasolu pärast sündmust tehtud alkohoolse, narkootilise või psühhotroopse joobe tuvastamise tulemuse või muude tõendite alusel;
  3) kogub vajadusel õnnetuskohas tõendeid ning teeb sündmuskoha vaatluse, fotod või skeemid;
  4) võtab seletuse isikult, kellel on teavet õnnetusega seotud asjaolude kohta;
  5) tutvub asjakohaste dokumentidega ja teeb dokumentidest vajadusel väljavõtteid või koopiaid;
  6) selgitab välja sündmuse toimumise ajal teenistusülesannete täitmist korraldanud isiku;
  7) kaasab vajadusel uurimisse asjaomase eksperdi.

  (3) Uurimisel võib kasutada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel tehtud tööõnnetuse uurimise tulemusi ja muid õnnetusjuhtumiga seotud dokumente.

§ 3.   Uurimise aeg

  (1) Uurimine korraldatakse viivitamata ja uurimise kokkuvõte koostatakse 30 päeva jooksul uurimise algatamisest arvates.

  (2) Uurimises võib teha vaheotsuse, kui see on vajalik teenistusülesannete täitmisel hukkunud kaitseväelase või asendusteenistuja matuse korraldamiseks.

  (3) Uurimist korraldava asutuse juht või tema volitatud isik võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, kui see on vajalik eksperdi otsuse tegemiseks või ekspertiisi tulemuse saamiseks.

§ 4.   Uurimise kokkuvõte

  (1) Uurimise kokkuvõte peab sisaldama sündmuse kirjeldust, uurimise käiku ja tulemusi ning hinnangut kaitseväeteenistuse seaduse §-s 203 sätestatud teenistusalase tagatise saamise õiguse tekkimist välistavate asjaolude kohta ning ettepanekut abinõude kohta võimalusel samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks.

  (2) Uurimise kokkuvõttele lisatakse:
  1) saadud kirjalikud tunnistused, seletused või ettekanded;
  2) eksperdi antud või ekspertiisi alusel tehtud hinnangud;
  3) asjakohaste dokumentide väljavõtted või ärakirjad.

  (3) Uurimise kokkuvõtte allkirjastab Kaitseväe juhataja, Kaitseliidu ülem või Kaitseressursside Ameti peadirektor või selleks volitatud isik.

  (4) Uurimise kokkuvõtte edastatakse teenistusalase tagatise määramise õigust omavale asutusele.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json