Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2014, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.03.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 31 lõike 6 punkti 3 ja § 33 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord” § 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud dokumente ja retsepte peab apteek säilitama vähemalt kolm aastat ravimi väljastamise kuupäevast arvates.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) retsepti väljakirjutaja nimi (trükitähtedega, trükituna või pitsatina), Terviseameti registreerimistõendi number, eriala (digiretseptil), telefon, e-posti aadress ja allkiri (paberretseptil);”;

2) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Väljastamise aluseks olevat retsepti eksemplari, millel on apteegist ravimi väljastaja allkiri, tellimislehti ja saatedokumente peab pärast ravimi väljastamist apteegis säilitama väljastamiskuupäevade järjekorras kolm aastat.”;

3) paragrahvi 9 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõiked 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Haigekassa kirjalikul nõudmisel väljastab apteek nõutud retsepti kinnitatud koopia haigekassale.

(9) Haigekassa vastab viie tööpäeva jooksul Ravimiameti päringule apteegist väljastatud ravimite kohta. Vastuses esitatakse kõik apteegist haigekassale väljastatud retseptile kantud andmed, v.a patsiendi nimi ja isikukood.”.

§ 3.  Määruse § 2 punkt 1 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json