Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2014. aastal

Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2014. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2014, 8

Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2014. aastal

Vastu võetud 19.03.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kutselise kalapüügi kitsendused

 (1) Läänemerel on 2014. aastal keelatud kalapüük laevadega, mille pardal on nõukogu määruse (EL) nr 1180/2013, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2014. aastaks (ELT L 313, 22.11.2013, lk 4–12), II lisa punktis 1 nimetatud püügivahendid:
 1) Rahvusvahelise Mereuuringute Nõukogu (edaspidi ICES) alarajoonides 22–24 – rohkem kui 147 sadamast äraoleku päeval iga laeva kohta;
 2) ICESi alarajoonides 25 ja 26 – rohkem kui 146 sadamast äraoleku päeval iga laeva kohta.

 (2) Kalalaevaga, mida kasutatakse kalapüügiks nõukogu määruse (EL) nr 1180/2013 II lisa punktis 1 nimetatud püügivahenditega käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud ICESi alarajoonides, on 2014. aastal keelatud püüda turska kokku rohkem kui 147 sadamast äraoleku päeval.

 (3) Sadamast äraoleku päev käesoleva paragrahvi mõistes on nõukogu määruse (EL) nr 1180/2013 artikli 3 punktis f nimetatud ajavahemik.

 (4) Erandina lõigetest 1 ja 2 kohaldatakse kalalaevadele nõukogu määruse (EL) nr 1180/2013, II lisa punkti 3.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 seatud tingimuste juures tuleb ICESi alarajoonides 22–24 järgida püügikeeluaega, mille kehtestab artikli 8 lõike 1 punktis a nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning muudetakse määrust 2847/93/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks määrus 779/97/EÜ (ELT L 248, 22.09.2007, lk 1–10), ning ICESi alarajoonides 25 ja 26 püügikeeluaega, mille kehtestab sama määrus artikli 8 lõike 1 punktis b.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 1 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud kitsendused kehtivad kalapüügil Eesti Vabariigi lipu all sõitva laevaga.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler