Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.03.2017 otsus nr 77

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2017

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
DOKUMENDI VÄLJAANDMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING DOKUMENTI KANTUD SERTIFIKAADI KEHTIVUSE PEATAMINE JA TAASTAMINE NING SERTIFIKAADI KEHTETUKS TUNNISTAMINE
”;

2) seadust täiendatakse §-dega 95 ja 96 järgmises sõnastuses:

§ 95. Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja taastamine

Dokumendi väljaandja võib isikut tõendavasse dokumenti kantud sertifikaadi kehtivuse peatada ning peatatud kehtivusega sertifikaadi kehtivuse taastada e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse §-des 17 ja 18 sätestatud tingimustel.

§ 96. Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine

(1) Dokumendi väljaandja võib sertifikaadi kehtetuks tunnistada, kui:
1) dokumendi kasutaja on rikkunud usaldusteenuse kasutustingimustes kehtestatud olulist kohustust;
2) on põhjendatud alus arvata, et sertifikaati on kantud valeandmed;
3) on põhjendatud alus arvata, et sertifikaadis nimetatud avalikule võtmele vastavat privaatvõtit on võimalik kasutada dokumendi kasutaja nõusolekuta;
4) dokumendi kehtivusajal muutuvad käesoleva seaduse § 9 lõike 51 alusel kehtestatud tehnilised nõuded digitaalse dokumendi andmekandja kohta või dokument ei vasta enam tingimustele, mis on vajalikud selle turvaliseks kasutamiseks.

(2) Kehtetuks tunnistatud sertifikaadi kehtivust ei taastata.

(3) Dokumendi väljaandja teavitab sertifikaadi kehtetuks tunnistamisest viivitamata dokumendi kasutajat.”;

3) paragrahvi 13 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json