Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine seoses direktiivide 2007/59/EÜ ja 2012/34/EL ülevõtmisega

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2017, 4

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine seoses direktiivide 2007/59/EÜ ja 2012/34/EL ülevõtmisega

Vastu võetud 17.03.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 4 lõike 4, § 45 lõike 7 ja § 59 lõike 8 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruse nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruses nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Vedurijuhiloa uuendamisel kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet raudteeliiklusregistrist vedurijuhi vastavust loa uuendamiseks vajalikele nõuetele.”;

2) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78), muudetud direktiividega 2014/82/EL (ELT L 184, 25.06.2014, lk 11–15) ja (EL) 2016/882 (ELT L 146, 03.06.2016, lk 22–24).”.

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. märtsi 2013. a määruse nr 23 „Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. märtsi 2013. a määruse nr 23 „Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu” § 1 lõike 6 teksti täiendatakse pärast sõna „korras” sõnadega „ning avaldab need”.

§ 3.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruse nr 44 „Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruses nr 44 „Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse esimest peatükki täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Koolitusmeetod

Vedurijuhi koolitusmeetod peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78) III lisas sätestatud kriteeriumitele.”;

2) paragrahvi 9 lõikest 3 jäetakse välja lauseosa „ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78)”.

§ 4.   Majandus- ja taristuministri 19. augusti 2016. a määruse nr 51 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. augusti 2016. a määruses nr 51 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiget 9 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja avaldab võrgustiku teadaandes andmed, mis näitavad kasutustasude määramise süsteemi vastavust käesolevas lõikes nimetatud tingimustele, kui avaldamine on võimalik ärisaladust rikkumata.”;

2) paragrahvi 12 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Kasutustasu määraja ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tagavad, et metoodika kohaldamine toob kaasa võrdsed ja mittediskrimineerivad kasutustasud eri raudteeveo-ettevõtjatele, kes osutavad samalaadses turuosas samaväärseid teenuseid, ning et kohaldatavad kasutustasud on kooskõlas võrgustiku teadaandes kirjeldatud põhimõtetega.

(3) Kasutustasu määraja, teenindusrajatise omanik ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja hoiavad neile teatavaks saanud ärisaladust.”;

3) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77).”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json