Teksti suurus:

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” ja siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 32 „Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2017, 9

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” ja siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 32 „Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa” muutmine

Vastu võetud 17.03.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 28 lõike 2, § 30 lõike 4 ja § 40 lõike 7 alusel ning §-de 391 kuni 48 rakendamiseks.

§ 1.  Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” muutmine

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruses nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse aadressiandmete muutumisel või puudumisel – koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 47 lõike 2 alusel (lisa 8).” (käesoleva määruse lisa 1);

2) määrust täiendatakse 5. peatükiga järgmises sõnastuses:

5. peatükk
TEADE ELUKOHA ANDMETE MUUTMISEKS RAHVASTIKUREGISTRIS AADRESSIANDMETE MUUTUMISEL

§ 9. Teate koostamine

(1) Teade elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks aadressiandmete muutumisel koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 47 lõike 2 alusel.

(2) Teatele kantakse järgmised andmed:
1) teate koostamise number ja kuupäev;
2) elukoha aadressi andmete muutmise menetluse algataja nimi;
3) algatamise kuupäev;
4) andmed elukoha aadressi kohta, mida rahvastikuregistris muudetakse;
5) rahvastikuregistrisse kantava uue elukoha aadressi andmed;
6) ees- ja perekonnanime ja isikukoodi andmed isikute kohta, kelle elukoha andmeid rahvastikuregistris muudetakse.

(3) Teatele kantakse andmed järgmiste teate koostamise alusdokumentide kohta:
1) isiku või asutuse andmed, kes esitas elukoha andmete muutmiseks teate, ning teate number ja esitamise kuupäev;
2) elukoha andmete muutmiseks esitatud teate nimetus, kuupäev ja number;
3) eluruumi registreeritud isikule saadetud teate number ning teate saatmise kuupäev;
4) elukoha andmete rahvastikuregistris muutmise kande number ja kuupäev;
5) elukoha andmete muutmisest keeldumise korral keeldumise alus;
6) vajadusel täiendav informatsioon.

(4) Teatele kantakse andmed elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise aja kohta, andmed rahvastikuregistrisse kandnud ametniku ametikoha nimetus ning ametniku ees- ja perekonnanimi. Andmete kandmist tõendab ametnik oma allkirjaga.”.

§ 2.  Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 32 „Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa” muutmine

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 32 „Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa” § 16 pealkirja ja sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „algatusel” tekstiosaga „, aadressiandmete muutumisel”.

Andres Anvelt
Siseminister

Hannes Kont
Päästepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Teade elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks aadressiandmete muutumisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json