Teksti suurus:

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2017, 11

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Vastu võetud 07.01.2005 nr 5
RTL 2005, 13, 116
jõustumine 28.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2005 RTL 2005, 61, 873 10.06.2005
10.08.2006 RTL 2006, 64, 117725.08.2006
26.03.2014RT I, 02.04.2014, 205.04.2014
22.05.2014RT I, 27.05.2014, 630.05.2014
17.03.2017RT I, 22.03.2017, 925.03.2017

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 30 lõike 4 ja § 40 lõike 7 alusel ning §-de 391 kuni 48 rakendamiseks.
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhendid:
  1) elukohateate esitamiseks isiku poolt;
  2) elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel;
  3) rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete muutmiseks omaniku õigustatud nõudmisel.

  (2) Määrusega kehtestatakse järgmiste teadete vormid:
  1) elukohateade – esitatakse rahvastikuregistri seaduse §-de 40 ja 42 alusel (lisa 1);
  2) teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel – koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 43 alusel (lisa 2);
  3) kohaliku omavalitsusüksuse teade elukoha aadresside muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel – koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 46 alusel (lisa 3).
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]
  4) teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse aadressiandmete muutumisel või puudumisel – koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 47 lõike 2 alusel (lisa 8).
[RT I, 22.03.2017, 9 - jõust. 25.03.2017]

  (3) Määruse lisadena on toodud järgmiste dokumentide soovituslikud näidised:
  1) isiku või asutuse teade isiku püsivast viibimisest kohalikus omavalitsusüksuses – esitatakse vastusena rahvastikuregistri seaduse § 43 lõikes 3, § 46 lõikes 3 või § 472 lõikes 2 sätestatud järelepärimistele (lisa 4);
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]
  2) [kehtetu - RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]
  3) ruumi omanikult nõusoleku küsimine – saadetakse ruumi omanikule rahvastikuregistri seaduse § 43 lõike 3 alusel (lisa 6);
[RT I, 27.05.2014, 6 - jõust. 30.05.2014]
  4) ruumi omaniku avaldus elukoha aadressi muutmiseks – esitatakse rahvastikuregistri seaduse § 46 lõike 1 alusel (lisa 7).
[RT I, 27.05.2014, 6 - jõust. 30.05.2014]

2. peatükk ELUKOHATEATE TÄITMINE JA ELUKOHATEATE LISAD 

§ 2.   Elukohateate vorm

  Elukohateade (lisa 1) koosneb elukohateate esitaja poolt täidetavast osast ja kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse poolt täidetavast osast.

§ 3.   Elukohateate täitmine esitaja poolt

  (1) Elukoha aadress märgitakse aadressikoha nime, hoone numbri ja korteri või muu omaette ruumi numbri olemasolul selle täpsusega.

  (2) Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja kui elukohateatele ei ole lisatud «Elamuseaduses» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86; 2004, 53, 368; 85, 577; RT III 2004, 35, 362) või «Võlaõigusseaduses» (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374; 2003, 78, 523; 2004, 13, 86; 37, 255; 75, 522; 87, 593; 90, 616) sätestatud ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopiat, tuleb elukohateatele kanda ruumi omaniku nõusolek elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Omanik võib oma nõusoleku anda ka eraldi dokumendil, mis lisatakse elukohateatele. Kaasomandis oleva eluruumi andmete kandmisel rahvastikuregistrisse lisatakse elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Kaasomanike kokkulepet tõendav dokument lisatakse elukohateatele.

  (3) Ruumi üürilepingu või muu lepingu alusel kasutava isiku perekonnaliikme(te) elukohateatel ei ole ruumi omaniku nõusolek vajalik, kui perekonnaliikme(te) ruumi kasutamise õigus tuleneb «Elamuseadusest» või «Võlaõigusseadusest».

  (4) Elukoha aadressil on "Rahvastikuregistri seaduse" § 48 lõikes 2 sätestatud õiguslik tähendus elukohateate saamise kuupäevast, kui kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ei keeldu elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmisest "Rahvastikuregistri seaduse" § 44 alusel.

  (5) Hoone või ruumi aadressi esitamisel sideandmetena kinnitab elukohateate esitaja elukohateatel oma allkirjaga, et tal on hoone või ruumi kasutamise õigus.
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

  (6) Sideandmed kehtivad elukohateatel esitaja poolt näidatud ajavahemikus. Kui elukohateatel on näidatud ainult sideandmete kehtivuse alguskuupäev, kehtivad vastavad andmed kuni samade andmetega esitatakse uus elukohateade koos kehtivuse lõpukuupäevaga või esitatakse uus elukohateade uute sideandmetega.

  (7) Püsivalt välismaale elama asumisel märgib elukohateate esitaja elukohateatele elukoha aadressi välismaal, selle puudumisel vähemalt riigi ja haldusüksuse nime ning võimalusel esitab sideandmed.

  (8) Elukohateate esitamisel pärast saabumist välismaal asunud püsivast elukohast kannab esitaja elukohateatele riigi ja haldusüksuse (linn, osariik, kubermang vms) nime, kust saabuti Eestisse ja varasema Eesti elukoha puhul Eestist välisriiki püsivalt elama asumise aja.
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

  (9) Elukohateate esitaja kinnitab oma allkirjaga tema poolt elukohateatele kantud kõigi andmete õigsust.
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§ 31.   Isiku tuvastamine elukohateate esitamisel

  (1) Elukohateate esitamisel tuvastatakse elukohateate esitaja isik „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi, Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni poolt väljaantud isikut tõendava dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

  (2) Oma alaealise lapse või eestkostetava eest esitab elukohateate tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja). Elukohateate esitamisel esitab seadusjärgne esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi. Kui rahvastikuregistrisse on kantud alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta, ei pea esindusõigust tõendavat dokumenti esitama.

  (3) Elukohateate esitamisel esitatav välisriigis väljaantud dokument peab olema tõlgitud eesti või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille ’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.
[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§ 4.   Elukohateate lisad

  Elukohateatele lisab esitaja:
  1) elukohateate esitamisel posti teel – koopia elukohateate esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja koopia esindusõigust tõendavast dokumendist, kui elukohateade esitatakse oma alaealise lapse või eestkostetava eest ning rahvastikuregistris puuduvad alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta;
  2) kui elukohateate esitaja ei ole elukohateates nimetatud ruumi omanik ja ruumi kasutamise õigus on dokumendiga vormistatud – koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist;
  3) kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse – kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks;
  4) kui elukoha andmetena esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laeva nimi ja kodusadam – koopia laevapere liikmeks olemist tõendavast dokumendist.
[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

§ 5.   Elukohateate täitmine kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse poolt

  (1) Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus kannab elukohateatele:
  1) elukohateate saabumise kuupäeva ja elukohateate numbri;
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]
  2) [kehtetu - RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]
  3) [kehtetu - RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]
  4) isikukoodid, kui elukohateate esitab Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kelle elukoht registreeritakse esmakordselt Eestis.
[RTL 2006, 64, 1177 - jõust. 25.08.2006]

  (2) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

  (4) [Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

3. peatükk TEADE ELUKOHA ANDMETE RAHVASTIKUREGISTRISSE KANDMISEKS KOHALIKU OMAVALITSUSÜKSUSE ALGATUSEL 

§ 6.   Teate koostamine

  (1) Teade elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks kohaliku omavalitsusüksuse algatusel koostatakse «Rahvastikuregistri seaduse» § 43 alusel.

  (2) Teatele kantakse andmed isiku(te) kohta, kelle elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse algatatakse ja algatuse aluseks oleva dokumendi kohta, milleks võib olla:
  1) «Rahvastikuregistri seaduse» § 43 lõikes 1 nimetatud asutuse või isiku poolt kohaliku omavalitsuse pädevale asutusele esitatud elukoha andmete teade;
  2) rahvastikuregistri seaduse § 472 lõikes 2 nimetatud järelepärimisele saadetud ruumi omaniku vastus;
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

  (3) Teatele kantakse andmed teate koostamise alusdokumentide kohta, milleks on:
  1) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimine ruumi omanikule nõusoleku saamiseks tema omandis olevat ruumi püsivalt kasutavate isikute elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse;
  2) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimine isiku(te)le, kelle elukoha andmete kandmine on algatatud, nende nõusoleku saamiseks elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse;
  3) omaniku vastus kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimisele (näidis toodud lisas 4);
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]
  4) isiku(te) vastus(ed) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse järelepärimisele (näidis toodud lisas 4).
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

  (4) Teatele kantakse järelepärimist sisaldava kirja number ja väljasaatmise kuupäev ning isiku ja ruumi omaniku poolt järelepärimistele saadetud vastuste (kirjad) saabumise kuupäev ja kirja number või märge nende tähtajaks mittesaabumise kohta.

  (5) Kui isik ja ruumi omanik teatavad vastava järelepärimise väljasaatmisest 30 päeva jooksul oma nõusolekust isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks viibimiskohaks oleva ruumi täpsusega, kantakse isiku elukoha aadress rahvastikuregistrisse ruumi täpsusega.

  (6) Kui isik või ruumi omanik ei teata tähtaegselt kohaliku omavalitsuse pädevale asutusele oma nõusolekust või kasvõi üks nendest teatab oma keeldumisest elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks, kantakse isiku elukoha aadress rahvastikuregistrisse linna või valla ja linnaosa või osavalla ning võimaluse korral asustusüksuse täpsusega.

  (7) Teatele kantakse andmed elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise aja kohta ja andmed rahvastikuregistrisse kandnud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Andmete kandmist tõendab ametnik oma allkirjaga.
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

4. peatükk KOHALIKU OMAVALITSUSÜKSUSE TEADE ELUKOHA AADRESSIDE MUUTMISEKS RUUMI OMANIKU ÕIGUSTATUD NÕUDMISEL 
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

§ 7.   Teate alus

  Teate koostab kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus ruumi omaniku või tema volitatud esindaja poolt esitatud elukoha aadressi muutmise avalduse alusel.
[RTL 2005, 61, 873 - jõust. 10.06.2005]

§ 8.   Teatele kantavad andmed

  (1) Teatele kantakse isiku(te) andmed, kelle elukoha aadressi muutmist omanik taotleb, ja andmed teate koostamise alusdokumentide kohta, milleks on:
  1) elukoha aadressi muutmise avaldus;
  2) isiku(te)le saadetud teade omaniku avalduse kohta;
  3) Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaanne;
  4) isiku(te) nõusolek või keeldumine rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmete muutmiseks;
  5) isiku(te) poolt esitatud dokumendid, millega tõestatakse oma õigust kasutada ruumi elukohana (nende olemasolul).

  (2) Teatele kantakse dokumendi (kirja) number, väljasaatmise või saabumise kuupäev või märge dokumendi puudumise või tähtajaks mittesaabumise kohta.

  (3) Omaniku avalduse rahuldamise korral kannab kohaliku omavalitsuse pädev asutus teatele andmed, millal omaniku avalduse alusel tehtud elukoha andmete muudatused rahvastikuregistrisse kanti, ning andmed registrisse kandnud ametniku ametikoha, ees- ja perekonnanime. Andmete muutmist tõendab ametnik oma allkirjaga.

  (4) Elukoha andmete muutmisest keeldumise korral märgitakse teates keeldumise alus, keeldumise kuupäev, keeldumise otsustanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Andmete muutmisest keeldumist tõendab ametnik oma allkirjaga.
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

  (5) Avaldajale (omanikule) teatatakse taotluse läbivaatamise tulemusest kirjalikult. Teatele kantakse kirja number ja väljasaatmise aeg.
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

5. peatükk TEADE ELUKOHA ANDMETE MUUTMISEKS RAHVASTIKUREGISTRIS AADRESSIANDMETE MUUTUMISEL 
[RT I, 22.03.2017, 9 - jõust. 25.03.2017]

§ 9.   Teate koostamine

  (1) Teade elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks aadressiandmete muutumisel koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 47 lõike 2 alusel.

  (2) Teatele kantakse järgmised andmed:
  1) teate koostamise number ja kuupäev;
  2) elukoha aadressi andmete muutmise menetluse algataja nimi;
  3) algatamise kuupäev;
  4) andmed elukoha aadressi kohta, mida rahvastikuregistris muudetakse;
  5) rahvastikuregistrisse kantava uue elukoha aadressi andmed;
  6) ees- ja perekonnanime ja isikukoodi andmed isikute kohta, kelle elukoha andmeid rahvastikuregistris muudetakse.

  (3) Teatele kantakse andmed järgmiste teate koostamise alusdokumentide kohta:
  1) isiku või asutuse andmed, kes esitas elukoha andmete muutmiseks teate, ning teate number ja esitamise kuupäev;
  2) elukoha andmete muutmiseks esitatud teate nimetus, kuupäev ja number;
  3) eluruumi registreeritud isikule saadetud teate number ning teate saatmise kuupäev;
  4) elukoha andmete rahvastikuregistris muutmise kande number ja kuupäev;
  5) elukoha andmete muutmisest keeldumise korral keeldumise alus;
  6) vajadusel täiendav informatsioon.

  (4) Teatele kantakse andmed elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise aja kohta, andmed rahvastikuregistrisse kandnud ametniku ametikoha nimetus ning ametniku ees- ja perekonnanimi. Andmete kandmist tõendab ametnik oma allkirjaga.
[RT I, 22.03.2017, 9 - jõust. 25.03.2017]

Lisa 1 Elukohateade
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

Lisa 2 Teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

Lisa 3 Kohaliku omavalitsusüksuse teade elukoha aadresside muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

Lisa 4 Isiku või asutuse teade isiku püsivast viibimisest kohalikus omavalitsusüksuses
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

Lisa 5
[Kehtetu - RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

Lisa 6 Ruumi omanikult nõusoleku küsimine
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

Lisa 7 Ruumi omaniku avaldus elukoha aadressi muutmiseks
[RT I, 02.04.2014, 2 - jõust. 05.04.2014]

Lisa 8 Teade elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks aadressiandmete muutumisel
[RT I, 22.03.2017, 9 - jõust. 25.03.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json