Teksti suurus:

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus“ muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2019, 1

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus“ muutmine

Vastu võetud 12.03.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1. Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruses nr 20 „Starditoetus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 6 punktist 5 jäetakse välja sõna „müügi“;

2) paragrahvi 1 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1 lõike 9 punktist 1 jäetakse välja sõnad „linnapiirkonda ja Tartu linna“ ja „linnapiirkonda ja Tartut“;

4) paragrahvi 1 lõike 9 punktis 2 asendatakse läbivalt sõnad „Tallinna linnapiirkonnas ja Tartu linnas“ sõnaga „Tallinnas“;

5) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus on vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus).

(2) Rakendusüksus on struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjas starditoetuse kohta nimetatud asutus (edaspidi rakendusüksus).“;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kasvupotentsiaal on müügitulu kasv, mille tõttu on abikõlblikkuse perioodile järgneva teise majandusaasta müügitulu vähemalt 80 000 eurot majandusaastas, ning võimekus maksta hiljemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust algaval esimesel aastal vähemalt ühele töötajale ja teisel aastal vähemalt kahele töötajale töötasu, mis on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 1. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 protsenti;

2) jätkusuutlik ettevõtja on ettevõtja, kes maksab punktis 1 nimetatud tingimustel töötasu projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust vähemalt kahe aasta jooksul ning kelle äritegevus on suunatud rahvusvahelistumisele ja kasumlikkuse saavutamisele ning seda ei subsideerita osaluse omajate isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt;“;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

8) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 12 asendatakse sõna „asuv“ sõnaga „kättesaadav“;

9) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) vahendamine on vahendajate, maaklerite ja teiste kauplejate tegevus, kes viivad kokku teenuse või tehingu osapooli, või korraldavad äritehinguid teiste teenuste või toodete loojate nimel, teenides sellelt tegevuselt internetikeskkonna kaudu tulu;“;

10) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) Maakondlik arenduskeskus (edaspidi MAK) on igas maakonnas paiknev arendusorganisatsioon, mis pakub vastavalt rakendusüksuse juhistele starditoetuse potentsiaalsele taotlejale eelnõustamist ja toetuse saajale arengunõustamist.“;

12) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvis 6 asendatakse sõnad „perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus)“ sõnadega „struktuuritoetuse seaduse“;

14) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Rakendusüksus teavitab eelnõustamise läbiviijatest ja muust vajalikust infost oma veebilehel.“;

15) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „või“ sõnaga „ega“;

16) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) taotleja prognoositav müügitulu projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise aastale järgneva teise majandusaasta lõpuks peab olema vähemalt 80 000 eurot majandusaastas;“;

17) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) taotleja kinnitus, et juhul kui taotlejas osalust omav isik on saanud Töötukassast ettevõtlusega alustamise toetust, on Töötukassa teinud eelnevalt sihtotstarbelise kasutamise ja ettevõtja majandustegevuse kontrolli.“;

18) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusüksus hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust. Rakendusüksusel on õigus kaasata taotluste hindamiseks eksperte.“;

19) paragrahvi 25 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja on kohustatud arengunõustamist läbiviiva asutuse, kes tegutseb rakendusüksusega sõlmitud kokkuleppe alusel, kutsel käima arengunõustamisel tihedamini kui kord poolaastas.“;

20) paragrahvi 26 punktis 6 asendatakse sõnad „tehingu summa“ sõnadega „ostetava asja või teenuse eeldatav maksumus“;

21) paragrahvi 28 lõike 1 punktist 16 jäetakse välja sõnad „alustava ettevõtja baaskoolituse ja“;

22) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) saada taotlejas osalust omavate isikute kohta Töötukassast andmed ettevõtlusega alustamise toetuse sihtotstarbelise kasutamise ja ettevõtja majandustegevuse kontrolli tulemuste kohta;

 8) sõlmida täiendavaid kokkuleppeid §-des 11 ja 25 toodud tegevuste elluviimiseks, kooskõlastades selle eelnevalt rakendusasutusega.“;

23) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hiljemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust algaval esimesel aastal on toetuse saajal vähemalt üks töötaja ja teisel aastal vähemalt kaks töötajat, kelle töötasu on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 1. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 protsenti;“;

24) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesoleva määruse muudatused jõustuvad 2019. aasta 1. aprillil.

Rene Tammist
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json