Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2019, 3

Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.03.2019 nr 29

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 70 lõike 7, § 74 lõike 10 ja § 83 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 72 „Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine” § 1 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 73 „Erihoolekandeteenuste taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu ning isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotlusega esitatavate nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kuupäev, millal soovitakse hakata erihoolekandeteenust kasutama;”;

3) paragrahvi 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) isiku nõusolek, et Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse osutamise otsustamisel kasutada isiku kohta tervise infosüsteemis olevaid psüühikahäire diagnoosi andmeid;”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) isiku nõusolek, et Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse vajaduse tuvastamise ja teenuse osutamise raames edastada erihoolekandeteenuse osutajale isikuandmeid;”;

5) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamise taotluses märgitakse käesoleva määruse § 2 punktides 1, 3, 6, 8 ja 9 nimetatud andmed.”;

6) paragrahvid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määrus jõustub 1. aprillil 2019. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler