Teksti suurus:

Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2019, 8

Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“ muutmine

Vastu võetud 20.03.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 107 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruses nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus reguleerib põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatud järgmiste saasteainete heitkoguste määramist:
1) vääveldioksiid (SO2);
2) lämmastikoksiidid (NO2 + NO);
3) süsinikoksiid (CO);
4) lenduvad orgaanilised ühendid (CnHm);
5) osakesed;
6) polüklooritud bifenüülid (PCB);
7) polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid (PCDD/PCDF);
8) benso(a)püreen;
9) benso(b)fluoranteen;
10) benso(k)fluoranteen;
11) indeo(1,2,3-cd)püreen;
12) heksaklorobenseen (HCB);
13) raskmetallid.

(2) Osakesed käesoleva määruse tähenduses on mis tahes kuju, struktuuri või tihedusega osakesed, mis hajuvad gaasifaasis proovivõtukoha tingimustes ning mida võib koguda filtreerimise teel kindlaksmääratud tingimustel pärast analüüsitava representatiivse gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist kindlaksmääratud tingimustes.“;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Saasteaine heitkoguse arvutuslikul määramisel võib lisaks käesoleva määruse lisades sätestatud eriheidetele kasutada põletusseadme või püüdeseadme tootja kinnitatud andmeid.“;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Eriheidete arvutamise alusena aktsepteeritakse mõõtmisi, mis on mõõdetud ajal, mil põletusseade töötab stabiilselt tavapärasele käitamisele vastava ühtlase koormusega. Käivitamise ja seiskamise perioode ei arvestata.

(5) Kui eriheidete arvutamise aluseks on pidevseire andmed, lähtutakse mõõteperioodi keskmisest kontsentratsioonist.“;

5) paragrahvi 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) mõõtja ja mõõtmise tellija koostavad mõõtmise protokolli ja mõõtmistulemuste aruande käesoleva määruse lisa 2 kohaselt, ning mõõtmise tellija säilitab mõõtmiste protokolli ja mõõtmistulemuste aruannet vähemalt viis aastat;“;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt „leitakse i-nda saasteaine eriheite qi väärtus käesoleva määruse lisast 3–7 või 13;“;

7) paragrahv 4 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui käesoleva määruse lisades ei ole kehtestatud vääveldioksiidi eriheidet, arvutatakse vääveldioksiidi heide kütuse väävlisisaldusest lähtudes, kasutades järgmist valemit:“;

8) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Põlevkiviõli tootmisel arvutatakse osakeste ja raskmetallide heitkogused järgmiselt:
1) leitakse saasteaine eriheide qõi käesoleva määruse lisast 12;
2) arvutatakse heiteallikast väljutatava i-nda saasteaine hetkeline heitkogus Mpi, lähtudes tekkivast põlevkiviõli kogusest, kasutades järgmist valemit:
Mpi = Mõli × qõi / t mg/s, kus
Mõli – tekkiva põlevkiviõli kogus (t);
qõi – i-nda saasteaine eriheide (mg/tõli);
t – põlevkiviõli tootmise aeg (s);

3) arvutatakse heiteallikast väljutatava i-nda saasteaine heide Mi, lähtudes tekkivast põlevkiviõli kogusest, kasutades järgmist valemit:
Mpi = 10–6 × Mõli × qõi, kg/a, kus
Mõli – tekkiva põlevkiviõli kogus (t);
qõi – i-nda saasteaine eriheide (mg/tõli).“;

9) määruse lisad 2–7 kehtestatakse uues sõnastuses, lisa 8 tunnistatakse kehtetuks ja määrust täiendatakse lisadega 12 ja 13 (lisatud).

§ 2. Käesoleva määruse jõustumisel pooleliolevad keskkonnaloa taotlemise menetlused viiakse lõpuni keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 „Põletusseadmetest ja põlevkivi termilisest töötlemisest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“ kohaselt. Enne käesoleva määruse jõustumist antud õhusaasteload kehtivad kuni kehtivuse või tähtaja lõpuni, nende muutmise või kehtetuks tunnistamiseni, kuid heitkoguste arvestamisel on lubatud kasutada käesoleva määruse lisades esitatud eriheiteid.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 2 Mõõtmiste protokolli ja aruande andmed

Lisa 3 Maagaasi eriheited heitgaaside puhastuseta põletusseadmele nimisoojusvõimsusega

Lisa 4 Kivisöe eriheited heitgaasi puhastuseta põletusseadmele (põleti, eelkolle, restkolle) nimisoojusvõimsusega kuni 50 MWth

Lisa 5 Turba (ja turbabriketi) eriheited heitgaasi puhastuseta põletusseadmele (eelkolle, restkolle) nimisoojusvõimsusega kuni 50 MWth

Lisa 6 Biomassi eriheited heitgaaside puhastuseta põletusseadmele nimisoojusvõimsusega

Lisa 7 Vedelkütuste eriheited heitgaasi puhastuseta põletusseadmele nimisoojusvõimsusega kuni 50 MWth

Lisa 12 Põlevkiviõli tootmise eriheited

Lisa 13 Põlevkivi põletamise eriheited

/otsingu_soovitused.json