Teksti suurus:

Raseduse infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2019, 10

Raseduse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 15.03.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 143 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Infosüsteemi pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Raseduse infosüsteem (edaspidi infosüsteem) kuulub riigi infosüsteemi. Raseduse infosüsteemi peetakse raseduse kulgemise, katkemise ja katkestamise ning ema ja vastsündinu haigestumuse ja suremuse analüüsimiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

  (2) Infosüsteemi ametlik nimetus on raseduse infosüsteem ja see hõlmab kahte andmekogu.

  (3) Raseduse infosüsteemi ingliskeelne nimetus on Estonian Medical Pregnancy Information System.

§ 2.  Infosüsteemi andmekogude nimetused

  (1) Infosüsteem koosneb meditsiinilisest sünniregistrist ja meditsiinilisest raseduse katkemise ja katkestamise registrist.

  (2) Meditsiinilise sünniregistri ingliskeelne nimetus on Estonian Medical Birth Register.

  (3) Meditsiinilise raseduse katkemise ja katkestamise registri ingliskeelne nimetus on Estonian Abortion Register.

§ 3.  Infosüsteemi vastutav töötleja ja vastutava töötleja ülesanded

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) juhib infosüsteemi pidamist;
  2) vastutab infosüsteemi haldamise seaduslikkuse ja arendamise eest;
  3) kehtestab infosüsteemi andmetele juurdepääsu, nende töötlemise ja väljastamise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest;
  5) tagab andmete kogumise, haldamise, säilitamise ja hävitamise;
  6) korraldab elektroonilist andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  7) sõlmib andmevahetuskokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  8) vastutab infosüsteemi toimingute õiguspärasuse eest, sealhulgas turbealase teabe pideva analüüsimise ja turvariskide väljaselgitamise eest;
  9) täidab muid vastutava töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus ja andmete koosseis 

§ 4.  Infosüsteemi ülesehitus

  Infosüsteem koosneb:
  1) kahest elektroonilisest andmekogust;
  2) arhiveeritud andmetest.

§ 5.  Infosüsteemi andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi andmete kaitse tagatakse käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele, rakendades organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Infosüsteemi turvaklass on K1T2S2.

  (3) Infosüsteemi turbeaste on keskmine (M).

§ 6.  Tervishoiuteenuse osutaja poolt infosüsteemi edastatavad andmed naise raseduse kohta

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja andmed:
  1) tervishoiuteenuse osutaja asutuse nimetus;
  2) tervishoiuteenuse osutaja registrikood;
  3) töötaja nimi ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood;
  4) tervishoiuteenuse osutamist tõendava dokumendi number.

  (2) Naise üldised isikuandmed:
  1) isikukood,
  2) sünniaeg;
  3) ees- ja perekonnanimi;
  4) elukoht;
  5) rahvus;
  6) tegevusala;
  7) haridus;
  8) perekonnaseis;
  9) abielu sõlmimise või vabaabielu alguse aeg.

  (3) Naise varasemate raseduste ja sünnituste andmed:
  1) varasemate sünnituste arv (elussünd, surnultsünd);
  2) varasemate raseduse katkemiste või katkestamiste ning emakaväliste raseduste arv ja liik (iseeneslik raseduse katkemine, omal soovil raseduse katkestamine, meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamine, emakaväline rasedus, muu raseduse katkemine või katkestamine).

  (4) Naise poolt kasutatud rasestumisvastaste meetodite andmed:
  1) enne rasestumist kasutatud rasestumisvastane meetod (kombineeritud hormonaalne meetod, ainult progesterooni sisaldav meetod, SOS-pillid, muu meetod);
  2) raseduse katkemise või katkestamise järel kasutatud rasestumisvastane meetod.

  (5) Andmed naise käesoleva raseduse kohta: raseduse planeeritus, raseduskestus nädalates ning viimase menstruatsiooni, viljastamise ja embrüosiirdamise kuupäev.

  (6) Kui isikul puudub käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud isikukood, kantakse registrisse isiku sünniaeg.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4–9 nimetatud andmed esitatakse juhul, kui andmesubjekt on need andmed vabatahtlikult avaldanud.

§ 7.  Tervishoiuteenuse osutaja poolt infosüsteemi edastatavad andmed naise raseduse katkemise või katkestamise kohta

  (1) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud andmed.

  (2) Naise käesoleva raseduse katkemise või katkestamise andmed:
  1) liik (iseeneslik raseduse katkemine, omal soovil raseduse katkestamine, meditsiinilisel näidustusel raseduse katkestamine, muu raseduse katkemine või katkestamine);
  2) meetod (vaakumaspiratsioon, ravim, keisrilõige, ei vajanud sekkumist);
  3) aeg (päev/kuu/aasta);
  4) ebaõnnestunud katkestamise puhul liik (ravimiga või kirurgiline) ja kuupäev;
  5) esimese 24 tunni jooksul esinenud tüsistused (ei esinenud, verejooks, emaka perforatsioon, retensioon, veriemakas, emakakaela vigastus, muu).

§ 8.  Tervishoiuteenuse osutaja poolt infosüsteemi edastatavad andmed lapse sünni kohta

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja andmed käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud andmekoosseisus.

  (2) Sündinud lapse bioloogilise ema üldised isikuandmed käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud andmekoosseisus ja isa üldised isikuandmed § 6 lõike 2 punktides 1–7 nimetatud andmekoosseisus.

  (3) Sündinud lapse bioloogilise ema varasemate raseduste ja sünnituste andmed käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud andmekoosseisus.

  (4) Bioloogilise ema terviseandmed:
  1) rasedusaegse jälgimise andmed (esimese visiidi aeg, raseduskestus esimesel visiidil, visiitide arv, ema kaal ja pikkus enne rasedust, rasedusega seotud riskitegurid ja toimingud, ema raseduspuhused diagnoosid, sealhulgas kaasuvad haigused (RHK kood);
  2) käesoleva sünnituse andmed (lapse sünnikoht, raseduskestus sünnitushetkel, valutustamine, sünnitusega seotud toimingud, sünnitamisviis, lootevee puhkemise aeg, sünnituse kestus, verekaotus);
  3) ema sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid (RHK kood);
  4) ema ravi kestus haiglas (päevad, haiglasse saabumise ja haiglast lahkumise kuupäev).

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isiku lapse andmed:
  1) isikukood;
  2) sugu;
  3) sünnikuupäev ja kellaaeg;
  4) sündimine elusalt või surnult (intranataalselt, antenataalselt, aeg täpsustamata);
  5) sünnituse käigus sündinud laste arv ja sünnijärjekord;
  6) kaksikute puhul platsentatsiooni tüüp;
  7) sünnikaal ja -pikkus ning peaümbermõõt;
  8) sünnihinne APGARi järgi;
  9) nabaväädivere happe-alustasakaalu näitajad;
  10) lapsega kohe sünnituse järel tehtud toimingud;
  11) andmed lapse haiglast lahkumisel või kuni seitsme päeva vanuseni (toimingud, immuniseerimine, toitmine, sõeluuringud, diagnoosid ja väärarendid (RHK kood), seisund, haiglast lahkumise kuupäev, lapse surma korral surmakuupäev ja kellaaeg);
  12) surma põhjus (RHK kood).

§ 9.  Tervishoiuteenuse osutaja poolt infosüsteemi edastatavad täiendavad andmed enneaegse lapse kohta

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja andmed käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud andmekoosseisus.

  (2) Bioloogilise ema üldised isikuandmed käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud andmekoosseisus.

  (3) Bioloogilise ema terviseandmed:
  1) sünnituseelne ja -aegne ravi ning protseduurid;
  2) lootevee puhkemise kellaaeg.

  (4) Enneaegse lapse üldised isikuandmed käesoleva määruse § 8 lõike 5 punktides 1–3 nimetatud andmekoosseisus.

  (5) Enneaegse lapse terviseandmed:
  1) sünnijärgne transport;
  2) haigusseisundid ja diagnoosid;
  3) tehtud toimingud ja ravi;
  4) ravimid;
  5) toitmine;
  6) uuringud;
  7) piltdiagnostika;
  8) lapse seisund haiglast lahkudes või raseduskestuse ja lapse sünnijärgse vanuse liitmisel saadud lapse vanuseni 44 nädalat (toitmine, mõõdud, diagnoosid ja väärarendid, kaasuvad haigused);
  9) surma põhjus (RHK kood);
  10) surma aeg (kuupäev, kellaaeg).

  (6) Enneaegseks lapseks loetakse käesoleva paragrahvi mõistes last, kes on sündinud raseduskestuses kuni 33 rasedusnädalat ja kuus päeva.

  (7) Käesoleva paragrahvi mõistes kogutakse lapse kohta andmeid sünnijärgse haiglaravi lõpuni või raseduskestuse ja lapse sünnijärgse vanuse liitmisel saadud lapse vanuseni 44 nädalat.

§ 10.  Andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Infosüsteemi andmete esitamine, kandmine ja väljastamine, andmevahetus ja logide säilitamine 

§ 11.  Andmete esitamine infosüsteemi

  (1) Infosüsteemile esitavad andmeid tervishoiuteenuse osutajad, kes osutavad eriarstiabi tegevusloa alusel sünnitusabi ja günekoloogia või pediaatria teenust ning iseseisvalt osutatava ämmaemandusabi tegevusloa alusel kodusünnitusabi.

  (2) Infosüsteemile esitatakse andmed paberil, elektroonselt või riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu. Andmete esitamisel lisatakse esitaja allkiri, digitaalallkiri või asutuse e-tempel.

  (3) Andmete esitaja esitab infosüsteemile andmed hiljemalt lapse sünnile, raseduse katkemisele või katkestamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks, surnult sündinud või esimesel elunädalal surnud lapse sünni korral ülejärgmise kuu 15. kuupäevaks. Enneaegse lapse täiendavad andmed esitatakse hiljemalt haiglast väljakirjutamise või raseduskestuse ja lapse sünnijärgse vanuse liitmisel saadud 44 täisnädala täitumisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.

§ 12.  Andmete kandmine infosüsteemi

  Vastutav töötleja kannab andmed infosüsteemi 30 kalendripäeva jooksul pärast andmete saamist.

§ 13.  Andmete muutmine ja parandamine ning infosüsteemi kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Infosüsteemile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Infosüsteemi kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed, mille alusel parandatakse kanne 30 kalendripäeva jooksul.

  (3) Infosüsteemi kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on infosüsteemi vastutaval töötlejal õigus seaduses sätestatud korras teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid.

  (4) Infosüsteemi kantud andmete vigade või ebatäpsuste avastamisel sulgeb vastutav töötleja ligipääsu vigastele andmetele kuni andmete parandamiseni.

  (5) Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega infosüsteemis tehtud logid andmete vaatamise, lisamise, muutmise ja kustutamise kohta. Logid peavad sisaldama infot töötleja ja töötlemise aja kohta.

§ 14.  Juurdepääs ja andmete väljastamine

  (1) Juurdepääs infosüsteemi andmetele ja infosüsteemist andmete väljastamine tagatakse kooskõlas andmekaitset reguleerivate õigusaktidega, arvestades rahvatervise seaduses sätestatud erisusi.

  (2) Infosüsteemist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

  (3) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu infosüsteemi andmete põhjal koostatud statistilistele andmetele.

  (4) Vastutav töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid on infosüsteemist väljastatud.

§ 15.  Andmevahetus

  Andmete edastajad ja neilt saadavad andmed:
  1) rahvastikuregister – bioloogilise ema kohta käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1–9 nimetatud andmed ja surmakuupäev; bioloogilise isa kohta käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1–7 nimetatud andmed ja sündinud lapse kohta isikukood ja seotus vanematega ning surmakuupäev;
  2) surma põhjuste register – isiku surma põhjuse andmed, bioloogilise ema andmetest rasedussurma puhul naise surmakuupäev ja kellaaeg;
  3) Eesti hariduse infosüsteem – isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja viimane haridustase.

§ 16.  Andmete töötlemise logimine

  Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega registris tehtud logid kande vaatamise, lisamise, muutmise ja kustutamise kohta, võimaldades tuvastada töötlemistoimingu teinud isiku ja töötlemise aja.

4. peatükk Infosüsteemi andmete säilitamine 

§ 17.  Andmete säilitamine

  (1) Infosüsteemi andmeid säilitatakse tähtajatult.

  (2) Logisid säilitatakse viis aastat andmete tekkimisest.

5. peatükk Infosüsteemi järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 18.  Infosüsteemi järelevalve

  Andmekaitse järelevalveasutus ja vastutav töötleja teevad järelevalvet infosüsteemi pidamise üle vastavalt oma pädevusele.

§ 19.  Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest selleks vastutavale töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 20.  Infosüsteemi lõpetamine

  (1) Infosüsteemi pidamise lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Infosüsteemi lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine.

  (3) Infosüsteem lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Andmete ülekandmine

  Vastutav töötleja korraldab raseduskatkestusandmekogu ja meditsiinilise sünniregistri andmete ülekandmise raseduse infosüsteemi koosseisu peale käesoleva määruse jõustumist. Raseduskatkestusandmekogu isikustamata andmed kantakse infosüsteemi arhiivi isikustamata kujul.

§ 22.  Määruse rakendamine

  Määruse § 6 lõike 4 punkti 2, § 6 lõike 5 alusel raseduse planeerituse, viljastamise ja embrüosiirdamise kuupäeva, § 7 lõike 2 punkti 4, § 8 lõike 4 punkti 1 alusel esimese visiidi aja, ema kaalu ja pikkuse andmeid enne rasedust ning RHK koodi, § 8 lõike 4 punkti 4, § 8 lõike 5 punkti 7 alusel peaümbermõõdu ja punkti 11 alusel immuniseerimise, toitmise, sõeluuringu ja haiglast lahkumise kuupäeva andmete ning §-s 9 nimetatud andmete kogumise tagab vastutav töötleja hiljemalt 1. jaanuariks 2020. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json