Teksti suurus:

Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2019, 14

Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu

Vastu võetud 20.03.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 109 lõike 4, § 111 lõike 2 ja § 112 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande sisu

  (1) Üleujutusega seotud riskide hinnang koostatakse olemasolevate kättesaadavate andmete põhjal.

  (2) Üleujutusega seotud riskide hindamise aruandes esitatakse järgmine teave:
  1) aset leidnud teadaolevate selliste üleujutuste kirjeldus, millel oli oluline kahjulik mõju inimese tervisele ja varale, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele, kui sarnaste üleujutuste esinemine tulevikus on endiselt tõenäoline;
  2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud üleujutuste ulatuse ja kulgemisteede kirjeldus ning kahjuliku mõju hinnang;
  3) selliste aset leidnud oluliste üleujutuste kirjeldus, mis ei põhjustanud olulisi kahjulikke tagajärgi, kuid mis võivad selliseid tagajärgi kaasa tuua nende esinemise korral tulevikus;
  4) inimese tervisele ja varale, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele tulevikus esineda võivatest üleujutustest tulenevate võimalike kahjulike tagajärgede hinnang, mis võtab arvesse maastiku iseärasusi, vooluveekogude ja jõeluhtade paiknemist, nende üldisi hüdroloogilisi ja geomorfoloogilisi omadusi, tulvakaitse tehislike infrastruktuuride olemasolu korral nende tõhusust, asustatud alade paiknemist, majandustegevuse piirkondi ning pikaajalist arengut, sealhulgas kliimamuutuse mõju üleujutuste esinemisele.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruandele lisatakse sobivas mõõtkavas vesikonna topograafiline ja maakasutust tähistav kaart, millele on kantud alamvesikondade, valgalade või alamvalgalade ning rannavööndite piirid.

§ 2.  Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaartidele märgitavad andmed

  (1) Üleujutusohupiirkonna kaardile märgitakse alad, kus võib esineda:
  1) väikese tõenäosusega üleujutus – üks kord 1000 või enama aasta jooksul – või erakorralisest sündmusest põhjustatud üleujutus;
  2) keskmise tõenäosusega üleujutus – üks kord 100 või enama aasta jooksul;
  3) suure tõenäosusega üleujutus – vähemalt üks kord vähem kui 100 aasta jooksul.

  (2) Üleujutusohupiirkonna kaardile kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud üleujutuste kohta andmed üleujutuse ulatuse, tulvavee kõrguse või veetaseme ning vajaduse korral vee voolukiiruse või vooluhulga kohta.

  (3) Üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud üleujutuste kohta järgmised andmed ja üleujutusest potentsiaalselt mõjutatud kaitset vajavad alad:
  1) üleujutusest potentsiaalselt mõjutatud elanike ligikaudne arv;
  2) majandustegevuse liik üleujutuse potentsiaalses mõjupiirkonnas;
  3) tööstusheite seaduse § 19 lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkondade käitised, mis võivad üleujutuse korral põhjustada juhuslikku saastatust;
  4) veekogud, mida kasutatakse joogivee võtmiseks ja mille projektikohane tootlikkus ööpäevas on üle 10 kuupmeetri või mis teenindavad enam kui 50 inimest, ning veekogud, mida kavatsetakse tulevikus nimetatud eesmärgil kasutada;
  5) puhkeotstarbeks mõeldud alad, sealhulgas supluskohad ja supelrannad;
  6) elupaikade ja liikide kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud alad, kus vee seisundi säilitamine või parandamine on oluline kaitsetegur, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku alad.

  (4) Üleujutusega seotud riskipiirkondade kaardile kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetele ka muud andmed, mis on vajalikud üleujutusohuga seotud oluliste riskide tuvastamiseks, sealhulgas andmed muude oluliste saasteallikate kohta.

§ 3.  Üleujutusega seotud riskide maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu

  (1) Üleujutusega seotud riskide maandamiskavas peavad sisalduma:
  1) üleujutusega seotud riskide hindamise tulemused vesikonna kaardina, kus on näidatud vesikonna olulised riskipiirkonnad;
  2) üleujutusohupiirkondade ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaardid ning nende kaartide põhjal tehtud järeldused;
  3) üleujutusega seotud riskide maandamise eesmärkide kirjeldus;
  4) kokkuvõte üleujutusega seotud riskide maandamise eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmetest nende tähtsuse järjekorras, kaasa arvatud käesoleva määruse, kemikaaliseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel rakendatud üleujutustega seotud meetmetest;
  5) piiriülese vesikonna korral rakendatavate piiriülese mõjuga meetmete tasuvuse hindamise meetodite kirjeldus;
  6) riskide maandamiskava rakendamise kirjeldus, milles on tähtsuse järjekorras esitatud kava rakendamisel tehtavate edusammude jälgimise meetmete kirjeldus, avaliku teavitamise ja avaliku arutelu meetmete kokkuvõte, maandamiskava rakendamisega seotud asutuste loetelu, piiriüleses vesikonnas rakendatava koostöö kirjeldus ning maandamiskava seos veemajanduskavaga.

  (2) Üleujutusega seotud riskide ajakohastatud maandamiskavas esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:
  1) ülevaade käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete, meetmete ja kirjelduste muutustest ja maandamiskava ajakohastamistest kava viimasest kinnitamisest arvates, sealhulgas ülevaade kliimamuutuse mõjust üleujutuste tekkimisele;
  2) maandamiskava eesmärkide saavutamise hinnang;
  3) maandamiskavaga kehtestatud, kuid seni rakendamata meetmete kirjeldus ja nende rakendamata jätmise selgitus;
  4) maandamiskava viimasest kinnitamisest arvates rakendatud täiendavate meetmete kirjeldus.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. oktoobril.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json