Teksti suurus:

Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.03.2021 otsus nr 705

Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.03.2021

§ 1.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

§ 481. Täitemenetluse lõpetamine jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude ja muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumise tõttu

(1) Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse nõude täitmise aegumise tõttu, kui:
1) võlgnik on esitanud kohtutäiturile avalduse täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu;
2) jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tuleneva nõude esimest korda täitmiseks esitamisest on möödunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 157 sätestatud tähtaeg ja
3) sissenõudja ei vaidle täitemenetluse lõpetamisele vastu.

(2) Avalduse esitamisel tuleb võlgnikul maksta tasu avalduse läbivaatamise eest kohtutäituri seaduse § 411 lõikes 1 sätestatud määras. Kui ühes avalduses on esitatud taotlus mitmes täiteasjas menetluse lõpetamiseks, siis tasutakse avalduse läbivaatamise tasu iga täiteasja eest.

(3) Kui võlgnik ei maksa käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tasu, võib kohtutäitur jätta võlgniku avalduse tähelepanuta. Avalduse tähelepanuta jätmise korral ei saa esitada kaebust kohtutäituri tegevuse peale käesoleva seadustiku § 217 lõikes 1 sätestatud korras.

(4) Täitemenetluse lõpetamine nõude täitmise aegumise tõttu ei vabasta võlgnikku täitekulude kandmisest.”;

3) paragrahvi 49 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „nõudest kirjalikult loobunud” sõnadega „või täitemenetlus sama nõude kohta on nõude täitmise aegumise tõttu lõpetatud”;

4) seadustikku täiendatakse §-ga 501 järgmises sõnastuses:

§ 501. Täitemenetluse lõpetamise kord nõude täitmise aegumise korral

(1) Kohtutäitur edastab käesoleva seadustiku § 481 lõike 1 punktis 1 nimetatud võlgniku avalduse sissenõudjale enda valitud viisil, kui on täidetud sama lõike punktis 2 sätestatud tingimus, ja annab tähtaja kirjaliku seisukoha esitamiseks. Võlgniku avalduse edastamise korral selgitab kohtutäitur sissenõudjale käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud võlgniku õigust esitada kohtule avaldus täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu.

(2) Kohtutäitur ei kanna kuni võlgniku avalduse lahendamiseni sundtäitmise tulemusel kohtutäituri ametialasele arvelduskontole laekunud raha sissenõudjale üle.

(3) Kohtutäitur vaatab võlgniku avalduse läbi 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates ja teeb läbivaatamisest arvates seitsme päeva jooksul otsuse täitemenetluse lõpetamiseks või teavitab menetlusosalisi täitemenetluse jätkamisest otsust tegemata.

(4) Kui kohtutäitur ei lõpeta täitemenetlust käesoleva seadustiku § 481 lõike 1 alusel, teavitab kohtutäitur võlgnikku tema õigusest esitada kohtule avaldus täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu käesoleva seadustiku § 2231 alusel.

(5) Täitemenetluse lõpetamata jätmise korral käesoleva seadustiku § 481 lõike 1 alusel ei saa esitada kaebust kohtutäituri tegevuse peale käesoleva seadustiku § 217 lõikes 1 sätestatud korras.

(6) Kui kohtutäituri ametialasele arvelduskontole on võlgniku avalduse läbivaatamise ajal sundtäitmise tulemusena laekunud raha, mida kohtutäitur ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel sissenõudjale üle kandnud ja kohtutäitur lõpetab täitemenetluse käesoleva seadustiku § 481 lõike 1 alusel, tagastab kohtutäitur laekunud raha võlgnikule viie tööpäeva jooksul pärast kohtutäituri otsuse peale kaebuse esitamise tähtaja möödumist.

(7) Kui kohtutäitur ei lõpeta täitemenetlust käesoleva seadustiku § 481 lõike 1 alusel, kannab kohtutäitur võlgniku avalduse läbivaatamise ajal sundtäitmise tulemusena kohtutäituri ametialasele arvelduskontole laekunud raha üle sissenõudjale, kuid mitte enne 15 tööpäeva möödumist võlgnikule täitemenetluse jätkamisest teatamisest arvates.”;

5) seadustiku 7. osa täiendatakse §-ga 2231 järgmises sõnastuses:

§ 2231. Avaldus täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu

(1) Võlgnik võib esitada kohtule avalduse täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu, kui jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tuleneva nõude esimest korda täitmiseks esitamisest on möödunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 157 sätestatud tähtaeg. Kohus vaatab võlgniku avalduse läbi hagita menetluses.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse läbivaatamisel kohtus on menetlusosalised avaldaja ja sissenõudja.

(3) Kohus võib avalduse alusel kohaldada määrusega esialgset õiguskaitset.

(4) Määruse peale, millega kohus lahendab avalduse täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu, võivad määruskaebuse esitada avaldaja ja sissenõudja.

(5) Avalduse võib kohtule esitada täitemenetluse lõpuni.

(6) Avalduse rahuldamine ei vabasta võlgnikku täitekulude kandmisest.”.

§ 2.  Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seadust täiendatakse §-dega 411–413 järgmises sõnastuses:

§ 411. Nõude täitmise aegumise kohaldamise avalduse läbivaatamise eest makstav tasu

(1) Kui võlgnik esitab kohtutäiturile täitemenetluse seadustiku § 481 lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduse, on kohtutäituril õigus saada avalduse läbivaatamise eest tasu 15 eurot.

(2) Tasu makstakse avalduse esitamisel. Kui võlgnik ei maksa tasu, võib kohtutäitur jätta avalduse tähelepanuta.

§ 412. Kohtutäituri tasu täitemenetluse lõpetamise korral nõude täitmise aegumise tõttu

Täitemenetluse lõpetamisel nõude täitmise aegumise tõttu on kohtutäituril õigus nõuda võlgnikult menetluse põhitasu kuni pooles ulatuses arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Täitemenetluse alustamise tasu kohtutäitur nõuda ei või.

§ 413. Käesoleva seaduse §-de 411 ja 412 kohaldamine

Käesoleva seaduse §-de 411 ja 412 sätteid ei kohaldata täitemenetluse lõpetamisele täitemenetluse seadustiku §-de 202 ja 207 alusel.”.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) nõude täitmise aegumise tõttu täitemenetluse lõpetamise avalduse läbivaatamine juhul, kui võlgnik on enne kohtule avalduse esitamist pöördunud avaldusega kohtutäituri poole täitemenetluse seadustiku §-s 481 sätestatud korras täitemenetluse lõpetamiseks ja kohtutäitur on jätnud täitemenetluse lõpetamata;”;

2) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Avalduse esitamisel täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu tasutakse riigilõivu 30 eurot.”.

§ 4.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 475 lõiget 1 täiendatakse punktiga 153 järgmises sõnastuses:

„153) nõude täitmise aegumise tõttu täitemenetluse lõpetamise avalduse lahendamine;”.

§ 5.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui seadusega muudetakse kohtu pädevust või asja lahendamise menetlusliiki, võib enne vastava seaduse jõustumist alustatud asja lahendamise viia lõpule menetluse alustamise ajal kehtinud korra järgi.”;

2) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 115 järgmises sõnastuses:

§ 115. Täitemenetluse seadustiku § 501 lõike 3 rakendamine

Kuni 2021. aasta 31. detsembrini võlgniku esitatud avalduse vaatab kohtutäitur läbi 60 päeva jooksul avalduse saamisest arvates ja teeb läbivaatamisest arvates 15 päeva jooksul otsuse täitemenetluse lõpetamiseks või teavitab menetlusosalisi täitemenetluse jätkamisest otsust tegemata.”.

§ 6.  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmine

Tsiviilseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 154 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Korduvate kohustuste täitmisele suunatud nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus, on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, kui kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.”;

2) paragrahv 157 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 157. Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude ja muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine

(1) Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumistähtaeg on kümme aastat.

(11) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud täitedokumendiga on tunnustatud kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev nõue või kriminaalmenetluse raames tsiviilhagiga esitatud nõue, siis on sellise nõude täitmise aegumistähtaeg 20 aastat.

(2) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud nõude täitmise aegumistähtaeg algab kohtulahendi jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist.

(3) Pankrotimenetluses tunnustatud nõude täitmise aegumistähtaeg on kümme aastat pankrotimenetluse lõppemisest arvates.

(4) Korduvate kohustuste täitmisest tuleneva tulevikus sissenõutavaks muutuva jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumistähtaeg on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, kui kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.

(5) Lapse ülalpidamise kohustuse nõude täitmise aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, kui kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.

(6) Täitmise aegumine peatub lisaks muudele käesolevas seaduses sätestatud alustele ka täitemenetluse ajal sissenõudja poolt esitatud hagi või avalduse alusel võlgniku vara või selle kindlakstegemise kohta toimuva kohtumenetluse ajaks. Täitmise aegumise peatumise lõppemisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 160 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.”;

3) paragrahvi 158 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Aegumist ei loeta katkenuks täitemenetluses sissenõudjale võlgnetava osalise tasumisega, intresside maksmisega, tagatise andmisega või muu teo tegemisega.”;

4) paragrahv 159 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 159. Aegumise katkemine täitedokumendi täitmiseks esitamisega

(1) Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi esimest korda täitmiseks esitamisega.

(2) Aegumist ei loeta katkenuks, kui täitedokumenti ei võeta täitmiseks.”.

§ 7.  Tuleohutuse seaduse muutmine

Tuleohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 11 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „koostamine” sõnadega „või kooskõlastamine”;

2) paragrahvi 42 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „tööstus- ja tootmishoones” sõnadega „tööstus- ja laohoones”.

§ 8.  Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmine

Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lõikes 6 aegumise peatumise kohta sätestatut kohaldatakse ka enne 2021. aasta 1. aprilli täitmiseks esitatud nõuetele.”.

§ 9.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. aprillil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json