Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.03.2022 otsus nr 80

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2022

§ 1.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 pealkirja täiendatakse pärast sõna „kasutamine” sõnadega „ja ostmine”;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandustoodete tootmiseks põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis;”;

3) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõna „sisevetes” tekstiosaga „siseveekogudes, sealhulgas nendes siseveekogudes, mida läbib riigipiir (edaspidi koos siseveed),”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatud komisjoni määrus ei ole kohaldatav, eelkõige käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 või 31 nimetatud asjaolude esinemise korral, võib eriotstarbelise diislikütuse kasutamist võimaldada vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), või komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54), tähenduses.”;

5) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel võib eriotstarbelist diislikütust osta ning kasutada üksnes isik, kellel on käesoleva seaduse alusel antud eriotstarbelise diislikütuse ostuõigus (edaspidi ka ostuõigus). Ostuõiguse omamise kohustus ei laiene isikutele, kes ostavad eriotstarbelist diislikütust alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud alustel ja tingimustel.”;

6) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Põllumajandustoodete tootmine käesoleva seaduse tähenduses on komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 9 sätestatud tegevus.”;

7) paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eriotstarbelise diislikütuse müügil, milleks käesoleva seaduse tähenduses peetakse nii tasu eest kui ka tasuta võõrandamist, on müüja kohustatud kindlaks tegema ostja ning tuvastama ostja või ostja esindaja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi alusel või e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste vahendeid kasutades.

(2) Eriotstarbelise diislikütuse müüja on kohustatud enne müüki kontrollima, kas ostjal on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõigus ning ostja esindajal esindusõigus eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks. Olukorras, kus ostja esindajal on rohkem kui ühe isiku esindusõigus, peab müüja tegema kindlaks, keda esindades ost tehakse.

(3) Eriotstarbelise diislikütuse müüja märgib üles järgmised andmed ning edastab need koos teiste vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel kehtestatud andmetega Maksu- ja Tolliametile:
1) ostja nimi ja registrikood;
2) ostja esindaja nimi ja isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg;
3) ostja eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarve juhul, kui tal on ostuõigus nii põllumajanduses kui ka kutselisel kalapüügil eriotstarbelise diislikütuse kasutamiseks.

(4) Müüja keeldub eriotstarbelise diislikütuse müügist, kui:
1) ostja või ostja esindaja ei võimalda isikusamasuse tuvastamist;
2) ostjal puudub ostuõigus;
3) isikul puudub tehingu tegemiseks esindusõigus;
4) ostja või ostja esindaja tegevus on lubatud kasutusotstarbega ilmselges vastuolus, eelkõige kütuse tankimine käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktis 1 nimetamata mootorsõidukisse.

(5) Kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet on tunnistanud ostuõiguse kehtetuks või kui ostuõigust omaval isikul ei ole enam võimalik eriotstarbelist diislikütust ise kasutada, võib maksuhaldur lubada isiku taotluse alusel eriotstarbelise diislikütuse võõrandada teisele eriotstarbelise diislikütuse ostuõigust omavale isikule.

(6) Eriotstarbelise diislikütuse müüja seaduslik esindaja on kohustatud korraldama käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmise.”;

8) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „põllumajanduses” sõnadega „ja kutselisel kalapüügil”;

9) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Riigiabi saaja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses või komisjoni määruse (EL) nr 1388/2014 artikli 3 lõike 5 tähenduses, kui selline nõue tuleneb asjakohasest Euroopa Liidu õigusaktist.”;

10) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui pärast riigiabi andmist selgub, et põllumajanduses või kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse kasutaja ei vastanud eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 31 sätestatud nõudele, nõuab PRIA abi saajalt riigiabi tagasi. Muul juhul nõuab ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi tagasi Maksu- ja Tolliamet. Riigiabi nõutakse tagasi konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras.”;

11) seadust täiendatakse §-dega 31–37 järgmises sõnastuses:

§ 31. Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõigus

(1) Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks ning kasutamiseks antakse ostuõigus käesoleva seaduse §-des 32 ja 33 sätestatud alustel ja korras järgmistele majandustegevusega tegelevatele isikutele:
1) põllumajandustoodete tootmisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik;
2) põllumajanduslikku teenustööd osutav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik;
3) kaluri kalapüügiluba omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.

(2) Juriidilise isiku, sealhulgas avalik-õigusliku juriidilise isiku tegevus eriotstarbelise diislikütuse kasutamisel põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel loetakse majandustegevuseks ka juhul, kui selle eesmärk ei ole tulu saamine.

(3) Ostuõigust omav isik peab viivitamata teavitama PRIA-t oma tegevuses toimunud muudatusest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada talle antud ostuõiguse kehtivust.

(4) Ostuõigust omava isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama käesolevas seaduses sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmise.

§ 32. Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine isiku taotluseta

(1) Isiku taotluseta loetakse ostuõigus antuks järgmistele isikutele:
1) juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kellele on määratud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel otsetoetus või ühise põllumajanduspoliitika kohane pindalaga, välja arvatud metsamaa pindala, seotud maaelu arengu toetus (edaspidi koos pindalatoetus);
2) juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle puhul on PRIA tema pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks teinud, et isiku kasutuses on pindalatoetuse saamiseks nõutaval määral põllumajandusmaad;
3) juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab põllumajandusloomade registri andmetel käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud arvul põllumajandusloomi või mesilasperesid ja kellele on antud veterinaarseaduse alusel tegevusluba loomapidamiseks või kes on esitanud majandustegevusteate loomapidamise kohta;
4) juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes omab kaluri kalapüügiluba.

(2) Isiku ostuõigus tekib põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ostuõiguse kande tegemisest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud põllumajandusloomade ja mesilasperede arvu, sealhulgas põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega nende Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antavate pindalaga seotud toetuste loetelu, mille saamisel isikule ostuõigust ei anta.

§ 33. Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine põllumajandustoodete tootmisega tegeleva isiku taotluse alusel

(1) Põllumajandustoodete tootmisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes ei ole saanud ostuõigust käesoleva seaduse § 32 alusel, võib taotleda ostuõigust, kui ta vastab kõikidele järgmistele nõuetele:
1) ta tegeleb taimekasvatusega;
2) tema kasutuses on käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud mahus põllumajandusmaad;
3) tema kasutuses on käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 kohane põllumajandustehnika.

(2) Ostuõiguse saamiseks esitatakse taotlus PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

(3) PRIA kontrollib ostuõiguse taotleja vastavust ostuõiguse saamise nõuetele ja lahendab ostuõiguse taotluse käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud korras.

(4) Ostuõigus hakkab kehtima põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ostuõiguse kande tegemisest ning kehtib üks aasta. Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ostuõiguse kande tegemisega loetakse, et otsus on isikule teatavaks tehtud.

(5) Ostuõiguse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning täpsemad nõuded põllumajandustoodete tootmisega tegeleva isiku, kasutatava põllumajandusmaa ja põllumajandustehnika ning taotluse kohta kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 34. Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine põllumajandusliku teenustöö osutamisega tegeleva isiku taotluse alusel

(1) Põllumajanduslikku teenustööd osutav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes ei ole saanud ostuõigust käesoleva seaduse § 32 või 33 alusel, võib taotleda ostuõigust, kui ta vastab mõlemale järgmisele nõudele:
1) tema põllumajandust abistavas või saagikoristusjärgses tegevuses on vaja kasutada diislikütust;
2) tema kasutuses on käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 kohane põllumajandustehnika.

(2) Ostuõiguse saamiseks esitatakse taotlus PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

(3) PRIA kontrollib ostuõiguse taotleja vastavust ostuõiguse saamise nõuetele ja lahendab taotluse käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud korras.

(4) Ostuõigus hakkab kehtima põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ostuõiguse kande tegemisest ning kehtib üks aasta. Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ostuõiguse kande tegemisega loetakse, et otsus on isikule teatavaks tehtud.

(5) Ostuõiguse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning täpsemad nõuded põllumajanduslikku teenustööd osutava isiku, kasutatava põllumajandustehnika ja taotluse kohta kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 35. Eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmisest keeldumine ja ostuõiguse kehtetuks tunnistamine

(1) PRIA keeldub ostuõiguse andmisest, kui:
1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;
2) taotleja ei vasta ostuõiguse saamise nõuetele;
3) taotleja ei võimalda teha kohapealset kontrolli;
4) taotlejal on kehtiv karistus eriotstarbelise diislikütuse kasutamise, käitlemise või müügiga seotud nõuete rikkumise eest.

(2) PRIA tunnistab isikule antud ostuõiguse kehtetuks, kui:
1) ostuõigust omav isik teatab ostuõigusest loobumisest;
2) ostuõigust omava isiku tegevus põllumajandustoodete tootmise või põllumajandusliku teenustöö osutamise tegevusalal on lõppenud või isiku kaluri kalapüügiluba on tunnistatud kehtetuks.

(3) PRIA võib tunnistada isikule antud ostuõiguse kehtetuks, kui:
1) ostuõigust omav isik ei võimalda teostada riiklikku järelevalvet eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse nõuete täitmise üle ega eriotstarbelise diislikütuse kasutamise üle;
2) ostuõigust omav isik ei esita ostuõiguse saamisele järgneval pindalatoetuse taotluse esitamise tähtajal taotlust pindalatoetuse saamiseks, kui ta on saanud ostuõiguse käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punkti 1 või 2 alusel;
3) ostuõigust omav isik ei ole pidanud 60 järjestikuse päeva jooksul käesoleva seaduse § 32 lõike 3 alusel kehtestatud arvul põllumajandusloomi või mesilasperesid;
4) ostuõigust omaval isikul on kehtiv karistus eriotstarbelise diislikütuse kasutamise, käitlemise või müügiga seotud nõuete rikkumise eest;
5) ostuõigust omav isik või tema tegevus ei vasta muudele käesolevas seaduses sätestatud tingimustele.

(4) PRIA teeb ostuõiguse kehtetuks tunnistamise otsuse 30 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud asjaolude teadasaamisest arvates. Isiku ostuõigus lõppeb põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ostuõiguse kehtetuks tunnistamise kande tegemisest.

(5) Isik, kes jätkab pärast ostuõiguse kehtetuks tunnistamist põllumajandustoodete tootmise, põllumajandusliku teenustöö osutamise või kutselise kalapüügiga, võib eelnevalt omandatud eriotstarbelise diislikütuse lubatud kasutusotstarbel ära kasutada.

§ 36. Volituse andmine eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks

(1) Ostuõigust omav isik võib ostutehingu teha seadusliku või volitatud esindaja kaudu.

(2) Eriotstarbelise diislikütuse ostmise volituse võib anda füüsilisele isikule, kes teeb töötamise registri andmetel ostuõigust omava isiku heaks tööd, või kutselise kalapüügi puhul ka kalapüügiloale kantud kutselisele kalurile.

(3) Ostuõigust omav isik teatab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu oma volitatud esindaja nime ja isikukoodi või isikukoodi puudumise korral sünniaja.

(4) Esindusõiguse alusel eriotstarbelise diislikütuse ostmist käsitatakse esindatavale antava riigiabina.

(5) Ostuõigust omav isik peab volituse tagasivõtmisest või oma esindajaga töösuhte lõpetamisest PRIA-t viivitamata PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teavitama.

§ 37. Andmete kandmine põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning juurdepääs andmetele

(1) Ostuõiguse andmise, taotluse rahuldamata jätmise ning ostuõiguse lõpetamise kohta kantakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel peetavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse järgmised andmed:
1) ostuõiguse taotleja ja saaja nimi, registrikood ning andmed füüsilise isiku surma ja juriidilise isiku likvideerimise kohta;
2) ostuõiguse taotleja ja saaja kontaktandmed ning asu- ja tegevuskoha andmed;
3) ostuõiguse saamiseks esitatud taotluse andmed ja taotluse menetlemise käigus saadud andmed;
4) andmed ostuõiguse kehtivuse kohta;
5) eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks volitatud isiku nimi ja isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning volituse kestus;
6) ostuõiguse taotluse esitanud isiku nimi ja kontaktandmed ning esindusõiguse alus.

(2) Andmed isikute kohta, kellele loetakse käesoleva seaduse § 32 alusel ostuõigus antuks, kannab PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ühe tööpäeva jooksul § 32 lõike 1:
1) punkti 1 puhul pindalatoetuse rahuldamise otsuse tegemise päevast arvates;
2) punkti 2 puhul pindalatoetuse rahuldamata jätmise otsuse tegemise päevast arvates, kui nõuetekohane põllumajandusmaa pindala on kindlaks määratud;
3) punkti 3 puhul põllumajandusloomade registrisse kande tegemise päevast arvates;
4) punkti 4 puhul kutselise kalapüügi registrisse kande tegemise päevast arvates.

(3) PRIA kannab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed ostuõiguse andmise, sellest keeldumise või ostuõiguse kehtetuks tunnistamise kohta põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse otsuse tegemise päeval.

(4) Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel ostuõiguse kehtivuse ning ostuõiguse teostamiseks antud volituse kohta on õiguslik tähendus.

(5) Kütuse müügi tegevusluba omaval eriotstarbelise diislikütuse müüjal on juurdepääs järgmisele teabele käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud isiku kohta:
1) ostuõiguse kehtivus;
2) esindusõigus eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks;
3) ostja eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarve.”;

12) paragrahvi 4 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Riiklikku järelevalvet ostuõiguse nõuete ning käesoleva seaduse § 13 lõigetes 3 ja 31 nimetatud nõuete täitmise üle teostab PRIA.”;

13) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maksu- ja Tolliamet ning PRIA teevad riikliku järelevalve teostamiseks koostööd ja vahetavad omavahel vajalikku teavet.”;

14) paragrahvis 41 asendatakse arv „49” tekstiosaga „49–51”;

15) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Ostuõigust omav isik peab tegema eriotstarbelise diislikütuse kasutamise kontrollimisel korrakaitseorganiga koostööd ja vajaduse korral tõendama eriotstarbelise diislikütuse kasutamist lubatud kasutusotstarbel.”;

16) paragrahvi 81 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 81. Rakendussätted”;

17) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

„(9) 2023. aastal kantakse andmed nende isikute kohta, kellele loetakse käesoleva seaduse § 32 alusel ostuõigus antuks, põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 2023. aasta 1. jaanuariks. Taotluse alusel ostuõiguse saanud isikute kohta kantakse andmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse alates 2023. aasta 1. jaanuarist.

(10) 2023. aasta 1. jaanuariks loetakse käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale ostuõigus antuks, kui isikule määrati 2022. aastal pindalatoetus või pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus tehti kindlaks, et 2022. aastal oli isiku kasutuses pindalatoetuse saamiseks nõutaval määral põllumajandusmaad. Nimetatud ostuõiguse kehtetuks tunnistamisel lähtutakse käesolevas seaduses sätestatust, sealhulgas 2023. aastal pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus selgunud asjaoludest.

(11) Enne 2023. aasta 1. jaanuari soetatud eriotstarbelise diislikütuse jäägi võib lõpuni tarbida ilma ostuõiguseta ning ilma kütuse võõrandamise, deklareerimise ja mõõtmise ning täiendava aktsiisi maksmise kohustuseta tingimusel, et see kasutatakse ära 2023. aasta jooksul käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktis 1 või 2 sätestatud kasutusotstarbel.”;

18) seadust täiendatakse §-ga 83 järgmises sõnastuses:

§ 83. Seaduse järelhindamine

Maaeluministeerium analüüsib 2024. aasta 31. detsembriks käesolevas seaduses sätestatud ostuõiguse rakendamise mõju ja tulemuslikkust.”.

§ 2.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 98 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „kalandusturu korraldamise abinõude rakendamiseks” tekstiosaga „, eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse kasutamiseks”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 15. novembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 5 jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkte 4 ja 9 rakendatakse tagasiulatuvalt 2022. aasta 1. jaanuarist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json