Teksti suurus:

Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.03.2022 otsus nr 81

Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2022

§ 1.  Autoveoseaduse muutmine

Autoveoseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „veose saatedokumendid” ja „saatedokument” sõnaga „veodokument” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tasuline rahvusvaheline veosevedu auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass ületab 2500 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis, on kehtiva tegevusloata ja tegevusloa ärakirjata keelatud, kui käesolevas seaduses, välislepingus või Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.”;

3) paragrahvi 5 lõike 5 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Veose saatja, ekspedeerija või veoseveo tellimisel osalev pea- või alltöövõtja, tema juhatuse liige või muu esindaja, kellele oli käesolevas lõikes nimetatud kohustus delegeeritud, peab veoseveo tellimisel kontrollima, et veoseveo korraldajal on:”;

4) paragrahvi 5 lõike 5 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „või 11”;

5) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse sõnad „saatjal või ekspedeerijal” sõnadega „saatjal, ekspedeerijal või veoseveo tellimisel osaleval pea- või alltöövõtjal”;

6) paragrahvi 7 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „vedajal” sõnadega „ning taotlejat või vedajat juhtima õigustatud isikul (edaspidi tegevjuht)”;

7) paragrahvi 7 lõike 4 teise lause sissejuhatavat lauseosa, lõike 5 sissejuhatavat lauseosa ja lõike 7 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „vedaja” sõnadega „ning tema tegevjuht” vastavas käändes;

8) paragrahvi 7 lõike 7 teist lauset täiendatakse pärast sõna „vedajat” sõnadega „või tema tegevjuhti”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kui vedajat ja tema tegevjuhti on karistatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud õigusrikkumise eest, võib nende mainet pidada heaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 2 kohase menetluse tulemusel tehakse otsus, et hea maine kaotamine oleks ebaproportsionaalne, ning selle otsuse põhjendused kantakse liiklusjärelevalve infosüsteemi.”;

10) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „eest” sõnadega „riigisisesel ja rahvusvahelisel veoseveol ning kabotaažveol”;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kui veokorraldusjuhti on karistatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigusrikkumise eest, võib tema mainet pidada heaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 2 kohase menetluse tulemusel tehakse otsus, et hea maine kaotamine oleks ebaproportsionaalne, ning selle otsuse põhjendused kantakse liiklusjärelevalve infosüsteemi.”;

12) paragrahvi 11 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Oma kulul korraldatav rahvusvaheline veosevedu peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 punktis d sätestatud nõuetele, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti.”;

14) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Oma kulul korraldatav riigisisene veosevedu auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi ja mille valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis, peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 punktis d sätestatud nõuetele.”;

15) paragrahvi 11 lõiget 3 ja lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „sõitjatevedu” sõnaga „bussiga”;

16) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) taotleja tegevjuhi nimi, ning kui tegevjuht ja veokorraldusjuht ei ole sama isik, siis tegevjuhi isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning kontaktandmetena telefoninumber ja elektronposti aadress;”;

17) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „punktis c” tekstiosaga „lõike 1 punktis f”;

18) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa „1 või 2” tekstiosaga „1, 2 või 2a”;

19) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui tegevusloa ärakirja taotletakse auto kohta, mida vedaja kasutab kasutuslepingu alusel, ei või tegevusloa ärakirja kehtivusaeg olla pikem kui auto kasutuslepingu kehtivusaeg.”;

20) paragrahvi 19 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Tegevusloa ärakirja võib kehtetuks tunnistada või selle kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada ka juhul, kui käesoleva seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõude kohaselt ei ole tagatud auto või selle haagise õige kasutamine, tehniline korrasolek või nõuetekohane hoidmine.”;

21) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Tasulisel veoseveol peab autojuhil olema kaasas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument, mis tõendab veolepingu sõlmimist (edaspidi veodokument) ja mille koostab veose saatja või ekspedeerija.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud veodokumendil peavad olema vähemalt järgmised andmed:
1) veose saatja nimi ja aadress;
2) Eesti või välisriigi vedaja nimi ja aadress;
3) veose saaja nimi ja aadress;
4) veose pealelaadimise koht ja kuupäev;
5) veose mahalaadimise koht;
6) veose üldkasutatav nimetus;
7) veose brutomass või juhul, kui veose brutomassi ei ole võimalik määrata, veose kogus teistes mõõtühikutes.

(5) Elektroonilise veodokumendi kasutamisel lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud andmetele:
1) Eesti vedaja juures veosevedu teostava autojuhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
2) auto ja selle haagise registreerimisnumbrid.”;

22) paragrahvi 35 lõikes 11 asendatakse sõnad „Veose elektrooniliste saatedokumentide” sõnadega „Elektroonilise veodokumendi” ja sõnad „peavad saatedokumendid” sõnadega „peab veodokument”;

23) paragrahvi 48 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktis 11 nimetatud tegevjuhi andmed juhul, kui tegevjuht ja veokorraldusjuht ei ole sama isik;”;

24) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse majandustegevuse registrisse igal aastal hiljemalt 31. märtsiks vedaja töötajate, sealhulgas eraldi autojuhtide arv eelneva aasta 31. detsembri seisuga.”;

25) seaduse 11. peatükki täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

§ 481. Kontaktpunkt

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 18 lõikes 3 kirjeldatud teabevahetuse ning sama artikli lõigetes 4–7 sätestatud halduskoostöö ja vastastikuse abi osutamise eest vastutav kontaktpunkt on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või tema volitusel Transpordiamet.”;

26) paragrahvi 49 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Tolliamet” sõnaga „, Tööinspektsioon”;

27) paragrahvi 49 lõiget 5 täiendatakse pärast tekstiosa „ja 7” tekstiosaga „ning lõigetes 3 ja 4”;

28) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Tööinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 5 lõigetes 1–3 nimetatud dokumentide nõuete täitmise üle ettevõtja juures.”;

29) paragrahvi 50 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliamet võib kohaldada korrakaitseseaduse §-s 49 sätestatud riikliku järelevalve erimeetme rakendamisel vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

30) paragrahvi 72 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „nendes” sõnaga „selles”;

31) seadust täiendatakse §-dega 721 ja 722 järgmises sõnastuses:

§ 721. Autojuhi poolt veodokumendi esitamata jätmine

Autojuhi poolt veodokumendi esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 722. Veose saatja, ekspedeerija ning pea- ja alltöövõtja poolt nõuetele mittevastava veoseveo tellimine

(1) Veose saatja, ekspedeerija või veoseveo tellimisel osaleva pea- või alltöövõtja, tema juhatuse liikme või muu esindaja poolt, kellele oli veoseveo tellimise kohustus delegeeritud, tasulise veoseveo või kabotaažveo tellimine isikult, kellel puudub veoseveo tegevusluba, tegevusloa ärakiri või õigus tasulist veosevedu või kabotaažvedu korraldada, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot.”;

32) paragrahvi 73 punktides 1 ja 2 asendatakse arv „72” arvuga „722”;

33) paragrahvi 73 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Tööinspektsioon käesoleva seaduse §-des 53, 54, 61 ja 62 sätestatud väärtegude menetlemisel.”.

§ 2.  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmine

Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Seaduse kohaldamise erisused sõidukijuhi lähetamisel

(1) Käesolevat seadust kohaldatakse autoveosektori töötajale (edaspidi sõidukijuht). Kui sõidukijuhi lähetus vastab käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele, kohaldatakse talle käesolevat seadust, kui see on käesolevas seaduses sätestatud.

(2) Käesolevat seadust ei kohaldata sõidukijuhile, sealhulgas käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele vastavale Eestisse lähetatud sõidukijuhile, kes:
1) tegeleb kahepoolse veose- või sõitjateveoga;
2) läbib riigi territooriumi kaupa peale või maha laadimata või sõitjaid peale võtmata või neil väljuda laskmata;
3) teeb lisaks kahepoolsele veoseveole ühe peale- ja mahalaadimistoimingu läbitavates Euroopa Liidu liikmesriikides (edaspidi liikmesriik) või Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides (edaspidi kolmas riik), tingimusel et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis;
4) lisaks kahepoolsele veoseveole, mis algab veoettevõtja asukohaliikmesriigist (edaspidi asukohaliikmesriik) ja mille jooksul sõidukijuht ei tee veol sihtriiki ühtki täiendavat peale- või mahalaadimistoimingut, teeb asukohaliikmesriiki tagasi suunduval kahepoolsel veol läbitavates liikmesriikides või kolmandates riikides kuni kaks täiendavat peale- ja mahalaadimistoimingut, tingimusel et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis;
5) võtab kahepoolsel sõitjateveol läbitavates riikides sõitjad peale ja laseb sõitjatel läbitavates riikides väljuda üks kord, tingimusel et ta ei paku sõitjateveoteenust läbitava liikmesriigi sees.

(3) Kahepoolne veosevedu käesoleva seaduse tähenduses on veolepingu alusel toimuv veosevedu asukohaliikmesriigist teise liikmesriiki või kolmandasse riiki või teisest liikmesriigist või kolmandast riigist asukohaliikmesriiki, sealhulgas autoveoseaduse § 33 lõike 1 kohane kombineeritud veo maantee etapp.

(4) Kahepoolne sõitjatevedu käesoleva seaduse tähenduses on sõitjate rahvusvaheline juhuvedu ja liinivedu, mille puhul sõidukijuht teeb järgmise toimingu:
1) võtab sõitjad peale asukohaliikmesriigis ja laseb neil väljuda muus riigis;
2) võtab sõitjad peale liikmesriigis või kolmandas riigis ja laseb neil väljuda asukohaliikmesriigis;
3) võtab sõitjad peale ja laseb neil väljuda asukohaliikmesriigis eesmärgiga teha teise liikmesriiki või kolmandasse riiki kohalikke ekskursioone Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105) tähenduses.”;

3) paragrahvi 21 lõike 2 punktid 3–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) teeb lisaks kahepoolsele veoseveole ühe peale- ja mahalaadimistoimingu läbitavates Euroopa Liidu liikmesriikides (edaspidi liikmesriik) või Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides (edaspidi kolmas riik), tingimusel et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis, kui ta kasutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.02.2014, lk 1–33), artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud aruka sõidumeerikuga varustatud sõidukit (edaspidi aruka sõidumeerikuga varustatud sõiduk);
4) lisaks kahepoolsele veoseveole, mis algab veoettevõtja asukohaliikmesriigist (edaspidi asukohaliikmesriik) ja mille jooksul sõidukijuht ei tee veol sihtriiki ühtki täiendavat peale- või mahalaadimistoimingut, teeb asukohaliikmesriiki tagasi suunduval kahepoolsel veol läbitavates liikmesriikides või kolmandates riikides kuni kaks täiendavat peale- ja mahalaadimistoimingut, tingimusel et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis, kui ta kasutab aruka sõidumeerikuga varustatud sõidukit;
5) võtab kahepoolsel sõitjateveol läbitavates riikides sõitjad peale ja laseb sõitjatel läbitavates riikides väljuda üks kord, tingimusel et ta ei paku sõitjateveoteenust läbitava liikmesriigi sees, kui ta kasutab aruka sõidumeerikuga varustatud sõidukit.”;

4) paragrahvi 5 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„(12) Tööandja juhendab käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele vastavat Eestisse lähetatud sõidukijuhti käesolevast seadusest tulenevate sõidukijuhi lähetamise erisuste arvestamisel.

(13) Veose saatja, ekspedeerija ning veoseveo tellimisel osalev pea- ja alltöövõtja tagavad, et tellitud veoteenuse teostamisel järgitakse käesoleva seaduse §-des 21 ja 51 sätestatud nõudeid, mis käsitlevad § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele vastavat Eestisse lähetatud sõidukijuhti.”;

6) paragrahvi 51 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele vastava Eestisse lähetatud sõidukijuhi tööandja esitab Tööinspektsioonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11), kohase siseturu infosüsteemi (edaspidi siseturu infosüsteem) kaudu lähetusdeklaratsiooni, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) sõidukijuhi tööandja nimi ja aadress ning ühenduse tegevusloa number, kui see on olemas;
2) sõidukijuhi tööandja veokorraldaja või tööandjat esindava isiku kontaktandmed;
3) sõidukijuhi nimi ja sünniaeg, elukoha aadress ja juhiloa number;
4) sõidukijuhi töölepingu alguskuupäev ja lepingule kohaldatav õigus;
5) lähetuse eeldatav algus- ja lõppkuupäev;
6) mootorsõiduki registreerimisnumber;
7) kas osutatav transporditeenus on veosevedu, sõitjatevedu, rahvusvaheline vedu või kabotaažvedu.

(12) Tööandja annab käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele vastavale Eestisse lähetatud sõidukijuhile kaasa käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud lähetusdeklaratsiooni koopia.”;

7) paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete esitamise eest vastutav isik esitab Tööinspektsioonile vastavad andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne, kui lähetatud töötaja alustab Eestis töö tegemist, ning teatab andmete muutumisest enne muudatuse jõustumist.”;

8) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud andmete esitamise eest vastutav isik sisestab vastavad andmed siseturu infosüsteemi enne, kui lähetatud töötaja alustab Eestis töö tegemist.”;

9) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele vastava Eestisse lähetatud sõidukijuhi tööandja esitab Tööinspektsiooni nõudmisel siseturu infosüsteemi kaudu käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud dokumendid kaheksa nädala jooksul nõude saamisest arvates.”;

10) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõike 31 alusel nõutavaks dokumendiks võib olla:
1) koopia autoveoseaduse § 29 lõike 3 kohasest veodokumendist;
2) koopia sõidumeeriku andmetest vastavalt registreerimise ja arvestuse pidamise nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.04.2006, lk 1–14), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.02.2014, lk 1–33);
3) tööleping;
4) tööajakava;
5) andmed sõidukijuhile töötasu maksmise kohta.”;

11) paragrahvi 51 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 11”;

12) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimustele vastava Eestisse lähetatud sõidukijuhi lähetamine lõppeb, kui sõidukijuht lahkub rahvusvahelise veose- või sõitjateveo käigus Eesti territooriumilt. Sõidukijuhi lähetusperioode ei liideta.”;

13) paragrahvi 71 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, mida reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11) (edaspidi siseturu infosüsteem),”;

14) paragrahvi 91 lõikes 2 asendatakse arv „3200” arvuga „32 000”;

15) paragrahvi 93 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „1 ja 2” tekstiosaga „1–2”;

16) paragrahvid 94 ja 95 loetakse §-deks 95 ja 96 ning seadust täiendatakse §-ga 94 järgmises sõnastuses:

§ 94. Veose saatja, ekspedeerija ning pea- ja alltöövõtja kohustuste täitmata jätmine

(1) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 13 sätestatud nõuete täitmata jätmise eest veose saatja, ekspedeerija või veoseveo tellimisel osaleva pea- või alltöövõtja, tema juhatuse liikme või muu esindaja poolt, kellele oli veoseveo tellimise kohustus delegeeritud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

17) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2020/1057, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 (ELT L 249, 31.07.2020, lk 49–65).”.

§ 3.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 88 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), muudetud direktiividega 2009/4/EÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40), 2009/5/EÜ (ELT L 29, 31.01.2009, lk 45–50) ja määrusega (EL) nr 2016/403 (ELT L 74, 19.03.2016, lk 8–27)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), muudetud direktiividega 2009/4/EÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40), 2009/5/EÜ (ELT L 29, 31.01.2009, lk 45–50) ja (EL) 2020/1057 (ELT L 249, 31.07.2020, lk 49–65) ning määrusega (EL) nr 2016/403 (ELT L 74, 19.03.2016, lk 8–27)”.

§ 4.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 29 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) vedaja juures tööd tegevate isikute kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile või tema volitatud asutusele autoveoseaduse § 48 lõikes 11 ja ühistranspordiseaduse § 77 lõikes 3 sätestatud ülesande täitmiseks.”.

§ 5.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 43 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „taotleja ja omaja” sõnadega „taotleja, omaja ja taotlejat või omajat juhtima õigustatud isiku (edaspidi tegevjuht)”;

2) paragrahvi 43 lõike 4 teises lauses ja lõikes 5 asendatakse sõnad „taotleja ja omaja” sõnadega „taotleja, omaja ja tema tegevjuhi”;

3) paragrahvi 43 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui ühenduse tegevusloa taotlejat, omajat ja tema tegevjuhti on karistatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigusrikkumise eest, võib nende mainet pidada heaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 2 kohase menetluse tulemusel tehakse otsus, et hea maine kaotamine oleks ebaproportsionaalne, ning selle otsuse põhjendused kantakse liiklusjärelevalve infosüsteemi.”;

4) paragrahvi 43 lõike 8 teises lauses asendatakse arv „2” tekstiosaga „2, 2a”;

5) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui veokorraldusjuhti on karistatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusrikkumise eest, võib tema mainet pidada heaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 2 kohase menetluse tulemusel tehakse otsus, et hea maine kaotamine oleks ebaproportsionaalne, ning selle otsuse põhjendused kantakse liiklusjärelevalve infosüsteemi.”;

6) paragrahvi 46 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) taotleja tegevjuhi nimi, ning kui tegevjuht ja veokorraldusjuht ei ole sama isik, siis isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning kontaktandmetena telefoninumber ja elektronposti aadress;”;

7) paragrahvi 77 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „lõikes 1 nimetatud andmed” tekstiosaga „ja käesoleva seaduse § 46 lõike 1 punktis 21 nimetatud tegevjuhi andmed”;

8) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kantakse majandustegevuse registrisse ühenduse tegevusloa omaja töötajate, sealhulgas eraldi sõidukijuhtide arv eelneva aasta 31. detsembri seisuga.”;

9) paragrahvi 80 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Piirivalveamet” sõnaga „, Tööinspektsioon”;

10) paragrahvi 80 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Tööinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 41 lõigetes 1 ja 4 nimetatud dokumentide nõuete täitmise üle ettevõtja juures.”;

11) paragrahvi 95 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Tööinspektsioon käesoleva seaduse §-s 87 sätestatu menetlemisel.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 4 jõustuvad 2022. aasta 21. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punkt 3 jõustub 2023. aasta 21. augustil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json