Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 5. aprilli 2023. a määruse nr 10 „Noortemalevate toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2024, 16

Haridus- ja teadusministri 5. aprilli 2023. a määruse nr 10 „Noortemalevate toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.03.2024 nr 11

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 14 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 5. aprilli 2023. a määruses nr 10 „Noortemalevate toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Toetus, toetatavad tegevused ja kulud”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Toetust võib kasutada üksnes järgmiste kulude katmiseks:
1) projekti administreerimisega seotud üldkulud (büroo-, transpordi-, side- jm kulud);
2) malevas osaleva noore ööbimise, transpordi ja toitlustamise kulud;
3) malevarühma juhendaja tööjõukulud;
4) koolituskulud;
5) maleva sümboolikaga seonduvad kulud (nt riided);
6) sündmuste läbiviimisega seotud kulud;
7) isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega seotud kulud.

(6) Toetuse saaja võib toetust kasutada ühe noore maksimaalselt kahes malevavahetuses osalemise võimaldamiseks.”;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Toetuse määrad

(1) Toetuse andmisel lähtutakse malevapäeva maksumusest ühe noore kohta.

(2) Toetuse määr ööbimisega maleva korraldamiseks ja läbiviimiseks on 13 eurot noore kohta ööpäevas.

(3) Toetuse määr ööbimiseta maleva korraldamiseks ja läbiviimiseks on 6 eurot noore kohta päevas.

(4) Eraldatava toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot.”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 lauseosa „kohaliku omavalitsuse kooskõlastus maleva läbiviimiseks” asendatakse lauseosaga „kes on teavitanud maleva läbiviimisest maleva toimumiskoha järgset kohalikku omavalitsust”;

6) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusvooru avanemisest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt viis kalendripäeva enne taotlusvooru avanemise kuupäeva.

(2) Taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse toetuse andja poolt avalikustatud elektroonilise taotluskeskkonna kaudu 21 kalendripäeva jooksul alates taotlusvooru avanemisest. Kui taotluskeskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtajaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Toetuse andja võib vajadusel pikendada taotluste esitamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva.

(22) Toetuse andja võib eelarveliste vahendite olemasolul kuulutada välja täiendava taotlusvooru.”;

8) paragrahvi 8 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb toetuse andja. Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui ei esine ühtegi käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud asjaolu.”;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotluse mitterahuldamise otsus tehakse juhul, kui:
1) taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
2) taotlus jääb taotluse hindamisel moodustunud paremusjärjestuses väljapoole taotlusvooru eelarvet;
3) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.”;

11) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „30. novembrini” tekstiosaga „15. oktoobrini”;

13) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna „detsembriks” sõnaga „novembriks”;

14) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

Lisa Hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json