Teksti suurus:

Noortemalevate toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2024, 17

Noortemalevate toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.04.2023 nr 10
RT I, 06.04.2023, 11
jõustumine 09.04.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2024RT I, 22.03.2024, 1625.03.2024

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse noortemalevate toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, andmise, andmisest keeldumise, kasutamise ja aruandluse tingimused ja kord.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärk on toetada malevate korraldajaid noortele turvalise töökogemuse, tööeluga tutvumise ja mitteformaalse õppimise võimaluste pakkumiseks.

§ 3.   Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise ja toetuse tagasinõudmise otsuseid ning väljamakseid teeb ja kontrolli teostab Haridus- ja Noorteamet (edaspidi toetuse andja).

§ 4.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) noortemalev (edaspidi malev) on 7–26-aastastele noortele suunatud töökasvatuslik noorteprojekt;
  2) maleva rühm on maleva korraldaja poolt ühe või mitme tööandja juures töötava ja ühise mitteformaalse õppe tegevuskavaga hõlmatud noorte grupp, mille liikmeteks on vähemalt 10 noort;
  3) maleva vahetus on ühele maleva rühmale korraldatav, viis kuni kakskümmend üks (öö)päeva kestev, töökasvatuslik noorteprojekt, millest tehakse tööd viiel päeval nädalast.

§ 5.   Toetus, toetatavad tegevused ja kulud
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (1) Toetuse eelarve kehtestab valdkonna eest vastutav minister ministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirjaga.

  (2) Toetust võib anda:
  1) 5–21 ööpäeva kestva ööbimisega maleva korraldamiseks ja läbiviimiseks;
  2) 5–21 päeva kestva ööbimiseta maleva korraldamiseks ja läbiviimiseks.
  3) [kehtetu - RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (3) Maleva korraldaja poolt organiseeritud tegevused malevas peavad vastama järgmistele tingimustele:
  1) noore töötamine on vastavuses töölepingu seadusega ja sellega seotud määrusega ning noorele palga maksmisel arvestatakse kehtiva tunnitasu alammääraga;
  2) peavad hõlmama noortele suunatud koolitustegevusi tööohutuse, tööseadusandluse, karjääriinfo, karjääriplaneerimise, küberturvalisuse, noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse teemadel;
  3) koolitusi viiakse läbi igas vahetuses vähemalt üks kord nädalas;
  4) maleva tegevuskava sisaldab tööajale lisaks noorsootöö põhimõtetele tuginevaid arendavaid ühistegevusi tööst vabal ajal;
  5) maleva tegevused viiakse läbi eesti keeles, välja arvatud juhul, kui malev korraldatakse lõimumise eesmärgil.

  (4) Lõimumise eesmärgil korraldatud maleva tegevus võib toimuda osaliselt muus keeles. Lõimumise eesmärgil korraldatud maleva puhul kirjeldab maleva korraldaja taotluses, millises ulatuses kaasatakse igasse maleva vahetusse lisaks muukeelsetele noortele eesti keelt heal suhtlustasemel oskavaid noori.

  (5) Toetust võib kasutada üksnes järgmiste kulude katmiseks:
  1) projekti administreerimisega seotud üldkulud (büroo-, transpordi-, side- jm kulud);
  2) malevas osaleva noore ööbimise, transpordi ja toitlustamise kulud;
  3) malevarühma juhendaja tööjõukulud;
  4) koolituskulud;
  5) maleva sümboolikaga seonduvad kulud (nt riided);
  6) sündmuste läbiviimisega seotud kulud;
  7) isikukaitse- ja desinfitseerimisvahenditega seotud kulud.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (6) Toetuse saaja võib toetust kasutada ühe noore maksimaalselt kahes malevavahetuses osalemise võimaldamiseks.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

§ 51.   Toetuse määrad

  (1) Toetuse andmisel lähtutakse malevapäeva maksumusest ühe noore kohta.

  (2) Toetuse määr ööbimisega maleva korraldamiseks ja läbiviimiseks on 13 eurot noore kohta ööpäevas.

  (3) Toetuse määr ööbimiseta maleva korraldamiseks ja läbiviimiseks on 6 eurot noore kohta päevas.

  (4) Eraldatava toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

§ 6.   Nõuded taotlejale

  (1) Maleva toetust on õigus taotleda äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutusel või avalik-õigusliku juriidilisel isikul, kellel on maleva toimumise ajaks olemas kokkulepped tööandjatega ning kes on teavitanud maleva läbiviimisest maleva toimumiskoha järgset kohalikku omavalitsust.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on tegutsenud vähemalt 6 kuud ning tema tegevusala on huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine ja/või noorsootöö, sh noorte töökasvatus, noorte juhendamine ning õpetamine või nõustamine;
  2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  3) tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud;
  4) tal puuduvad tähtajaks esitamata majandusaasta aruanded;
  5) tal puuduvad Haridus- ja Teadusministeeriumi ning toetuse andja ees varasemad täitmata kohustused;
  6) taotleja tagab, et maleva korraldaja ja rühma juhendaja vastab lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele;
  7) taotleja tagab, et maleva rühma juhendajatena töötavad noorsootöötaja kutse- või osakutse tunnistusega isikud arvestusega, et 15 noore kohta on maleva rühmas vähemalt üks kvalifitseeritud juhendaja.

§ 7.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru avanemisest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt viis kalendripäeva enne taotlusvooru avanemise kuupäeva.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (2) Taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse toetuse andja poolt avalikustatud elektroonilise taotluskeskkonna kaudu 21 kalendripäeva jooksul alates taotlusvooru avanemisest. Kui taotluskeskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtajaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (21) Toetuse andja võib vajadusel pikendada taotluste esitamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (22) Toetuse andja võib eelarveliste vahendite olemasolul kuulutada välja täiendava taotlusvooru.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (3) Taotluses esitatakse:
  1) taotleja poolne kirjeldus maleva tegevuste (sh lõimumise eesmärgil läbi viidavate tegevuste) vastavusest käesoleva määruse lisas esitatud hindamiskriteeriumitele;
  2) taotleja üldandmed, sealhulgas maleva rühmade tegevuskohaks olevad kohalikud omavalitsused;
  3) maleva eelarve;
  4) maleva päevakava;
  5) tegevuste kirjeldus, mis toetavad töökogemuseta või vähese töökogemusega noore konkurentsivõimet ning tõstavad noore teadlikkust töömaailmast;
  6) tegevuste kirjeldus, mille kaudu tutvustatakse noorele erinevaid töövaldkondi, et innustada ja toetada teda tööturule sisenemisel;
  7) kavandatud maleva vahetuste ajakava ning noore arv rühmade lõikes.

§ 8.   Taotluste menetlemine ja hindamine

  (1) Taotlusi menetleb ja hindab toetuse andja .

  (2) Toetuse andja võib kaasata taotluste sisulisse hindamisse eksperte.

  (3) Toetuse andja kontrollib taotleja ja taotluse vastavust nõuetele. Puuduste korral teavitab toetuse andja taotlejat taotluskeskkonna kaudu.

  (4) Toetuse andjal on õigus enne toetuse eraldamise otsuse tegemist nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist käesoleva määruse §-s 6 nimetatud teabe õigsuse ja asjakohasuse hindamiseks.

  (5) Puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks on taotlejal aega kuni viis tööpäeva. Kui toetuse taotleja nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (6) Taotleja on kohustatud:
  1) võimaldama kontrollida taotluse nõuetele vastavust ja esitatud andmete vastavust tegelikkusele;
  2) esitama toetuse andjale nõutud vormil, viisil ja tähtajaks täiendavat informatsiooni taotluse kohta;
  3) teavitama toetuse andjat viivitamatult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse andja otsust või toetuse taotleja poolt oma kohustuste täitmist;
  4) teavitama toetuse andjat, kui ta on saanud või taotleb samade tegevuste läbiviimiseks toetust teistest riigieelarvelistest meetmetest või kohalikust omavalitsusest.

  (7) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel hinnatakse taotlusi lähtudes määruse lisas kinnitatud hindamiskriteeriumidest.

  (8) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise kogumaht ei ületa toetuseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldab toetuse andja kõik nõuetele vastavad taotlused.

  (9) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise kogumaht ületab toetuseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldab toetuse andja kõik taotlused osaliselt või paremusjärjestuse alusel, vastavalt käesoleva määruse lisas kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

  (10) [Kehtetu - RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

§ 9.   Toetuse eraldamine ja kontroll

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb toetuse andja. Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui ei esine ühtegi käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud asjaolu.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (11) Taotluse mitterahuldamise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotlus jääb taotluse hindamisel moodustunud paremusjärjestuses väljapoole taotlusvooru eelarvet;
  3) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (2) [Kehtetu - RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (3) Toetus eraldatakse toetuse saaja arveldusarvele 15 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkirja kinnitamist.

  (4) Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada toetuse saamise aasta 15. oktoobrini.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (5) Toetuse andjal on õigus teha kontrolli maleva toimumise ajal ja kohas läbiviidavate tegevuste ja toetuse eesmärgipärase kasutamise üle.

§ 10.   Toetuse aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab elektroonilise taotluskeskkonna kaudu toetuse kasutamise aruande 15 tööpäeva jooksul arvestades tema korraldatud maleva tegevuste lõppemise päevast, kuid mitte hiljem kui toetuse saamise aasta 1. novembriks.
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

  (2) Toetuse saaja esitab aruandes:
  1) maleva sisutegevuste lühikokkuvõte, sh toob esile, kuidas tagati tegevuste läbiviimine eesti keeles ning kirjeldab lõimumise eesmärgil läbi viidud tegevusi;
  2) maleva vahetustes osalenud noorte arv omavalitsusüksuse ja vanuse lõikes;
  3) malevas osalenud noortele tööd võimaldanud tööandjate loetelu;
  4) maleva lõplik eelarve.

  (3) Toetuse andja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile koondaruande vastava aasta toetuse kasutamisest hiljemalt 20. detsembriks, mis sisaldab:
  1) osalenud noorte arvu maleva korraldajate lõikes, sh ülevaate tegevustest, millega tagati malevate tegevuste toimumine eesti keeles ning lõimumise eesmärgil läbiviidud tegevustest;
  2) toetuse jaotust käesoleva määruse § 5 lõikes 2 määratletud toetatavate tegevuste lõikes;
  3) vajadusi malevate arengu toetamiseks.

§ 11.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse andja võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet käesoleva määruse § 10 lõikes 1 määratud tähtajaks;
  3) toetuse saaja suhtes on algatatud toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus;
  4) toetuse saaja ei ole malevat korraldanud vastavalt taotluses esitatule või läbiviimisel ei ole lähtutud käesoleva määruse nõuetest;
  5) tegutsemispiirangutest või muudest teguritest tingituna ei olnud võimalik kõiki tegevusi läbi viia.

  (2) Toetuse andja võib otsustada toetuse saajalt toetust mitte tagasi nõuda juhul, kui:
  1) toetuse saaja on kaasanud malevasse kuni 20% vähem noori võrreldes planeerituga;
  2) toetuse saaja on eraldatud toetusest kasutamata jätnud alla 10 euro.

  (3) Toetuse andjal on õigus teha toetuse tagasi nõudmise otsus 180 päeva jooksul pärast tegevuste abikõlblikkuse lõppu.

  (4) Toetuse saaja peab tagasi nõutava toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul alates otsuse kehtima hakkamise päevast.

Lisa Hindamiskriteeriumid
[RT I, 22.03.2024, 16 - jõust. 25.03.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json