Teksti suurus:

Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.03.2024, 24

Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile1

Vastu võetud 19.06.2008 nr 63
RTL 2008, 53, 737
jõustumine 01.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2010RT I 2010, 67, 50925.09.2010
29.04.2013RT I, 03.05.2013, 106.05.2013
29.04.2013RT I, 03.05.2013, 101.06.2015
20.03.2024RT I, 22.03.2024, 2225.03.2024

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 791 lõike 7 ja § 792 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele, sealhulgas nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi ohutu kasutamise tagamiseks vajaliku teavitamise, taimekaitsevahendi kasutamisele eelneva ja järgneva objekti kontrollimise, isikukaitsevahendite valiku ja hoolduse ning õnnetusjuhtumi korral tegutsemise kohta, ning nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile.

§ 2.   Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele

  (1) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise korral peab isik või tema töötaja järgima «Taimekaitseseaduse» §-des 791 ja 792 sätestatud nõudeid ja väga mürgise taimekaitsevahendi kasutusjuhendit ning tagama väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ohutuse ümbruskonna elanikele ja keskkonnale.

  (2) Objekti valdajal või tema esindajal on õigus saada teavet kasutatava väga mürgise taimekaitsevahendi ning selle ohutuskaardi kohta.

  (3) Enne väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist peab selle kasutaja:
  1) [kehtetu - RT I, 22.03.2024, 22 - jõust. 25.03.2024]
  2) kontrollima töödeldavat objekti ja sellega piirnevat ala;
  3) paigaldama töödeldava objekti sissepääsule hoiatusmärgi väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ja objektile sisenemise keelu kohta.

  (4) Pärast väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamist tuulutab (degaseerib) väga mürgist taimekaitsevahendit kasutanud isik objekti ning mõõdab seejärel väga mürgise taimekaitsevahendi toimeaine jääkkontsentratsiooni õhus.

  (5) Kui väga mürgise taimekaitsevahendi toimeaine jääkkontsentratsiooni sisaldus õhus on alla lubatud piirnormi, siis eemaldab väga mürgist taimekaitsevahendit kasutanud isik objekti sissepääsult hoiatusmärgi ja teavitab sellest objekti valdajat.

§ 3.   Isikukaitsevahendite valiku ja hoolduse nõuded

  (1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik või tema töötaja kasutab «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» kohaselt sobivaid isikukaitsevahendeid, lähtudes väga mürgise taimekaitsevahendi pakendi märgistusel toodud ohutus- ja riskilausetest, väga mürgise taimekaitsevahendi kasutusjuhendist või ohutuskaardist.

  (2) Kasutatav isikukaitsevahend peab olema puhas. Korduvkasutatav isikukaitsevahend puhastatakse pärast väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise lõpetamist.

§ 4.   Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaan

  Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise plaanile märgitakse järgmised andmed:
  1) väga mürgist taimekaitsevahendit kasutava isiku nimi ja nende töötajate nimed, kes töödeldaval objektil töid teevad;
  2) väga mürgise taimekaitsevahendiga töödeldava objekti temperatuur
  3) väga mürgise taimekaitsevahendiga töödeldava objekti asukoht ja nimetus;
  4) väga mürgise taimekaitsevahendiga töödeldava objekti joonis, millele on märgitud ruumi asetus, nimetus, pindala ja kasutusotstarve;
  5) ohuala;
  6) nende taimede, taimsete saaduste ja muude väga mürgise taimekaitsevahendiga töödeldavate objektide loetelu ja kogused, mille puhul väga mürgist taimekaitsevahendit kasutatakse;
  7) kasutatava väga mürgise taimekaitsevahendi ja taimekaitsevahendi toimeaine nimetus, kogus ja kontsentratsioon;
  8) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamiseks kuluv aeg, objekti väga mürgise taimekaitsevahendiga töötlemise kuupäev, sealhulgas väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise algus- ja lõppkuupäev, kavandatav tuulutamisele (degaseerimisele) kuluv aeg ning töödeldava objekti kasutusse andmise aeg;
  9) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise eesmärk ja metoodika;
  10) esmaabi andmise juhised.

§ 5.   Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ohutusnõuded

  (1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik kontrollib enne väga selle kasutamise alustamist, et objektil ei viibi kõrvalisi isikuid, ning veendub, et praod, torud, ventilatsiooniava ja muud avaused on suletud selliselt, et on välistatud väga mürgise taimekaitsevahendi juhuslik sattumine väljapoole objekti.

  (2) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik teavitab enne selle kasutamise alustamist ohualal asuvat isikut väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisest ja sellega kaasnevatest ohtudest ning tagab, et kõrvaline isik ei pääse objektile.

  (3) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik märgistab selle kasutamise korral ohutuse tagamiseks ohuala «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 4 lõike 4 alusel kehtestatud ohumärguannete kasutamise nõuete kohaselt ning tagab ohumärguannete süsteemi säilimise kogu väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise aja jooksul.

  (4) Plahvatusohtliku väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise korral kustutatakse töötlemise kohal plahvatuse vältimiseks lahtine või hõõguv tuli enne töötlemise algust ning välditakse ohualal väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ajal lahtist või hõõguvat tuld.

  (5) Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise juures peab viibima vähemalt kaks isikut, kes vastavad väga mürgist taimekaitsevahendit kasutavale isikule esitatavatele nõuetele.

§ 6.   Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

  (1) Väga mürgist taimekaitsevahendit kasutav isik tagab töödeldaval objektil sidevahendi olemasolu, mille kaudu on võimalik helistada hädaabinumbrile 112. Õnnetusjuhtumi korral teatatakse häirekeskusele viivitamata õnnetuse toimumise aeg ja koht ning õnnetuse ja ohuteguri kirjeldus ning kannatanu puhul tema seisund.

  (2) Mürgistuse korral järgitakse kasutatud väga mürgise taimekaitsevahendi kasutusjuhendis toodud esmaabi andmise juhiseid.

§ 7.   Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokoll

  Väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise protokolli märgitakse järgmised andmed:
  1) väga mürgist taimekaitsevahendit kasutanud isiku nimi ja nende töötajate nimed, kes töödeldaval objektil töid tegid;
  2) väga mürgise taimekaitsevahendiga töödeldava objekti asukoht ja nimetus;
  3) väga mürgise taimekaitsevahendiga töödeldava objekti valdaja või tema esindaja nimi;
  4) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise kuupäev, kellaaeg ja objekti temperatuur;
  5) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamiseks kulunud aeg;
  6) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise eesmärk;
  7) objekti ruumide nimetuste või pindade loetelu või sellise objektiga piirneva maa-ala pindala, kus väga mürgist taimekaitsevahendit kasutati;
  8) taim, taimne saadus või mõni muu objekt, mille puhul väga mürgist taimekaitsevahendit kasutati;
  9) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise viis;
  10) kasutatud väga mürgise taimekaitsevahendi ja taimekaitsevahendi toimeaine nimetus, kasutusnorm ja kasutatud kogus (kg, l);
  11) tuulutamisele (degaseerimisele) kulunud aeg;
  12) ajavahemik tundides, mis jääb väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamise ja töödeldud alale inimeste juurdepääsu lubamise vahele.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2008. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86), muudetud määrustega (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ning direktiiviga (EL) 2019/782 (ELT L 127, 16.05.2019, lk 4–10).
[RT I, 22.03.2024, 22 - jõust. 25.03.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json