Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 1

Ministri määruste muutmine

Vastu võetud 15.04.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja ühistranspordiseaduse § 81 lõike 3, liiklusseaduse § 66 lõike 4, § 73 lõike 12, § 74 lõike 10, § 76 lõike 13, § 83 lõike 5, § 96 lõike 8, § 100 lõigete 5, 6 ja 7, § 109 lõike 7, § 122 lõike 5, § 148 lõike 4, § 149 lõike 5, § 150 lõike 3, § 151 lõike 6, § 200 lõike 10, meresõiduohutuse seaduse § 391 lõike 2, raudteeseaduse § 45 lõike 7, kemikaaliseaduse § 11 lõike 2 punkti 5, autoveoseaduse § 28 alusel.

§ 1.  Teede- ja Sideministri 6. novembri 2000. a määruse nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” muutmine

Teede- ja Sideministri 6. novembri 2000. a määruses nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 131 lõikes 22 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

2) paragrahvi 131 lõigetes 24 ja 25 asendatakse sõnad „Liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

3) paragrahvi 131 lõikes 26 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroosse” sõnaga „Maanteeametisse”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruse nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruses nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroo juhataja poolt” sõnaga „Maanteeameti”;

2) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”;

3) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

4) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. märtsi 2013. a määruse nr 16 „Maanteeameti põhimäärus” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. märtsi 2013. a määruses nr 16 „Maanteeameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 17 lõike 5 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) range arvestusega blankettide ja registreerimismärkidega varustamise korraldamine;”;

3) paragrahvis 18 asendatakse sõnad „Liiklusregistri büroo” sõnaga „Teenindusbüroo”.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 41 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

2) paragrahvi 11 lõikes 13 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroosse” sõnaga „Maanteeametisse”;

3) paragrahvi 18 lõikes 22 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroosse” sõnaga „Maanteeametisse”.

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruses nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroole (edaspidi liiklusregistri büroo)” sõnaga „Maanteeametile”;

2) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teooriaeksami võtab vastu Maanteeameti määratud isik, kes on saanud sellekohase ettevalmistuse.”;

3) paragrahvi 6 lõikes 5 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”.

§ 6.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” § 3 lõikes 6 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusbüroosse” sõnaga „Maanteeametisse”.

§ 7.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 55 „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 55 „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord ja tunnistuse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroo (edaspidi liiklusregistri büroo)” sõnaga „Maanteeamet”;

3) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

4) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri bürool” sõnaga „Maanteeametil”;

5) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”.

§ 8.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teooriaeksami võtab vastu Maanteeameti määratud isik, kes on saanud sellekohase ettevalmistuse (edaspidi teooriaeksami läbiviija ). Sõidueksami võtab vastu Maanteeameti eksamineerija (edaspidi eksamineerija). Eksamineerija peab vastama kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, olema läbinud vastava väljaõppe ja hindamise ning omama Maanteeameti väljastatud eksamineerija tunnistust.”;

2) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Teooria- ja sõidueksam võetakse üldjuhul vastu eesti keeles. Teooria- ja sõidueksami võib vastu võtta Maanteeameti ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajadusel juhtimisõiguse taotleja kulul Maanteeameti aktsepteeritud ning erapooletut tõlki.”;

3) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

4) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui isik ei saa määratud ajaks eksamile tulla, peab ta sellest vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või veebikeskkonnas autentimisega Maanteeametit teavitama ning talle määratud eksami aeg muudetakse. Hilisema teavitamise korral eksami aega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta Maanteeametile asjakohase tõendi.”;

5) paragrahvi 3 lõikes 8 asendatakse sõnad „liiklusregistri bürood” sõnaga „Maanteeametit”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhtimisõiguse taotleja peab esitama Maanteeametile juhiloataotluse vormistamiseks:
1) juhi kehtiva tervisetõendi. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Maanteeametile elektrooniliselt;
2) isikutunnistuse või muu isikut ja elamisluba tõendava dokumendi;
3) juhi koolituskursuse tunnistuse juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad;
4) juhtimisõigust tõendava dokumendi juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (kaasa arvatud välisriigis väljastatud) ning liiklusregistris puuduvad selle kohta andmed;
5) Maanteeametis tehtud elektroonilise foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega, või dokumendifoto, mis ei tohi olla väiksem kui 35×45 mm. Isiku nõusolekul võib kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist.”;

7) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maanteeameti peadirektor kehtestab käskkirjaga Maanteeameti tegevuskohad, kus on lubatud vastava kategooria mootorsõiduki eksameid läbi viia.”;

8) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

9) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teooriaeksami läbiviimiseks kasutatakse arvuteid. Erandina võib teooriaeksami läbiviimisel kasutada kirjalikku või suulist vormi eksamineeritava kirjaliku taotluse alusel. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Maanteeameti määratud isik vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni, mille vähemalt üks liige peab olema eksamineerija.”;

10) paragrahvi 8 lõikes 8 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

11) paragrahvi 10 lõikes 15 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

12) paragrahvi 10 lõikes 19 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”;

13) paragrahvi 12 lõigetes 3 ja 5 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo juhataja” sõnaga „Maanteeameti”;

14) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

15) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

16) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

17) paragrahvi 14 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

18) paragrahvi 18 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

19) paragrahvi 18 lõigetes 3 ja 31 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

20) paragrahvi 18 lõikes 32 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroosse” sõnaga „Maanteeametisse”;

21) paragrahvi 18 lõikes 7 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroost” sõnaga „Maanteeametist”;

22) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

23) paragrahvi 19 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui isiku suhtes on jõustunud mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamise, äravõtmise või kehtetuks tunnistamise otsus, on isik kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates loovutama oma juhiloa Maanteeametile. Maanteeamet väljastab isikule liiklusregistrist väljavõtte juhiloa loovutamise kohta.”;

24) paragrahvi 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eestis väljaantud juhiloa, esmase juhiloa, piiratud juhtimisõigusega või ajutise juhiloa kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumi korral, mida Maanteeamet loeb põhjendatuks, väljastatakse omanikule tema taotluse alusel uus juhtimisõigust tõendav dokument. Eelnevalt välja antud kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument tunnistatakse kehtetuks juhiloa omaniku kirjaliku teate saamisest arvates. Leitud juhiluba või esmane juhiluba tuleb tagastada Maanteeametile.”;

25) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhiloa või esmase juhiloa asendamiseks uue juhtimisõigust tõendava dokumendi taotlemise ajaks võib Maanteeamet väljastada taotlejale määruse lisa 11 kohase ajutise juhiloa. Ajutise juhiloa väljastamiseks tuleb isikul esitada dokumendifoto suurusega vähemalt 35×45 mm. Ajutist juhiluba ei vormistata piiratud juhtimisõigusega juhiloa vormistamise ajaks. Ajutine juhiluba tuleb tagastada Maanteeametile uue juhiloa väljastamisel. Maanteeametil on õigus väljastada fotota ajutine juhiluba tingimusel, et ajutise juhiloa esiküljele kantakse kirje „Kehtib koos isikut tõendava dokumendiga”.”;

26) paragrahvi 21 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

27) paragrahvi 22 lõikes 4 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

28) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

29) paragrahvi 24 lõikes 1 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

30) paragrahvi 25 lõikes 1 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

31) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

32) paragrahvi 25 lõikes 4 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

33) paragrahvi 25 lõikes 7 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo juhataja” sõnaga „Maanteeamet”;

34) määruse lisa 7 punkti 2.1 alapunktis 9 asendatakse sõnad „liiklusregistri bürool Maanteeameti peadirektori kehtestatud korra kohaselt” sõnaga „Maanteeametil”.

§ 9.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse sõnad „asukohajärgset Maanteeameti regiooni liiklusregistri bürood (edaspidi liiklusregistri büroo)” sõnaga „Maanteeametit”;

2) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõnad „asukohajärgset liiklusregistri bürood” sõnaga „Maanteeametit”;

3) paragrahvi 42 lõikes 2 asendatakse sõnad „asukohajärgset liiklusregistri bürood” sõnaga „Maanteeametit”;

4) paragrahvi 50 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 48 lõikes 2 sätestatud registreerimislehele kantavad andmed, välja arvatud andmed õpilasele väljastatud juhiloa kehtivuse kohta, peab koolitaja esitama elektrooniliselt Maanteeametile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust. Isikute, kes osalevad koolitusel oma teadmiste või oskuste täiendamiseks, mille eesmärgiks ei ole juhtimisõiguse taotlemine, andmete esitamine Maanteeametile ei ole nõutud.”;

5) paragrahvi 50 lõikes 2 asendatakse sõnad „asukohajärgsele liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

6) määruse lisas 1 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis” ja sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

7) määruse lisa 9 punktis 2.2.6 asendatakse sõnad „Liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

8) määruse lisa 11 punktis 2.2.8 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”.

§ 10.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruse nr 14 „Nõuded mootorsõidukijuhi eksamineerija kvalifikatsioonile ja ettevalmistusele ning mootorsõidukijuhi eksamineerimise õigust tõendava tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2011. a määruse nr 14 „Nõuded mootorsõidukijuhi eksamineerija kvalifikatsioonile ja ettevalmistusele ning mootorsõidukijuhi eksamineerimise õigust tõendava tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord” §-s 2 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”.

§ 11.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2013. a määruse nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2013. a määruse nr 37 „Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava” § 13 lõikes 4 asendatakse sõnad „oma asukoha Maanteeameti liiklusregistri bürood” sõnaga „Maanteeametit”.

§ 12.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2003. a määruse nr 56 „Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2003. a määruse nr 56 „Ohutusnõuniku koolituse õppekava, kutseoskusnõuded ja koolitustunnistuse vorm” § 14 lõikes 1 asendatakse sõna „Autoregistrikeskus” sõnaga „Maanteeamet”.

§ 13.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” § 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroosse” sõnaga „Maanteeametisse”.

§ 14.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2009. a määruse nr 93 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2009. a määruse nr 93 „Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord” §-s 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti kohaliku asutuse liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”.

§ 15.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruse nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolitaja peab esitama elektrooniliselt käesoleva määruse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud õpilaste registreerimislehelt andmed hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust Maanteeametile. Koolitaja ei esita Maanteeametile nende isikute andmeid, kes osalevad koolitusel oma teadmiste või oskuste täiendamiseks, mille eesmärgiks ei ole juhtimisõiguse taotlemine.”;

2) paragrahvis 12 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”;

3) paragrahvi 13 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Koolitaja peab esitama elektrooniliselt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud õpilaste registreerimislehelt andmed hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust Maanteeametile. Koolitaja ei esita Maanteeametile nende isikute, kes osalevad koolitusel oma teadmiste või oskuste täiendamiseks, mille eesmärgiks ei ole juhtimisõiguse taotlemine.

(4) Koolitaja peab esitama elektrooniliselt andmed mootorsõidukijuhi koolituskursuse lõpetanute kohta koolituskursuse tunnistuse väljaandmise päeval või hiljemalt järgmisel tööpäeval Maanteeametile. Andmed peavad sisaldama tunnistuse seeriat ja numbrit, väljaandmise kuupäeva, juhi ettevalmistuse liiki (esmaõpe, esmaõppe lõppaste või täiendusõpe), tunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja õpitud mootorsõiduki kategooriat.”;

4) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

5) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Masina juhtimisõiguse taotleja peab esitama Maanteeametile:
1) mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse juhul, kui tunnistuse andmed liiklusregistrist puuduvad;
2) juhi tervisetõendi. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Maanteeametile elektrooniliselt;
3) isikutunnistuse või muu isikut ja elamisluba tõendava dokumendi;
4) juhtimisõigust tõendava dokumendi juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (kaasa arvatud välisriigis väljastatud);
5) Maanteeametis tehtud elektroonilise foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega või erandkorras dokumendifoto, mis ei tohi olla suuruselt väiksem kui 35×45 mm.”;

6) paragrahvi 17 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teooriaeksami läbiviimiseks kasutatakse arvuteid. Erandina võib teooriaeksami läbiviimisel kasutada kirjalikku või suulist vormi eksamineeritava kirjaliku taotluse alusel. Kirjaliku või suulise teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Maanteeameti määratud isik vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni, mille vähemalt üks liige peab olema eksamineerija.”;

7) paragrahvi 17 lõikes 13 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

8) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”;

9) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

10) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

11) määruse lisa 3 punktis 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”.

§ 16.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. aprilli 2011. a määruse nr 30 „Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. aprilli 2011. a määruses nr 30 „Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti regiooni liiklusregistri büroos (edaspidi liiklusregistri büroo)” sõnaga „Maanteeametis”;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

3) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õpperühma õpilaste registreerimise nimekiri peab olema enne õppetöö algust registreeritud Maanteeametis. Koolitaja peab esitama elektrooniliselt veebikeskkonnas autentimisega käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud õpilaste registreerimislehelt andmed hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust Maanteeametile.”;

4) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

5) paragrahvi 16 lõikes 4 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”;

6) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Liiklusteooriaeksami (edaspidi teooriaeksam) läbiviimiseks kasutatakse arvuteid. Eksamineeritava taotluse alusel võib teooriaeksami läbiviimisel kasutada kirjalikku vormi. Kirjaliku teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Maanteeameti määratud isik vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni, mille vähemalt üks liige peab olema Maanteeameti eksamineerija.”;

7) paragrahvi 19 lõikes 9 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”;

8) paragrahvi 21 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

9) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 toodud tingimustele vastavale isikule, kes on edukalt sooritanud nõutavad eksamid ja kelle eksami tulemused on kantud liiklusregistrisse, annab Maanteeameti eksamineerija trammi juhtimisõiguse suulise otsusega ja Maanteeamet väljastab temale sellekohase kandega juhiloa, mille tagakülje lisaandmete lahtrisse kantakse sõna „tramm” hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates juhtimisõiguse andmisest.”;

10) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

11) määruse lisa 1 punktis 5 asendatakse sõnad „liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeameti”.

§ 17.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruse nr 44 „Vedurijuhi eksamineerimise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruses nr 44 „Vedurijuhi eksamineerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”.

§ 18.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruse nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. märtsi 2013. a määruses nr 21 „Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

4) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroo” sõnaga „Maanteeamet”;

5) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

6) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroole” sõnaga „Maanteeametile”;

7) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”;

8) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „Maanteeameti liiklusregistri büroos” sõnaga „Maanteeametis”.

§ 19.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 3 punkt 1 jõustub 2015. aasta 1. oktoobril.

  (2) Käesoleva määruse § 3 punkt 3 jõustub 2015. aasta 1. mail.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json