Teksti suurus:

Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 15

Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord1

Vastu võetud 15.12.2011 nr 114
RT I, 22.12.2012, 6
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2013RT I, 09.07.2013, 112.07.2013
28.10.2014RT I, 31.10.2014, 103.11.2014
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 200 lõike 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus kehtestab politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatuse ja korra.

  (2) Erakorraline ülevaatus on mootorsõiduki ja selle haagise „Liiklusseaduse” § 73 lõike 12 alusel kehtestatud nõuetele vastav erakorraline tehnonõuetele vastavuse kontrollimine, mille määrab politseiametnik pärast liiklust ohustava rikke või puuduse avastamist.

  (3) Kommertssõiduk on mootorsõiduk, mis on kasutatav sõitjateveoks, milles koos juhikohaga on üle üheksa istekoha, ja veose veoks kasutatav mootorsõiduk ja haagis, mille täismass ületab 3500 kilogrammi.

  (4) Sõidukeeld on sõiduki kasutamise keelamine liiklusseaduse § 91 lõike 2 punktis 5 toodud alustel.
[RT I, 31.10.2014, 1 - jõust. 03.11.2014]

  (5) Ülevaatuspunkt on „Liiklusseaduse” § 73 lõike 12 alusel kehtestatud nõuetele vastav mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise koht.

  (6) Liiklusjärelevalve infosüsteem on „Liiklusseaduse” §-s 2001 nimetatud andmekogu.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

§ 2.   Sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise üldnõuded

  (1) Tehnonõuetele vastavuse kontrollimine peab toimuma kohas ja viisil, mis ei häiri liiklust ega ohusta teisi liiklejaid ning see peab olema võimalikult lühiajaline.

  (2) Esmajärjekorras selgitatakse, kas sõidukil esineb selliseid rikkeid või puudusi, mille olemasolul on sõidu jätkamine ohtlik või mis kahjustavad keskkonda.

  (3) Jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi ja loomveoki puhul kontrollitakse nende vastavust „Liiklusseaduses” sätestatud nõuetele visuaalselt või mõõtmisega.

  (4) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavust „Liiklusseaduse” ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele kontrollitakse vastavalt käesoleva määruse §-dele 3–5.

§ 3.   Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Tehnonõuetele vastavuse kontrollimine (edaspidi kontrollimine) peab hõlmama vähemalt ühte järgnevatest tegevustest:
  1) mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse visuaalne hindamine;
  2) mootorsõiduki ja selle haagise vastavuse kindlakstegemine liiklusregistri andmetele või esitatud dokumentidele ning mootorsõiduki ja selle haagise tähtaegse tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimise väljaselgitamine;
  3) mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitaval detailil esineva rikke või puuduse avastamine.

  (2) Käesoleva määruse lisades 2 ja 3 nimetatud (S)-tähisega detaile peab kontrollima mõõtevahendi abil, teiste detailide kontrollimisel ei pea mõõtevahendit kasutama, kuid kontrollimise kvaliteedi tõstmise eesmärgil on see soovitatav.

  (3) Kontrollimine teostatakse vastavalt käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud moorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaardi (edaspidi kontrollkaart) vormile.

  (4) Politseiametnik võib kontrollida üht, mitut või kõiki kontrollkaardile kantud mootorsõiduki ja selle haagise detaile.

  (5) Mootorsõiduki ja selle haagise detaili kontrollimise, mittekontrollimise ja nõuetele mittevastavuse ning mootorsõiduki ja selle haagise erakorralisele ülevaatusele suunamise, sõidukeelu rakendamise, mootorsõiduki ja selle haagise ning mootorsõiduki juhi või vedaja andmete ning märkuste korral tehakse vastav märge või sissekanne lisas 1 toodud kontrollkaardi selleks ettenähtud lahtrisse. Mootorsõiduki ja selle haagise detaili kontrollimise käigus avastatud käesoleva määruse § 4 punktides 1 ja 2 nimetatud ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse korral tehakse vastav märge käesoleva määruse lisas 2 toodud kontrollkaardi tagaküljele või teisele lehele selleks ettenähtud ruutu. Rikke või puuduse täpsema kirjelduse kohta võib politseiametnik teha sissekande lisas 1 toodud märkuste lahtrisse.

  (6) Kontrollkaart täidetakse elektroonselt liiklusjärelevalve infosüsteemis või paberil. Kui kontrollkaart täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusjärelevalve infosüsteemi.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

  (7) Paberil kontrollkaart täidetakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse kontrollitud mootorsõiduki juhile. Kontrollkaardi elektroonsel täitmisel antakse selle väljatrükk kontrollitud mootorsõiduki juhile.

  (8) Kui paberil kontrollkaart täidetakse või trükitakse välja eraldi lehtedel, tuleb need omavahel lehe vasakpoolsel veerisel kokku kinnitada.

  (9) Paberil kontrollkaardi kaks eksemplari või elektroonse kontrollkaardi väljatrüki allkirjastavad politseiametnik ja mootorsõidukijuht.

  (10) Kui kontrollitav mootorsõiduk ja selle haagis ei ole kommertssõiduk, täidetakse ja väljastatakse mootorsõiduki juhile kontrollkaart ainult ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse avastamisel.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

  (11) Kui mootorsõidukijuht esitab politseiametnikule kontrollkaardi, millest selgub, et mootorsõiduki ja selle haagise teatud detaili on eelneva kolme kuu jooksul kontrollitud ja see vastas nõuetele, siis seda detaili ei kontrollita, kui nimetatud detailil ei ole nähtavat riket või puudust.

  (12) Mootorsõiduki ja selle haagise detailil avastatud ohtlikust või eriti ohtlikust rikkest või puudusest foto või salvestise tegemisel tuleb see lisada liiklusjärelevalve infosüsteemi kontrollitava mootorsõiduki ja selle haagise elektroonse kontrollkaardi juurde.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

  (13) Kui kommertssõiduki kontrollimisel avastatakse eriti ohtlik rike või puudus, mille tõttu rakendatakse sõidukeeldu, või kommertssõiduk ei ole läbinud nõutavat tehnonõuetele vastavuse kontrolli, loetakse selline rike või puudus või sõitmine nõutava tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimiseta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71), artikli 6 lõikes 2 nimetatud raskeks rikkumiseks. Nimetatud raske rikkumise kategooria ja liigi kohta tuleb teha märge liiklusjärelevalve infosüsteemi.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

§ 4.   Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollimisel avastatud rikked ja puudused

  Mootorsõiduki ja selle haagise kontrollitavate detailide loetelu, kontrollimise metoodika ning kontrollimisel avastatud rikete ja puuduste loetelu on toodud käesoleva määruse lisas 3. Avastatud rikked ja puudused jagunevad hindamise suuniste järgi kahte kategooriasse:
  1) OV – „ohtlikud rikked ja puudused”: tehniliselt keeruline rike või puudus, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad ning liiklus- ja keskkonnaohtlik rike või puudus. Samuti rike ja puudus, mis võib mõjutada mootorsõiduki ja selle haagise ohutust või seada ohtu teised liiklejad;
  2) EOV – „eriti ohtlikud rikked ja puudused”: rike või puudus, mille esinemisel ei ole võimalik „Liiklusseaduse” § 73 lõikes 5 sätestatu kohaselt sõita ohutult parkimis- või remondikohta.

§ 5.   Tegutsemine mootorsõiduki ja selle haagise kontrollimisel avastatud rikke või puuduse korral
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

  (1) Politseiametnik võib anda mootorsõidukijuhile võimaluse kontrollimisel avastatud rikke või puuduse kõrvaldamiseks kohapeal, kui seda riket või puudust on võimalik kohapeal kõrvaldada. Kui rike või puudus kõrvaldatakse kohapeal, võib liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki ja selle haagise või välisriigis registreeritud kommertssõiduki lugeda tehnonõuetele vastavaks. Sellisel juhul ei pea politseiametnik suunama liiklusregistrisse kantud mootorsõidukit ja selle haagist erakorralisele ülevaatusele või välisriigis registreeritud kommertssõidukit põhjalikumale läbivaatusele lähimasse ülevaatuspunkti.

  (2) Kui avastatud rike või puudus jääb kohapeal kõrvaldamata või vajab kohapeal kõrvaldatud rike või puudus kahtluse korral täiendavat kontrollimist, on politseiametnikul õigus:
  1) ohtliku rikke või puuduse korral suunata liiklusregistrisse kantud mootorsõiduk ja selle haagis erakorralisele ülevaatusele ning välisriigis registreeritud kommertssõiduk põhjalikumale läbivaatusele lähimasse ülevaatuspunkti;
  2) eriti ohtliku rikke või puuduse korral rakendada sõidukeeldu.

  (3) Erandkorras võib kehtivatele tehnonõuetele mittevastavat mootorsõidukit ja selle haagist liikluses kasutada juhul, kui nendel ei ole avastatud eriti ohtlikku riket või puudust, mis välistaks nimetatud mootorsõiduki ja selle haagise kasutamise liikluses. Sellisel juhul on mootorsõiduki ja selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult, rikke või puuduse iseloomu arvestades, mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, ülevaatuspunkti, Maanteeametisse või parkimiskohta.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (4) Kui avastatud rike või puudus jääb kohapeal kõrvaldamata või vajab kohapeal kõrvaldatud rike või puudus kahtluse korral täiendavat kontrollimist, tuleb liikluses kasutatav liiklusregistrisse kantud mootorsõiduk ja selle haagis pärast ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse kõrvaldamist omaniku või kasutaja poolt esitada erakorralisele ülevaatusele, milleks on mootorsõiduki ja selle haagisega lubatud sõita mööda lühimat teed lähimasse ülevaatuspunkti. Liikluses osalemisel peab mootorsõiduki juhil olema kaasas vastav kontrollkaart.

  (5) Käesoleva määruse lisas 3 nimetamata, kuid liiklust või keskkonda ohustava muu tehnilise rikke või puuduse avastamise või selle kahtluse korral tuleb politseiametnikul olenevalt rikke või puuduse ohtlikkusest lähtuda käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

§ 6.   Mootorsõidukil ja selle haagisel avastatud rikkest või puudusest teatamine

  (1) Liiklusregistrisse kantud mootorsõidukil ja selle haagisel avastatud ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse ning erakorralisele ülevaatusele suunamise ja sõidukeelu rakendamise andmed edastatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Maanteeametile.

  (2) Välisriigi kommertssõidukil ohtliku või eriti ohtliku rikke või puuduse avastamise andmed edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selle riigi pädevale asutusele, kus kommertssõiduk on registreeritud, ja võib paluda nimetatud sõiduki erakorralisele kontrollimisele suunamist riigis, kus kommertssõiduk on registreeritud.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

§ 7.   Liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki ja selle haagise välisriigis avastatud rikke või puuduse korral erakorralisele ülevaatusele suunamine

  (1) Välisriigi pädeva asutuse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile edastatud kontrollkaardi, selle ärakirja või muus vormis saadetud informatsiooni alusel, kui välisriigi kontrollija on liiklusregistrisse kantud mootorsõidukil ja selle haagisel avastanud rikke või puuduse, mille tõttu rakendati sõidukeeldu või kui välisriigi pädev asutus on esitanud palve suunata mootorsõiduk ja selle haagis erakorralisele ülevaatusele, edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sellekohase teate Maanteeametile.

  (2) Maanteeamet võib lugeda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teates sisalduva mootorsõiduki ja selle haagise kehtivatele tehnonõuetele mittevastavaks ja suunata mootorsõiduk ja selle haagis erakorralisele ülevaatusele.

  (3) Teate mootorsõiduki ja selle haagise kehtivatele tehnonõuetele mittevastavuse ja erakorralisele ülevaatusele suunamise kohta saadab Maanteeamet mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutajale kirjalikult vähemalt viie tööpäeva jooksul rikkumisalase teate saamisest.

§ 8.   Mootorsõidukite ja nende haagiste kontrollimiste ja nendel avastatud rikete ja puuduste aruandlus

  Vastavalt liiklusjärelevalve infosüsteemi andmetele esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettenähtud tähtajaks Euroopa Komisjonile käesoleva määruse lisas 4 toodud aruande.
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

§ 9.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/30/EÜ ühenduses liiklevate kommertsveokite tehnokontrolli kohta (EÜT L 203, 10.8.2000, lk 1–8), muudetud direktiividega 2003/26/EÜ (ELT L 90, 8.4.2003, lk 37–40) ja 2010/47/EL (ELT L 173, 8.7.2010, lk 33–46).

Lisa 1 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart (esikülg)
[RT I, 09.07.2013, 1 - jõust. 12.07.2013]

Lisa 2 Kontrollitavate detailide loetelu (mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaardi tagakülg)

Lisa 3 Kontrollitavate detailide ja avastatud rikete ja puuduste loetelu ning kontrollimise metoodika

Lisa 4 Statistiline informatsioon liiklusjärelevalve käigus mootorsõidukite ja nende haagiste tehnonõuetele vastavuse kontrollimiste ja avastatud rikete ja puuduste kohta riikide lõikes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json