Teksti suurus:

Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 18

Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded, trammijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ja temale trammi juhtimise õiguse andmise kord

Vastu võetud 28.04.2011 nr 30
RT I, 04.05.2011, 1
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» paragrahvi 145 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib trammijuhi kvalifikatsiooninõudeid, trammijuhi ettevalmistamist, eksamineerimist ja temale trammi juhtimise õiguse andmist.

2. peatükk TRAMMIJUHI KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuete eesmärk

  (1) Trammijuhi kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse trammijuhi teadmistele, oskustele ja käitumisele.

  (2) Kvalifikatsiooninõuded on aluseks juhi koolitamisel ja eksamineerimisel.

§ 3.   Trammijuhi teadmistele esitatavad nõuded

  Trammijuht peab teadma:
  1) liikluskultuuri mõjutavaid tegureid ja juhieetikat;
  2) emotsioonide ja pingeseisundi (stressi) mõju liiklusohutusele;
  3) teistest liiklejatest, eriti vähekaitstud liiklejatest nagu lapsed, jalakäijad, jalgratturid ja puuetega inimesed, lähtuvaid iseloomulikke riskifaktoreid;
  4) liiklusreegleid, liikluskorraldusvahendite tähendust, teeandmise kohustust ja kiiruspiiranguid;
  5) riskitegureid, mida põhjustab sõit erinevates tee- ja ilmastikuoludes;
  6) sõidukiiruse valikuga seonduvaid ohte;
  7) alkoholist, ravimitest, uimastitest, väsimusest ja pimedast ajast tulenevate muudatuste mõju juhi käitumisele, reageerimisajale, tajumisele, arusaamisele ning otsustamisele;
  8) käitumisreegleid liiklusõnnetuse puhul;
  9) sõitjateveo-alaste õigusaktide nõudeid;
  10) suhtlemise ja klienditeenindamise aluseid;
  11) trammijuhi töö üle järelevalvet teostavate ametiisikute õigusi ja kohustusi;
  12) trammi tehnilise käidu eeskirja, trammijuhi tööd käsitlevaid nõudeid;
  13) trammi tööjuhendi nõudeid;
  14) trammi pukseerimise korda ja pukseerimisel tekkida võivaid ohtusid;
  15) oma teeninduspiirkonna tee- ja liiklustingimusi ning peatuste ja sihtpunkti asukohti;
  16) elektriseadmete elektriohutuse eeskirja nõudeid;
  17) töö- ja tuleohutuse nõudeid;
  18) sõidutariife ja sõidusoodustuste süsteemi.

§ 4.   Trammijuhi oskustele esitatavad nõuded

  Trammijuht peab oskama:
  1) teostada enne trammiga sõidu alustamist ettenähtud eeltööd ja hinnata trammi tehnilise seisukorra vastavust nõuetele;
  2) valitseda ja ohutult ning sujuvalt juhtida trammi;
  3) hinnata ja ette arvata teiste liiklejate käitumisest tulenevaid ohte ja vastavalt sellele tegutseda;
  4) toimetada sõitja ohutult ja sõiduplaanis ettenähtud ajal sihtkohta, tagada veoteenuse kvaliteet;
  5) kasutada kassaaparaati;
  6) järgida sõiduplaani;
  7) anda esmaabi;
  8) hinnata rööbastee ja õhuliini seisukorda;
  9) arvestada trammi gabariitidega ja manöövrite sooritamise piiratusega;
  10) hoiatada avariisituatsioonis sõitjaid, jalakäijaid ja teisi sõidukijuhte võimalike ohtude eest avariisündmuskohal.

§ 5.   Trammijuhi käitumisele esitatavad nõuded

  (1) Trammijuht peab suhtuma teistesse liiklejatesse mõistvalt ja tähelepanelikult.

  (2) Trammijuht peab olema võimeline juhtima trammi ohutult ja sujuvalt. Ohutu sõitmise tagamiseks peab juht rakendama kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid:
  1) jälgima nii vahetult kui tahavaatepeeglite abil liiklust, liikluskorraldusvahendeid, oskama märgata tekkinud ohtu ja hinnata ohu tekkimise võimalusi nii enda ees, külgedel kui taga;
  2) tegutsema ohu korral õigesti;
  3) käituma seaduskuulekalt, järgima liiklusreegleid ja liikluse reguleerija juhiseid;
  4) suhtlema lubatud ja arusaadaval viisil teiste liiklejatega;
  5) arvestama teiste liiklejatega ja suhtuma neisse lugupidavalt;
  6) peatama trammi ootamatu ohu ilmumisel avariipiduri abil.

3. peatükk TRAMMIJUHI ETTEVALMISTAMINE 

§ 6.   Trammijuhi ettevalmistamise üldnõuded

  (1) Trammijuhi ettevalmistamine peab andma õpilasele teadmised ja oskused trammijuhi kvalifikatsiooninõuete ulatuses sellisel määral, et õpilane võiks juhtida trammi ning töötada trammijuhina.

  (2) Trammijuhi ettevalmistus peab sisaldama selgitust suurema ohu allika valdaja vastutuse kohta, kelle võimalik väär tegutsemine võib põhjustada raskeid inimese elu ja tervist kahjustavaid tagajärgi.

§ 7.   Trammijuhi ettevalmistamise korraldamine

  Trammijuhi ettevalmistamist teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud koolitaja statsionaarses õppevormis päevase või õhtuse õppeajaga.

§ 8.   Nõuded kursusest osavõtjale

  Trammijuhi ettevalmistamise kursusele võetakse Eestis alalist elukohta omav isik või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane, kes on vähemalt 20,5-aastane, kellel on vähemalt keskharidus, kelle terviseseisund vastab trammi juhtimisõiguse taotleja terviseseisundile kehtestatud tervisenõuetele ning kes omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust. Trammijuhi kursusest osavõtja mootorsõiduki juhtimisõigus ei tohi olla peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud ning ta ei tohi olla juhtimiselt kõrvaldatud.

§ 9.   Õppetöö korraldus ja kestus

  (1) Õpperühm peab olema enne õppetöö algust registreeritud koolitaja asukohajärgses Maanteeametis.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Teooria ja sõiduõppe tundide ülesehitus ja vahelduvus peavad tagama õpilase ettevalmistamise vastavalt trammijuhi kvalifikatsiooninõuetele ja eksamite edukaks sooritamiseks Maanteeametis ning töötamiseks trammijuhina.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Teooriaõppe õpperühmas võib olla kuni 25 õpilast.

  (4) Teooria- ja sõiduõppe tunni kestus on 45 minutit.

§ 10.   Õppekava

  (1) Trammijuhi ettevalmistamise sisu ja maht määratakse õppekavaga, mille töötab välja ja kehtestab koolitaja lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 toodud kohustuslike õppeainete loetelust ja nende minimaalsest mahust.

  (2) Trammijuhi ettevalmistamise kohustuslikud õppeained ja nende minimaalsed mahud on toodud tabelis 1.

  Tabel 1

Jrk

Õppeaine nimetus

Minimaalne maht tundides

1.

Trammijuhi suhtlemine ja käitumine

8

2.

Trammiliikluse organiseerimine

2

3.

Töökeskkond, tööohutus

4

4.

Liiklusreeglid

10

5.

Trammi  tehnilise käidu eeskiri, trammijuhi tööjuhend

20

6.

Juhtimistehnika

24

7.

Liiklusohutus

4

8.

Trammi tundmine              

 

8.1.

Elektriseadmed

20

8.2.

Mehhaanilised seadmed

10

9.

Energiavarustus

8

10.

Rööbasteed

4

 

Kokku

114

  (3) Trammijuhi ettevalmistamise õppesõidu minimaalne maht on 40 tundi.

§ 11.   Hindamise alused ja eksamineerimise kord

  (1) Hindamise aluseks on nõue selgitada objektiivselt välja õppija teadmised, oskused ja hoiakud kogu õppekava ja selle üksikute teemade osas. Vajadusel antakse õppijale lisakoolitust nii teoreetiliste kui ka praktiliste oskuste täiendamiseks.

  (2) Koolitaja rakendab hindamisel süsteemi: “jah“ - sooritas, “ei“ - ei sooritanud.

  (3) Trammijuhi ettevalmistamine lõpeb vastavate eksamite sooritamisega koolitaja juures. Eksamikomisjoni koosseisu määrab koolitaja.

  (4) Eksamiküsimustik peab täielikult hõlmama õppekava sisu kõigi õppeainete mahus. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 80% küsimustest ja on edukalt sooritanud sõidueksami kõik harjutused. Eksamisõidu harjutused määrab koolitaja.

  (5) Eksami läbiviimise korra kinnitab koolitaja.

  (6) Ettevalmistamise õppekava läbinud ja edukalt eksamid sooritanud trammijuhile väljastab koolitaja tunnistuse, mille vorm on toodud lisas 1.

§ 12.   Nõuded koolitajale

  (1) Trammijuhi ettevalmistamist teostavad “Liiklusseaduse“ § 112 lõikes 1 nimetatud tingimustele vastavad ja B- või C- või D-kategooria mootorsõidukijuhtide koolitamise õigusega koolitajad.

  (2) Koolitajal peavad olema:
  1) tervisekaitsenõuetele vastavad õpperuumid (hooned, sisustus ja muu vara) või nende kasutamise võimalus;
  2) õppesõiduks kohandatud tramm;
  3) paragrahvis 13 sätestatud nõuetele vastavad õpetajad;
  4) õppekava ja õppedokumentatsioon;
  5) õppekavas ettenähtud metoodilised ja audiovisuaalsed õppevahendid ning tarvikud.

§ 13.   Nõuded õpetajale

  (1) Koolitaja kehtestatud õppekavas toodud õppeainete õpetaja peab olema neid aineid valdav ja vastavat töökogemust omav kõrg- või keskharidusega isik.

  (2) Sõiduõpetaja peab valdama sõiduõpetuse aluseid ning omama kehtivat trammijuhiluba.

§ 14.   Õppedokumentatsioon

  (1) Koolitaja peab järgmist õppedokumentatsiooni:
  1) õpperühma õpilaste nimekiri, mis peab sisaldama andmeid õpilase ees- ja perekonnanime, sünniaja (isikukoodi), elukoha, tervisetõendi numbri ja väljaandja kohta;
  2) õppetööpäevik, mis peab sisaldama kooli nimetust, õpperühma numbrit, õpetajate ees- ja perekonnanime, õppetööpäevikus peavad olema fikseeritud kursuse alustamise ja lõpetamise kuupäev, õppetundide teemad, õppetunni kestus jm;
  3) tunnistuste väljaandmise register, mis peab sisaldama õpilase ees- ja perekonnanime, isikukoodi, tunnistuse väljaandmise kuupäeva, tunnistuse numbrit, protokolli numbrit ja tunnistuse saaja allkirja;
  4) eksamiprotokoll, mis peab sisaldama õpilase ees- ja perekonnanime, teooria- ja sõidueksami tulemusi, protokolli numbrit ja eksamite sooritamise kuupäeva, eksamikomisjoni esimehe ja liikmete allkirju.

  (2) Õpperühma õpilaste registreerimise nimekiri peab olema enne õppetöö algust registreeritud Maanteeametis. Koolitaja peab esitama elektrooniliselt veebikeskkonnas autentimisega käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud õpilaste registreerimislehelt andmed hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust Maanteeametile.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 15.   Ettevalmistamise järelevalve

  Riiklikku järelevalvet trammijuhi koolituse üle teostab Maanteeameti regioon, mille piirkonnas koolitaja asub õpilaste eksamitulemuste analüüsi ja koolitusasutuse vahetu kontrolli teel.

4. peatükk TRAMMIJUHI EKSAMINEERIMISE JA TEMALE JUHTIMISÕIGUSE ANDMISE EESKIRI 

§ 16.   Trammijuhi eksamineerimise üldnõuded

  (1) Trammijuhi eksamineerimist teostab Maanteeamet.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Trammijuht peab sooritama edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

  (3) Trammijuhi eksamineerimisel selgitatakse välja trammijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise vastavus trammijuhi kvalifikatsiooninõuetele.

  (4) Sõidueksami võtab vastu Maanteeameti eksamineerija.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (5) Sõidueksamil peab sõitma kaasa ka sõiduõpetaja.

§ 17.   Eksamile lubamise tingimused

  (1) Trammi juhtimisõiguse taotlemise eksamile lubatakse isik, kes omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja on edukalt läbinud trammijuhi ettevalmistuskursuse, omab vastavat tunnistust ning on tasunud sellekohase riigilõivu.

  (2) Trammi juhtimisõiguse taotlemise eksamile registreeritakse Maanteeameti peadirektori poolt kehtestatud korras.

  (3) Trammi juhtimisõiguse liiklusteooriaeksamit võib isik teha mitte varem kui kolm kuud enne seadusega kehtestatud trammi juhtimisõiguse vanuse alammäära täitumist. Sõidueksamit võib teha ainult seadusega kehtestatud vanuse alammäära täitumisel.

§ 18.   Eksamite vastuvõtmine

  (1) Enne eksami algust tutvustab eksamineerija eksamineeritavale eksamil kehtivaid nõudeid ja korda.

  (2) Eksamineeritaval on keelatud eksamite ajal kasutada abi- ja lisavahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada teooria- või sõidueksami iseseisvat sooritamist.

§ 19.   Eksamitulemuste hindamine ja teatamine

  (1) Teooriaeksami küsimuste arv ja temaatika on toodud tabelis 2.

  Tabel 2

Jrk

Teooriaeksami temaatika

Küsimuste arv

1.

Liiklusreeglid

10

2.

Liiklusohutus

12

3.

Tehnoseisund ja varustus

5

4.

Käitumine õnnetuse korral

3

5.

Liikluspsühholoogia

4

6.

Muud liiklusalased õigusaktid

6

 

Küsimusi kokku

40

  (2) Liiklusteooriaeksami kestus on 40 minutit.

  (3) Liiklusteooriaeksami (edaspidi teooriaeksam) läbiviimiseks kasutatakse arvuteid. Eksamineeritava taotluse alusel võib teooriaeksami läbiviimisel kasutada kirjalikku vormi. Kirjaliku teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab Maanteeameti määratud isik vähemalt kolmeliikmelise eksamikomisjoni, mille vähemalt üks liige peab olema Maanteeameti eksamineerija.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (4) Eksamineeritav peab vastama iga küsimuse kõikidele vastusevariantidele. Vastusevariante on 2 või 3. Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui vähemalt üks vastusevariant on märgitud valesti või kui ühtegi vastusevarianti ei ole märgitud.

  (5) Eksami sooritamiseks on vajalik vastata õigesti 32 küsimusele.

  (6) Eksami sooritamiseks ettenähtud aja lõppemisel vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

  (7) Teooriaeksami tulemus teatatakse eksamineeritavale vahetult pärast eksami lõppemist.

  (8) Edukalt sooritatud teooriaeksam on kehtiv kaksteist kuud arvates eksami sooritamise päevast.

  (9) Kui eksamineeritav ei sooritanud teooriaeksamit, võib ta eksamit korrata Maanteeameti määratud ajal, kuid mitte varem kui ülejärgmisel päeval arvates teooriaeksami mittesooritamise päevast.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (10) Eksam loetakse mittesooritatuks olenemata ülesannete või harjutuste sooritamise tulemusest, kui eksamineeritav rikub eksami korda.

  (11) Sõidueksami käigus peab eksamineeritav olema võimeline trammi ohutult ja sujuvalt juhtima. Eksamineeritav peab oskama oma liiklusalaseid teadmisi praktikas rakendada ja käituda tavaliikluses ohutult ning olema tähelepanelik teiste liiklejate suhtes.

  (12) Sõidueksami kestus on vähemalt 40 minutit.

  (13) Sõidueksami käigus tehtud märkused, hinnangud ja otsuse sõidueksami sooritamise kohta kannab eksamineerija käesoleva määruse lisas 2 toodud sõidueksami kaardile.

  (14) Eksamineerija peab sõidueksami lõppedes eksamineeritavale teatama eksami käigus tehtud vead ja eksami tulemuse.

§ 20.   Eksami kohta esitatud vaiete lahendamine

  Eksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Maanteeametile vaide “Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates eksamitulemuse teatamisest.

§ 21.   Trammijuhile trammi juhtimise õiguse andmine

  (1) Trammi juhtimisõigus antakse isikule, kes:
  1) on Eestis alalist elukohta omav isik või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane;
  2) on vähemalt 21-aastane;
  3) omab vähemalt keskharidust;
  4) omab trammi juhtimist lubavat tervisetõendit;
  5) omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust;
  6) on edukalt läbinud trammijuhi koolituse ja omab vastavat tunnistust;
  7) on edukalt sooritanud teooria- ja sõidueksami Maanteeametis.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Lõikes 1 toodud tingimustele vastavale isikule, kes on edukalt sooritanud nõutavad eksamid ja kelle eksami tulemused on kantud liiklusregistrisse, annab Maanteeameti eksamineerija trammi juhtimisõiguse suulise otsusega ja Maanteeamet väljastab temale sellekohase kandega juhiloa, mille tagakülje lisaandmete lahtrisse kantakse sõna „tramm” hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates juhtimisõiguse andmisest.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Eelnev juhiluba kuulub tagastamisele Maanteeametile uue juhiloa väljastamisel ning kaotab kehtivuse pärast uue juhiloa väljastamist selle omanikule.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 22.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Lisa 1 Trammijuhi koolituse tunnistus
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

Lisa 2  Sõidueksami kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json