Teksti suurus:

Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.04.2015, 20

Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm

Vastu võetud 21.03.2013 nr 21
RT I, 27.03.2013, 1
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 45 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vedurijuhiloa väljaandmise, selle uuendamise ja vedurijuhiloa duplikaadi väljaandmise üle otsustab Tehnilise Järelevalve Amet.

  (2) Vedurijuhiloa vormistab ja väljastab Maanteeamet Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse alusel.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (3) Vedurijuhiloa uuendamiseks loetakse vedurijuhiloa kehtivuse pikendamist.

§ 2.   Vedurijuhiloa vorm ja sellele kantavad andmed

  Vedurijuhiloa vorm ja sellele kantav tekst on kehtestatud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ kohaste ühenduse vedurijuhilubade, lisasertifikaatide, lisasertifikaatide kinnitatud koopiate ja vedurijuhiloa taotluste vormide kohta (ELT L 286, 4.11.2010, lk 22–22) lisas I.

§ 3.   Vedurijuhiloa taotlemine, vedurijuhiloa uuendamine ja sellega seotud toimingud

  (1) Vedurijuhiloaks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) esmakordset vedurijuhiluba;
  2) täiendatud või muudetud vedurijuhiluba;
  3) uuendatud vedurijuhiluba (sealhulgas ära võetud või peatatud juhtimisõiguse taastamist tõendav vedurijuhiluba);
  4) vedurijuhiloa duplikaat.

  (2) Vedurijuhiloa taotlemiseks tuleb Maanteeametile esitada:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument;
  3) tõend raudteeseaduse § 34 lõikes 4 sätestatud tervisekontrolli läbimise kohta;
  4) tõend raudteeseaduse § 45 lõike 11 punktis 2 sätestatud nõude täitmise kohta;
  5) Maanteeametis tehtud elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega;
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]
  6) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Vedurijuhiloa uuendamiseks tuleb Maanteeametile esitada:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument;
  3) tõend raudteeseaduse § 34 lõikes 4 sätestatud tervisekontrolli läbimise kohta;
  4) Maanteeametis tehtud elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega;
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]
  5) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (4) Vedurijuhiloa uuendamisel väljastatakse isikule uus vedurijuhiluba, millel taasesitatakse kõik alates 2013. aasta 1. juulist Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljaantud vedurijuhiloa andmed, seal hulgas vedurijuhiloa väljaandmise kuupäev, välja arvatud vedurijuhiloa tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 tehtud kanded.

  (5) Vedurijuhiloa uuendamisel isikule, kelle vedurijuhiluba on ära võetud või vedurijuhiloa kehtivus peatatud, kantakse juhtimisõiguse taastamise kuupäev vedurijuhiloa tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 koos tekstiga „Vedurijuhiloa taasandmine”.

§ 4.   Vedurijuhiloa väljaandmise ja uuendamise kuupäev

  Vedurijuhiloa väljaandmise või selle uuendamise kuupäevaks loetakse vedurijuhiloa väljaandmist või selle uuendamist taotlenud isiku edukalt sooritatud vedurijuhieksami tulemuste Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt kinnitamise kuupäeva. Nimetatud kuupäev kantakse vedurijuhiloale vedurijuhiloa väljaandmise kuupäevana.

§ 5.   Vedurijuhiloa vormistamine ja väljastamine

  (1) Maanteeamet vormistab vedurijuhiloa kümne tööpäeva jooksul pärast edukalt sooritatud vedurijuhieksami tulemuste, vedurijuhiloa täiendamise või muutmise kinnitamist Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt ja teavitab vedurijuhiloa kättesaamise ajast vedurijuhiluba taotlenud isikut.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Vedurijuhiluba väljastatakse omanikule isiklikult isikut tõendava dokumendi esitamisel Maanteeametis. Vedurijuhiloa kättesaamise kohta annab vedurijuhiloa omanik allkirja.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 6.   Vedurijuhiloa kehtivuse arvestamine

  Pärast Tehnilise Järelevalve Ameti poolt vedurijuhiloa väljaandmist ja enne selle kehtivusaja lõppu vedurijuhilt äravõetud või peatatud juhtimisõiguse taastamisel arvestatakse vedurijuhiloa kehtivust juhtimisõiguse taastamise kuupäevast.

§ 7.   Vedurijuhiloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest teatamine

  (1) Vedurijuhiloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutumisest teatab vedurijuht kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile. Kirjalik teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) vedurijuhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) vedurijuhi alaline elukoht;
  3) ettevõtja ärinimi, kelle juures ta vedurijuhina töötab;
  4) vedurijuhiloa kaotuse, varguse, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise asjaolude selgitus.

  (2) Teatele lisatakse võimalusel selles kirjeldatud asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (3) Teate alusel tunnistab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor oma käskkirjaga kaotatud, varastatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud vedurijuhiloa kehtetuks.

§ 8.   Vedurijuhiloa duplikaadi taotlemine

  (1) Vedurijuht peab esitama Maanteeametile avalduse vedurijuhiloa duplikaadi saamiseks viie tööpäeva jooksul pärast Tehnilise Järelevalve Ameti käesoleva määruse §-s 7 sätestatud korras teavitamist.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (2) Vedurijuhiloa duplikaadi saamiseks tuleb Maanteeametile esitada:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 36/2010 lisas IV sätestatud vormi kohane taotlus;
  2) isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument;
  3) Maanteeametis tehtud elektrooniline foto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega;
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]
  4) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Vedurijuhiloa duplikaat vormistatakse vedurijuhiloa kaardile ja selle tagaküljel olevasse lahtrisse 9a.2 tehakse märge „Duplikaat”. Duplikaat väljastatakse vedurijuhile kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest ja antakse kätte allkirja vastu Maanteeametis.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2013. aastal.

/otsingu_soovitused.json